CV-sida

Irina Mancheva

Irina Mancheva
Jag är intresserad av naturresursförvaltning, implementering av politiska mål, och miljöpolitik.

Presentation

Jag är främst intresserad av styrningsfrågor kopplade till skogs- och vattenförvaltning samt implementeringen av politiska mål. Jag har tidigare fokuserat på  samverkansstyrning inom vattenförvaltningen och hur dess kopplingar till andra sektorer som skog, energi och naturskydd kan främja en hållbar användning av naturresurser. I nuläget arbetar jag i två Formas-financierade projekt. Det ena är Blå infrastruktur som leder till en bättre grön skoglig infrastruktur, med Eliza Hasselquist som projektledare. I det projektet undersöker jag målkonflikter mellan olika policy som påverkar implementeringen av alternativa skogsskötselmetoder. Det andra projektet heter Möjligheter och begränsningar med skötsel av skogsmarksdiken för klimatet – Forskning, uppskalning & lagstiftning, där Hjalmar Laudon är projektledare. I det projektet fokuserar jag på barriärer och incitament inom den existernade regelverket för skötseln av skogsdiken.

I min tidigare forskning har jag fokuserat på genomförandet av EU:s vattenpolitik ur ett jämförande perspektiv, på identifieringen av hinder och incitament för införandet av en effektiv rening av läkemedelsrester i avloppsvatten, och på den tvärsektoriella styrningen av skogsvatten. Mitt doktorsavhandlingsarbete ingick i ett tvärvetenskapligt projekt mellan Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU.

Undervisning

Jag är utbildad i och har undervisningserfarenhet på kandidat- och avanceradnivå inom statsvetenskap, offentlig förvaltning och internationella relationer. Jag har undervisat bland annat vid Umeå universitet, Högskolan i Dalarna, SLU, Aalto universitet i Finalnd, samt Politecnico di Torino i Italien. Jag har även mångårig erfarenhet av tvärvetenskapligt utbildningssamarbete med lärare från andra discipliner såsom miljövetenskap, teknik, fysik och ekonomisk historia. Jag har haft kursanvar för flera kurser på svenska och engelska såsom Environmental Governance, 7,5 hp, Förvaltning 7,5 hp, Politik i Sverige och EU, 7,5 hp, Samhällsvetenskap 10 hp. Jag har även handlett och examinerat kandidatuppsatser i flera år.

Forskning

Nuvarande projekt:

Blå infrastruktur som leder till en bättre grön skoglig infrastruktur, projektledare: Eliza Maher Hasselquist. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, FORMAS, utlysning: Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål. 2023-2026.

Möjligheter och begränsningar med skötsel av skogsmarksdiken för klimatet – Forskning, uppskalning & lagstiftning, projektledare: Hjalmar Laudon. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, FORMAS, utlysning: Den svenska skogens roll i klimatomställningen 2021. 2022-2026.

Tidigare projekt:

Samverkansstyrning av Europeiska unionens vatten: en jämförelse mellan två medlemsländer, Vetenskapsrådets internationella postdokprojekt. Affilierad forskare vid Water & Development Research Group, Aalto universitet, Finland. 2021-2023.

Chemical pollution from pharmaceuticals and water governance, MIRAI 2.0, Joint seed-funding of Japan-Sweden collaborative projects, projektledare.

Doktorand i Friskt vatten: samverkan för att minska skogsbrukets negativa inverkan på vattenkvalitet. Projektledare: Katarina Eckerberg och Hjalmar Laudon. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, FORMAS. 2014-2019. Huvudhandledare: Katarina Eckerberg.

Publikationer i urval

Peer-Reviewed Articles:

Mancheva, I., Pihlajamäki, M, Keskinen, M. (2023) Institutional accountability: the differentiated implementation of collaborative governance. West European Politics, https://doi.org/10.1080/01402382.2022.2158639

Bjärstig, T., Mancheva, I., Zachrisson, A., Neumann, W., Svensson, J. (2022) Is large-scale wind power a problem, solution, or victim? A frame analysis of the debate in Swedish media. Energy Research and Social Science, 83. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102337

Mancheva, I. (2021) The role of legitimacy in the implementation of outputs from collaborative processes: A national dialogue for forest water consideration in Sweden. Environmental Science & Policy, 120. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.02.004

Hasselquist, E.M, Kuglerová, L., Sjögren, J, Hjältén, J., Ring, E., Sponseller, R.A., Andersson, E., Lundström, J, Mancheva, I., Nordin, A., Laudon, H. (2021), Moving towards multi-layered, mixed-species forests in riparian buffers will enhance their long-term function in boreal landscapes, accepted in: Forest Ecology and Management, 493, 119254, https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119254

Eckerberg, K., Bjärstig, T., Matilda, M. & Mancheva, I. (2020) Devolving Power from the State: Local Initiatives for Nature Protection and Recreation in Sweden, Local Environment, 25 (6). https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1760226

Mancheva, I. (2020) Complement or competition in water governance? Analysing two collaborative water management arrangements in one river basin. Water Policy, 22, 1–18. https://doi.org/10.2166/wp.2020.202

Hasselquist, E. M., Mancheva, I., Eckerberg, K., & Laudon, H. (2019)* Policy change implications for forest water protection in Sweden over the last 50 years. Ambio, 1-11. https://doi.org/10.1007/s13280-019-01274-y

Mancheva, I. (2018) Which factors spur forest owners' collaboration over forest waters? Forest Policy and Economics, 91, 54-63. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.09.002

PhD Thesis:

Mancheva, I. (2020) Forest Water Governance: Challenges in Cross-Sectoral and Multi-Level Collaboration, Doctoral Thesis, Umeå, The Department of Political Science, Umeå University.

Reports:

Bjärstig, T., Mancheva, I., Zachrisson, A., Neumann, W., Svensson, J. (2021) Vindkraft i svensk nyhetsmedia – problem eller lösning?, Delrapport: En medieanalys inom projektet Hållbar landbaserad vindkraft.

Eckerberg, K., Bjärstig, T., Miljand, M., & Mancheva, I. (2017) Tio års erfarenheter med LONA – lokala naturvårdssatsningen: Intresse, deltagande och lärande inom naturvård och friluftsliv, Naturvårdsverket Rapport, 6748.


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå