CV-sida

Jakob Gustavsson

Jakob Gustavsson
Målet med mitt doktorandprojekt är att öka förståelsen för hur persistenta organiska föroreningar sprids och omsätts i vattenmiljön.

Presentation

Fokus ligger på metodutveckling för kemisk analys av nya flamskyddsmedel i vatten. De utvecklade metoderna kommer sedan att tillämpas på fältprover från olika avrinningområden, bl.a. ett borealt skogsområde, nedströms en stad (Uppsala) och en flygplats (Arlanda). De analystekniker som jag arbetar med är framförallt gaskromatografi kopplat till masspektrometri (GC-MS och GC-MS/MS).

Handledning

Huvudhandledare

Karin Wiberg,, Institutionen för vatten och miljö, SLU.

Biträdande handledare

Lutz Ahrens, Institutionen för vatten och miljö, SLU.

Sarah Josefsson , Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Dan Berggren Kleja, Institutionen för mark och miljö, SLU.


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
Telefon: 018-673045
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala