CV-sida

Håkan Wickström

Håkan Wickström
Jag har en mycket lång erfarenhet och mycken kunskap runt ålens (Anguilla anguilla) biologi och dess förvaltning. Ålforskningen vid Sötvattenslaboratoriet, tillhörande Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), bedrivs till stor del inom ramen för EU:s Ålförordning och i ett internationellt sammanhang där EU, ICES och EIFAAC är tydliga intressenter. På nationell basis är Havs- och vattenmyndigheten såväl finansiär som mottagare av våra forskningsresultat.

Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för vandringsfisk
Telefon: 010 4784246
Arbetsbeskrivning: Ål, ålbiologi, ålförvaltning, otolitkemi Arbetar sedan många år vid Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM