CV-sida

Henrik Morin

Henrik Morin

Presentation

 Jag är sedan 2016 anställd som konsulent vid Nationella genbanken inom POM, Programmet för odlad mångfald. Där är mina huvudområden samlingarna av äldre kulturrosor samt träd och buskar. Rollen som konsulent innebär att jag arbetar mycket med POM:s kontakter mot olika aktörer med verksamhet inom grönt kulturarv och kulturmiljövård. Det kan gälla länsstyrelser, muséer, fastighetsförvaltningar, antikvariska konsulter, hembygdsföreningar, förvaltare av trädgårdsbesöksmål etc. Jag håller också regelbundet föredrag för både allmänhet och yrkesverksamma och informerar om POM:s verksamhet på flera av landets trädgårdsutbildningar samt vid trädgårdsmässor och evenemang.

Mellan 2006 och 2016 har jag varit verksam inom POM som biträdande projektledare för Rosuppropet. I det sammanhanget ansvarade jag för genomförande av fältaktiviteter, dataläggning av inventeringsrapporter samt organisation av inventerarutbildningar och publika aktiviteter över hela landet. Under uppbyggnaden av genbanken har jag varit direkt inblandat i arbetet med utformning, anläggning och plantering av olika växtslag.

Mitt arbete på POM är på deltidsbasis. Sedan 1997 är jag också verksam i eget företag där jag medverkar som konsult vid upprättandet av olika förvaltningsdokument för t.ex. kyrkogårdar och byggnadsminnen. Jag arbetar också som utförare med allérestaureringsprojekt och liknande uppdrag. Jag genomför olika typer av fortbildningsuppdrag samt certifieringsutbildningar för fruktträdbeskärare i samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård.

Undervisning

Medverkar i LING- och TRING-kurser med föreläsningar om rosor, roskulturhistoria och kyrkogårdarnas gröna kulturarv.

Bakgrund

Jag startade min trädgårdsbana med gymnasieskolans trädgårdslinje 1977-79. Efter flera års anställningar i kommunal och kyrkogårdsfövaltning gick jag högre specialkurs i Norrköping 1989-90.

1992 tog jag trädgårdteknikerexamen vid Alnarp. Därefter arbetade jag fram till 1997 som lärare och fastighetsansvarig vid naturbruksgymnasiet i Östergötland då jag startade min konsultverksamhet. 2001 medverkade jag vid Rosuppropets första provinventeringar av äldre kulturrosor.

Handledning

Har medverkat som biträdande handledare för examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet.

Publikationer i urval

Morin H. 2006. Rosor att minnas och bevara. Fakta Trädgård-Fritid 122. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet


Kontaktinformation
Konsulent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 57
23053 Alnarp
Besöksadress: Pomonavägen 2, Alnarp, Alnarp