CV-sida

Lina Widenfalk

Jag är intresserad av vad som påverkar var olika arter lever och hur den informationen kan användas i tillämpade sammanhang. I min nuvarande forskning syntetiserar jag befintlig ekologisk kunskap för att belysa hur vi kan optimera ekologiska kompensationsåtgärder, hur naturvården kan anpassas i ett föränderligt klimat och hur olika prioriteringar inom skogsbruket påverkar leveransen av ekosystemtjänster.

Presentation

Jag arbetar framförallt med tre olika projekt som ska ta fram synteser med koppling till naturvård, där vi kommer:

* sammanställa relevant kunskap, både ekologisk och policy-relaterad, för att anpassa naturvårdsstrategier till klimatförändringar.

* sammanställa kunskap kring effekterna av den rumsliga skalan på skoliga avsättningar för effekterna på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, så som rekreation och reglering av skadedjur och patogener.

* förbättra metoderna för ekologisk kompensation. Målet är att hitta egenskaper hos arter och livsmiljöer som har svarat bra på liknande förvaltning och restaurering och jämföra det med exempel från ekologisk kompensation i Sverige. 

 

Jag disputerade vid inst. för ekologi i februari 2017, mitt doktorandprojekt handlade i första hand om rumsliga mönster hos hoppstjärtar (Collembola), både inom populationer och för hela samhällen. Jag är intresserad av att förstå på vilken skala som dessa samhällen struktureras och hur mycket av förändringar i artsammansättning som kan förklaras av det faktiska avståndet mellan platser, jämfört med hur stor påverkan som miljövariabler har. Jag studerar även sammansättningen av arters egenskaper i dessa hoppstjärtssamhällen. Vikten av att förstå egenskapsdiversitet och artdiversitetsmönster vid arbete med till exempel naturvårdsåtgärder och skötselplanering för biodiversitet är den största anledningen till att jag är intresserad av de här frågorna.

Undervisning

Jag är kursansvarig för doktorankursen 'Sustainability and environmental aspects in biomass production systems' som ska ges november 2019 inom ramen för forskarskolan Sustainable Biomass Systems.

Forskning

Utöver mina huvudprojekt så deltar jag i två olika projket tillsammans med Mats Jonsell kring vilka faktoror som påverkar vedlevande insekter, det ena fokuserar på skalbaggar i högstubbar efter kalhuggning och det andra på tvåvingar i bioenergived.

Tillsammans med Simon Kärvemo vid EBC, Uppsala universitet driver jag ett projekt kring gölgrodans spridningsvägar och övervintringslokaler där den första delen (klassning av våta stråk mellan dammar) gjordes sommaren 2015 som ett uppdrag för Bergvik skog av konsultbolaget Greensway, andra delen var en radiopejlingsstudie som kommer utfördes av en masterstuden under sommaren 2017 och tredje delen en kartläggning av egenskaper kopplade till övervintringsplatser som studeras av en masterstudent under vinter-vår 2018.

Samverkan

Kassör i styrelsen för Nordiska Kapitlet av Society for Conservation Biology (2018-2019)

Bakgrund

Efter fem års biologistudier på kandidat- och masternivå vid Ultuna (SLU) så jobbade jag som fält- och forskningsassistent för Åsa Berggren inom flera av hennes projekt, främst kring spridningsmönster och främmande arter. Jag påbörjade min doktorandutbildning i april 2010. Sedan 2012 har jag endast arbetat deltid med doktorandprojektet. Samtidigt har jag antingen varit föräldraledig eller jobbat med att driva en egen konsultverksamhet (Greensway AB) som framförallt arbetar naturvårdslösningar och ekologisk planering vid naturresursexploatering.

Handledning

Nuvarande handledning
huvudhandleadare för Lotta Sjöholm: The Application of the Swedish Environmental Code’s Regulations on Ecological Compensation in Sweden. master i Miljövetenskap,30hp 

biträdande handledare för Indre Cepukaite: Sand nesting bees in the age of urbanization: quality of sandy habitat and biodiversity. master i Biologi, 60hp

Tidigare handledning
huvudhandledare: 1 kandidat, 15 hp
biträdande hanledare: 2 master, 30 hp resp 45 hp

Publikationer i urval

Jonsell M., Abrahamsson M., Widenfalk L.A. and Lindbladh M. 2019. Increasing influence of the surrounding landscape on saproxylic beetle communities over 10 years succession in dead wood. Forest Ecology and Management 440: 267-284

Widenfalk L.A., Sallmén N., Hedin Å and Berggren Å. 2018. Translocation of a sand-associated blister beetle (Apalus bimaculatus) due to urban development in Uppsala, Sweden. Global Re-introduction Perspectives: 2018. IUCN

Widenfalk, L.A., H.P. Leinaas, J. Bengtsson, and T. Birkemoe. 2018. Age and level of self-organization affect the small-scale distribution of springtails (Collembola). Ecosphere 9(1). DOI 10.1002/ecs2.2058 (OA)

Widenfalk, L.A., A. Malmström, M.P. Berg, and J. Bengtsson. 2016. Small-scale Collembola community composition in a pine forest soil - Overdispersion in functional traits indicates the importance of species interactions. Soil Biology and Biochemistry 32/2016. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2016.08.006 (OA)

Widenfalk, L.A., J. Bengtsson, Å. Berggren, K. Zwiggelaar, E. Spijkman, F. Huyer-Brugman, and M.P. Berg. 2015. Spatially structured environmental filtering of collembolan traits in late successional salt marsh vegetation. Oecologia:1-13. DOI 10.1007/s00442-015-3345-z (OA)

Widenfalk, L. A., K. Ahrne, and A. Berggren. 2014. Using citizen-reported data to predict distributions of two non-native insect species in Sweden. Ecosphere 5. DOI: 10.1890/ES14-00212.1 (OA)

Ahlbäck, L. and Å. Berggren. 2013. The effect of landscape structure and habitat composition on the presence of the threatened parasitic sand-living beetle Apalus bimaculatus (Coleoptera: Meloidae). Canadian Entomologist 145:626-638. 

Rapporter och avhandlingar

Widenfalk, L. A. 2017. Springtails in Space:  Factors structuring Collembola populations and communities, revealed by trait-based analyses. Doctoral thesis. 2017:6 Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.

Widenfalk, L. A. 2014. Traits or species – space or environment:  how to understand the spatial structure of springtail community composition. Licentiate thesis. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.

Ahlbäck, L. 2012. Diversity patterns in coniferous forest springtail assemblages., Introductory research essay. Dept. of Ecology, Uppsala.

Ahlbäck, L. 2010. Habitat preference and dispersal of a sand associated beetle, Apalus bimaculatus. Master thesis. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.

Ahlbäck, L. 2008. Blue monkeys' utilization of five tree species in relation to the abundance of each tree species. Bachelor thesis. Swedish University of Agricultural Sciences, Skara.
 

Länkar

Min sida på Research Gate

Mitt Twitter-konto

Personpresentation på mitt konsultföretag Greensways hemsida


Kontaktinformation