CV-sida

Ingemar Ahlén

Ingemar Ahlén
Ingemar Ahlén, professor emeritus, är zoolog med inriktning på naturvårdsbiologi. Han studerar samband mellan markanvändning och faunans sammansättning och diversitet. Undersökningarna omfattar bl.a. biogeografi, populationsdynamik, födosöksbeteenden och bioakustik med däggdjur, fåglar, groddjur och insekter som studieobjekt.

Presentation

Under många års naturstudier har Ingemar Ahlén lyckats spela in ett flertal fjärilsljud.

Läs mer om ljud från fjärilar - även några ljudexempel

Forskning

Projekt

  • Samband beteseffekter och biodiversitet
  • Barbastellens utbredning, biotopval och födosöksbeteenden (inkl åtgärdsprogram för arten)
  • Långbensgrodans populationsekologi
  • Bechsteins fladdermus, ekologi och insatser för att bevara arten i Sverige
  • Fältguide för artbestämning, inventering och övervakning av europeiska fladdermöss

Publikationer i urval

Kontakta Ingemar.ahlen@slu.se om du har problem med någon av pdf:erna.

Ahlén, I, Rydell, J, Eklöf, J. 2018. Barbastell och andra arter på Karlsborgs fästning 

2017 Thomas Johansson, Kalmar, sammanfattar Ingemar Ahléns studier av Rana dalmatina 

Ahlén, I. , Gustafsson, L, Jernelid. H. 2017. Wahlbergstavlan och samlingar från Skogshögskolan. Några historiska fakta.

Ahlén, I. , Ahlen, J. Fladdermusfaunan vid Virsehatt och Sennan.

Ahlén, I  og  Baagøe, H.J. 2017. Kvalitetstjek af NOVANA-flagermusovervågningen 2014, Naturstyrelsen i Danmark. 

Ahlén, I. 2017. Fynd av barbastell på nordligaste Gotland. Granskningsrapport.

Ahlén, I. 2015. Artförekomster i förslag till Natura 2000. Rapport till Miljödepartementet, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne om granskning utförd vid Artdatabanken.

Ahlén, I. & Ahlén, J. 2015. Gotlands fladdermusfauna 2014. Arternas status och förändringar. Länsstyrelsen Gotlands län. Rapporter om natur och miljö. Rapport nr 2015:9

Ahlén, I. 2015. Åtgärdsprogram för barbastell, 2015-2019 (Barbastella barbastellus). Naturvårdsverket, Rapport 6532. 47 s.

Ahlén, I. & deJong, J. 2015. Undersökningstyp: Linjetaxering av fladdermöss. Handledning i miljöövervakning. Naturvårdsverket. Stockholm.

Ahlén, I. 2014. Fladdermusundersökningen vid Sonö, Uppland. Kommentarer begärda av kommunen.

Ahlén, I. 2014. Övervakning av fladdermusfaunan i Sverige. Förslag till utformning av biogeografisk uppföljning.

Ahlén, I. & Baagøe, H. J. 2014. Bat diversity and wind power. Investigations required for risk assessment in Denmark and Sweden. Recommendations for authorities handling wind power and nature conservation matters

Ahlén, I. 2014. Bechsteins fladdermus och andra arter i Göingebygden. Natur i Göinge. Ny serie. Nr 45. 9s.

Ahlén, I. 2014. Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida.

Ahlén, I. 2013 Åtgärdsprogram för långbensgroda 2013–2017. Naturvårdsverket Rapport 6586.

Ahlén, I., Ahlén, J. & Rydell, J. 2013. Fladdermusfaunan i Valle härad. Skaraborgsnatur 48:92-99.

Ahlén, I. & Baagøe, H.J. 2013. Bats and wind power –investigations required for risk assessment in Denmark and Sweden. Summary of presentation at the Conference on Wind power and Environmental impacts in Stockholm February 5-7, 2013.

Ahlén, I. 2013. Barbastella barbastellus Barbastell. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida  149 kB 

Ahlén, I. 2012. Undersökningstyp: Artkartering av fladdermöss. Handledning i miljöövervakning. Naturvårdsverket. Stockholm.

Ahlén, I. 2012. Fyledalens fladdermusfauna.YstadNatur 49:6-10. 

Ahlén, I. 2011. Nordligt fynd av lövvårtbitare - Leptophyes punctatissima. Fauna och Flora 106 (4): 34-35. (pdf 2 MB)

Ahlén, I. 2011. Undersökningstyp: Övervintrande fladdermöss. Handledning i miljöövervakning. Naturvårdsverket. Stockholm.(pdf 413 kB)

Ahlén, I. 2011. Barbastella barbastellus Barbastell. Artfaktablad

Ahlén, I. 2011. Eptesicus serotinus Sydfladdermus. Artfaktablad

Ahlén, I. 2011. Myotis dasycneme Dammfladdermus. Artfaktablad

Ahlén, I. 2011. Myotis nattereri  Fransfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/Artfaktablad/Myotis_nattereri_100087.pdf]. (pdf 134 kB).

Ahlén, I. 2011. Nyctalus leisleri Leislers fladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/Artfaktablad/Nyctalus_leisleri_232266.pdf]. (pdf 131 kB).

Ahlén, I. 2011. Pipistrellus nathusii Trollfladdermus. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/Artfaktablad/Pipistrellus_nathusii_100111.pdf]. (pdf 133).

Ahlén, I. 2011. Pipistrellus pipistrellus Pipistrell. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/Artfaktablad/Pipistrellus_pipistrellus_205994.pdf]. (pdf 128 kB).

Ahlén, I. 2011. Rana dalmatina Långbensgroda. Artfaktablad på ArtDatabankens hemsida. [http://www.artfakta.se/Artfaktablad/Rana_dalmatina_100117.pdf]. (pdf 125 kB).

Ahlén, I. 2011. Fladdermusfaunan i Sverige. Arternas utbredning och status. Kunskapsläget 2011. [The Bat fauna of Sweden. Present knowledge on distribution and status.] – Fauna och Flora 106(2): 2–19 (pdf 1.0 MB)

Ahlén, I. 2010. Nymffladdermus Myotis alcathoe – en nyupptäckt art i Sverige. [Alcathoe´s Bat Myotis alcathoe, a new member of Sweden´s bat fauna.] – Fauna och Flora 105(4): 8–15. (pdf 1379 KB)   Ahlén, I. 2010. Fåglar och vindkraft.Skärgård (Åbo Akademi) 33 (3):8-11. (pdf 376 KB)

Ahlén, I. 2010. Fågelarter funna under vindkraftverk i Sverige. Vår Fågelvärld 69(4):8–11. (pdf 355 kB)

Ahlén, I. 2010. Vindkraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur. Kungliga Skogs- och Lantbruksakdemiens Tidskrift 2010 (3):22-27. (pdf 3 MB)

Ahlén, I. 2010. Integrerad viltövervakning; fladdermöss Chiroptera. Bilaga till Naturvårdsverkets och Veterinärmedicinska anstaltens förslag enligt regeringsuppdraget om Integrerad Viltövervakning, mars 2010. (pdf 70 kB).

Ahlén, I., H. J. Baagøe & L. Bach. 2009. Behavior of Scandinavian bats during migration and foraging at sea. Journal of Mammalogy 90 (6):1318-1223. (pdf 2.2 MB)

Ahlén, I. 2009. Gotlands fladdermöss. Natur på Gotland 2009 (3-4):18-23. (pdf 5.0 MB)

Ahlén, I. 2009. Barbastell-projektet, bestämningshjälp och raritetskontroll samt anmärkningsvärda fynd av fladdermöss I Sverige 2008. Rapport 2009-03-15 till Naturvårdsverket (Prot. N 96-08). (pdf 963 kB)

Ahlén, I. 2008. Vindkraft – ett hot för fåglar och fladdermöss? Biodiverse 2008(1):18-19. (pdf 747 kb).

Ahlén, I. 2008. Nya fynd i Skånes fladdermusfauna. Fauna och Flora 103(1):28-34. (pdf 343 kb). [Summary: New discoveries in the bat fauna of Skåne, Sweden.]

Ahlén, I. 2008. Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia 2005 - 2006. Presentation at Bats & Wind Energy Cooperative Workshop 8 - 10 January 2008. Bat Conservation International, Austin, Texas. (ppt 6.4 MB)

Ahlén, I. 2008. Barbastell och några andra ovanliga fladdermusarter i Sverige 2007. Rapport 2008-03-31 till Naturvårdsverket (Dnr 429-260-07 Nv). (pdf 1617 kb)

Ahlén, I., Bach, L, Baagøe, H.J., and Pettersson, J. 2007. Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia. Swedish Environmental Protection Agency. Report 5571. Stockholm. 37 pp. (pdf 1979 kB)

Ahlén, I., Bach, L. Baagøe, H. J. & Pettersson, J. 2007. Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien. Naturvårdsverket. Rapport 5748. Stockholm. 39 s. (pdf 2253 kB)

Ahlén, I. (red.) 2007. Faunan och floran på Krusenberg i Uppland. CBM:s skriftserie 14, Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala. 170 s. (7396 kB).

Ahlén, 1. 2006. Ljud från fjärilar. [Sounds from butterflies and moths]. Fauna och Flora 101 (2): 2 - 5. (pdf 346 kB).

Ahlén, I. 2006. Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan. Åtaganden enligt det europeiska fladdermusavtalet EUROBATS. Naturvårdsverket Rapport 5546. [Summary: Conservation and management of the bat fauna in Sweden – Action plan for implementation of the EUROBATS agreement.] (pdf 1.9 MB).

Ahlén, I. 2006. Agreement on the conservation of bats in Europe. National implementation report from Sweden 2006. Naturvårdsverket, Stockholm. 10pp.(pdf 527kB).

Ahlén, I. 2006. Inventering av barbastell (Barbastella barbastellus) 2006. Med notiser om andra ovanliga arter under året. Rapport 2006-12-04 till Naturvårdsverket (Dnr 301-6799-05). Med några tillägg gjorda i februari 2007. (pdf 861 kB).

Ahlén, I. 2006. Gotlands fladdermusfauna 2005. Länsstyrelsen Gotlands län, Rapporter om natur och miljö – nr 2 2006. [Summary: The bat fauna of Gotland 2005.] (pdf 7.4 MB).

Ahlén, I. 2006. Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft. Slutrapport för 2006 till Energimyndigheten (Projektnr 22514-1) 15 december 2006. [In Swedish with English summary. Risk Assessment for Bats at Offshore Windpower Turbines. Final report for 2006 to the Swedish Energy Administration.] (pdf 515 kB).

Ahlén. I. 2005. Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft. Slutrapport från förstudien 2005 (Projektnummer 22316-1). [Summary: Bat casualty risks at offshore wind power turbines. Report from introductory studies.] (pdf 99 kB

Ahlén, I. 2005. Inventering av barbastell (Barbastella barbastellus) 2005. Med notiser om andra ovanliga arter under året m.m. Rapport 2005-12-14 till Naturvårdsverket (Dnr 301-1330-05). (pdf 762 kB).

Ahlén, I., Bach, L. & Johansson, T. 2004. Första kolonin av pipistrell anträffad i Sverige. Fauna och Flora 99: 3: 16-18. [Summary: A common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus) colony found in Sweden.] (pdf 424 kB). 

Ahlén, I. & Baagøe, H. J. 2004. Faktaruta: Skillnader mellan Skandinaviens tre Pipistrellus-arter. Fauna och Flora 99 (3): 18. [Fact sheet: Differences between the three Pipistrellus-species in Scandinavia. In Swedish.] (pdf 188 kB).

Ahlén, I. 2004. Fladdermusfaunan i Sverige. Arternas utbredning och status. Kunskapsläget 2004. Fauna och Flora 99: 2: 2-11. [Summary: The Bat fauna of Sweden. Present knowledge of distribution and status.] (pdf 1,8 MB).

Ahlén, I. 2004. Heterodyne and time expansion methods for identification of bats in the field and through sound analysis. Pp 72- 79 in: Brigham, R.M., Kalko, E.K.V., Jones, G., Parsons, S., Limpens, H.J.G.A. (Eds.). Bat Echolocation Research – tools, techniques and analysis. Bat Conservation International, Austin, Texas, April 2002. (pdf 2,4 MB).

Ahlén, I. 2004. Original figures in colour and full size to the paper above "Heterodyne and time expansion..." (pdf 3,1 MB).

Ahlén, I. & Johansson, T. 2004. Inventeringen 2004 av långbensgroda i Mittlandet på Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län. Rapport (Dnr 301-1079-04 NL) till Naturvårdsverket. (pdf 292 kB).

Ahlén, I. 2003. Vindkraftverk och fladdermöss – en pilotundersökning. Slutrapport till Energimyndigheten 2003-12-11. Dnr 5210P-2002-00473, P-nr P20272-1. (pdf 136 kB)

Ahlén, I. 2003. Wind turbines and Bats – a pilot study. Final report to the Swedish National Energy Administration 11 December 2003. Dnr 5210P-2002-00473, P-nr P20272-1. (pdf 136 kB).

Ahlén, I. & Johansson, T. 2003. Inventeringen 2003 av långbensgroda i Mittlandet på Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län. Rapport (Dnr 301-766-03 N1) till Naturvårdsverket. (pdf 292 kB).

Ahlén, I. 2004. Inventeringen av barbastell (Barbastella barbastellus) 2004 i Sverige. Rapport 2004-12-14 till Naturvårdsverket (Dnr 301-930-04). (pdf 686 kB).

Ahlén, I. 2003. Agreement on the conservation of bats in Europe. National implementation report from Sweden 2003. Naturvårdsverket, Stockholm. 5 pp. (pdf 120 kB).

Ahlén, I. 2003. Inventeringen av barbastell (Barbastella barbastellus) 1999-2003 i Sverige. Rapport 2003-12-01till Naturvårdsverket (Dnr 409-1092-03). (pdf 328 kB).

Ahlén, I. 2002. Fladdermöss och fåglar dödade av vindkraftverk. Fauna och flora 97:3: 14-22. [Summary: Bats and birds killed by wind power turbines.] (pdf 1,1 MB).

Ahlén, I. & Baagøe, H. J. 2001. Dvärgfladdermusen uppdelad i två arter. Fauna och Flora 96: 71-78. [Summary. The common pipistrelle split into two species]. (pdf 416 kB).

Ahlén, I. 2001. Vindkraftverk och fladdermöss. Vindkraft till havs. Naturvårsdverket. Rapport 5139: 42-43. (pdf 54 kB)

Ahlén, I. & Baagøe, H. J. 1999. Use of ultrasound detectors for bat studies in Europe - experiences from field identification, surveys and monitoring. Acta Chiropterologica 1:137-150. (pdf 748 kB).

Ahlén I., 1997. Migratory behaviour of bats at south Swedish coasts. Zeitschrift für Säugetierkunde 62: 375-380. (pdf 3.3 MB).


Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för ekologi; Enheten för naturvårdsbiologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16