CV-sida

Ida Karlsson

Ida Karlsson
Jag är postdoktor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi och vid Utrechts universitet i Nederländerna. I min nuvarande forskning undersöker jag om encelliga protister kan användas för att öka sjukdomshämningen i jord och få friskare grödor.

Presentation

Mitt forskningsområde är mikrobiell ekologi och jag är intresserad av hur växtpatogener samspelar med andra mikroorganismer i växtodlingen och hur de påverkas av sin miljö.

Forskning

 Projekt

Protister för att öka sjukdomshämningen i jord (2016-2019, Formas mobilitetsstöd).
Det är känt att bakterier som finns i jorden kan hämma sjukdomar som skadar växters rötter. Ett miljövänligt sätt att skydda växter från sjukdomar skulle kunna vara att öka sådan naturlig sjukdomshämning i jorden. Bakterier är utsatta för predation från encelliga protister i jorden och ny forskning visar att bakterier försvarar sig genom att producera metaboliter som också hämmar patogena svampar. Predationstryck från protister skulle därför kunna öka den sjukdomshämmande kapaciteten hos bakteriesamhällen. I det här projektet undersöker vi om protister kan användas i biologisk bekämpning av jord- och utsädesburna sjukdomar genom att gynna antagonistiska bakterier och därmed sjukdomshämningen.
I samarbete med Alexandre Jousset, Utrechts universitet, Hanna Friberg, SLU, med flera.

 Tidigare projekt

Stråsädens bladmikroflora i olika produktionssystem – implikation för biologisk bekämpning av Fusarium (2011-2015, doktorandprojekt).
Fusarium-svampar är vanliga skadegörare i spannmålsodlingen världen över. Förutom skördeförluster kan de göra spannmålet otjänligt eftersom de producerar mögelgifter (mykotoxiner) som är giftiga för människor och djur. I mitt doktorandprojekt arbetade jag dels med en metod för att kartlägga vilka Fusarium-arter som finns i ett prov och dels undersökte jag den naturliga floran av svampar på veteblad och hur den påverkas av olika odlingsåtgärder och miljöfaktorer. Det är viktigt att förstå även icke-patogena svampars ekologi eftersom dessa kan ha en naturligt hämmande effekt på skadegörare som t.ex. Fusarium.
Tillsammans med Paula Persson, Hanna Friberg och Anna-Karin Kolseth, SLU och Christian Steinberg, INRA Dijon.

Publikationer i urval

Se mina publikationer hos Google Scholar.


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi
Telefon: 018-671806
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala