CV-sida

Johanna Widenberg

Presentation

Jag är historiker, agrarhistoriker och arkivarie. Jag disputerade i historia vid Uppsala universitet 2006 men verkar sedan 2011 som forskarassistent i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Mitt forskningsintresse är riktat mot agrarhistoria, medicinhistoria och kulturhistoria under tidigmodern tid, alltså perioden cirka 1500-1800. Jag har tidigare forskat om historiebruk och kulturarv under 1600-talet. Nuvarande forskningsprojekt hör dock hemma inom forskningsfältet veterinärmedicinhistoria och handlar om 1700-talets stora nötkreaturssjukdomar. Jag är mycket intresserad av tvärvetenskaplig forskning, alltså forskning där såväl naturvetenskapliga som humanistiska kunskapsområden möts och utvecklas. Jag arbetar exempelvis med retrospektiv diagnosticering, alltså metoder för att ställa moderna veterinärmedicinska diagnoser på historiska husdjurssjukdomar. Jag är också intresserad av undervisning, handledning och högskolepedagogisk utveckling.

 

Undervisning

Jag har tidigare verkat som vikariande lektor i arkivvetenskap och historia vid Institutionen för ABM respektive Historiska institutionen vid Uppsala universitet. Undervisningen bestod då av föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning på grundnivå och avancerad nivå. Jag har också verkat som vikarierande lektor i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet och har också en mångårig erfarenhet som timlärare på Avdelningen för agrarhistorias olika kurser. Just nu undervisar jag på 25 procent inom grundutbildningen i agrarhistoria. 

 

Forskning

Ett nyligen avslutat forskningsprojekt var finansierat av Vetenskapsrådet och hade som sådant titeln ”’Den förderfligaste landsplåga’. Boskapspestens framfart i 1700-talets svenska rike och myndigheters, läkekunnigas och djurägares bekämpningsstrategier.” (”’The Most Pernicious Plague’ The Ravages of Rinderpest in the 18th Century Kingdom of Sweden and the Combat Strategies employed by Authorities, Medics and Animal Owners.”)

Forskningsprojektet handlade om de svårartade boskapssjukdomar som härjade i det svenska riket under 1700-talet, främst boskapspest och mjältbrand. I studien kartlades sjukdomarnas utbredning. En totalinventering av alla utbrott av smittsamma och dödliga nötkreaturssjukdomar presenterades. Dessutom beräknades kreatursförlusterna. I boken diskuterades också sjukdomarnas påverkan på dåtidens agrara näringar, liksom deras betydelse för uppkomsten av en statligt organiserad epizootibekämpning.

Projektet färdigställdes sommaren 2017 och slutresultatet av forskningen presenterades då i monografin “Den stora kreatursdöden. Kampen mot boskapspest och mjältbrand i 1700-talets svenska rike”. Boken ges ut av Carlsson Bokförlag i Stockholm. Två publikationer hade tidigare presenterats inom projektet, dels forskningsöversikten ”Veterinärmedicinhistoria i omvandling”, i Historisk Tidskrift 2014:4 och artikeln ”Retrospektiv diagnosticering inom veterinärmedicinhistoria – exemplet boskapspest”, i Historisk Tidskrift 2015:1.

 

Bakgrund

Jag har en bakgrund som arkivarie och har tidigare arbetat som arkivarie vid Landsarkivet i Uppsala och Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

 

Handledning

Jag är för närvarande biträdande handledare åt en doktorand vid Avdelningen för agrarhistoria. Jag har tidigare varit handledare åt två doktorander, en som disputerade för doktorsexamen 2016 och en som disputerade för licentitatexamen 2017.

 

Publikationer i urval

Widenberg, Johanna, (2017) Den stora kreatursdöden. Kampen mot boskapspest och mjältbrand i 1700-talets svenska rike. (Stockholm: Carlsson Bokförlag) (monografi, forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet) 

Widenberg, Johanna, (2017) ”Kampen mot boskapssjukan i 1700-talets svenska rike”, i Martin Dackling, Poul Duedahl och Bo Poulsen, red., Reformer og ressourcer, Rapporter til det 29. Nordiske Historikermøde, Aalborg, 15-18. august 2017, Bind 2 (Aalborg: Aalborg Universitetsforlag). (artikel, peer review, i Conference Proceedings)

Widenberg, Johanna (2017), Handledarkollegiets betydelse för utbildningen på forskarnivå - en ministudie. Rapport vid Enheten för pedagogisk utveckling, Sveriges lantbruksuniversitet (Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet).

Widenberg, Johanna (2017), Recension av Eriksson, Per (red.), Mot ett modernt livsmedelssystem. Livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850-1950, i Historisk Tidskrift 2017:1. (recension) 

Widenberg, Johanna (2015), ”Retrospektiv diagnosticering inom veterinärmedicinhistoria – exemplet boskapspest", Historisk Tidskrift 2015:1. (double blind peer review-artikel)

Widenberg, Johanna (2014), ”Veterinärmedicinhistoria i omvandling”, Historisk Tidskrift 2014:4. (forskningsöversikt)

Widenberg, Johanna (2012), Recension av Louise Hill Curths The Care of Brute Beasts. A Social and Cultural Study of Veterinary Medicine in Early Modern England (2010), i Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria, Uppsala. (recension) 

Widenberg, Johanna (2006), Fäderneslandets antikviteter. Etnoterritoriella historiebruk och integrationssträvanden i den svenska statsmaktens antikvariska verksamhet ca 1600–1720. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historia Upsaliensia 225. Uppsala. (monografi/avhandling) 

Widenberg, Johanna (2004), ”En resa i tiden. En antikvarisk skildring av Karl XI:s eriksgata” i Edquist, Samuel, Gustafsson, Jörgen, Johansson, Stefan & Linderborg, Åsa (red.) En annan historia. Tolv historiografiska uppsatser, Opuscula Historica Upsaliensia 31. Uppsala. (bokkapitel) 

Widenberg, Johanna (2004) Recension av Ola W Jensens Forntid i historien: en arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar, från medeltiden till och med förupplysningen (2002) i Historisk Tidskrift 2004:2. (recension)

 

Länkar

www.historisktidskrift.se/documents/HT2015.1_Widenberg.pdf

http://www.cgs.aau.dk/digitalAssets/314/314794_konferencerapport-bd-2--nordisk-historikermoede-.pdf

 

 

 


Kontaktinformation