CV-sida

Karin Hallgren

Presentation

Karin Hallgren är agronomie doktor och arbetar som forskningsassistent i agrarhistoria.

Undervisning

Karin undervisar om landskapshistoria, historisk markanvändning och biologiskt kulturarv, samt hur man kan använda sig av historiska kartor för att förstå äldre tiders landskap och brukande. Hon är kursansvarig för kurserna Sommarkurs i agrarhistoria och Människan i landskapet. 

Forskning

I oktober 2016 disputerade Karin på en avhandling med titeln En kåhltäppa eij at räkna, vilken behandlar köksväxtodlingens betydelse i 1700-talets jordbrukssystem,

Publikationer i urval

Hallgren, Karin (2011). Länna prästgård och Lännaby - Människor och landskap. Ebba och Carl Mannerfeldts stiftelse.

Hallgren, Karin (2011). Kåhlgårdh medh ett Päron trä uthi – Lantmäterikartor och Hallands landsbeskrifning 1729 som källa till landsbygdens köksväxtodlingar under 1600- och 1700-talet. Bebyggelsehisorisk tidskrift nr 61/2011.

Hallgren, Karin (2012). Skötselplan för Gamla Uppsala, Tunåsen, Röboåsen och Lötenkullen, Uppsala kommun, Uppsala län. Länsstyrelsens Meddelandeserie 2012

Hallgren, Karin (2016). En kåhltäppa eij at räkna: köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet

 


Kontaktinformation