CV-sida

Oscar Larsson

Jag disputerade 2015 i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Min avhandling handlar om styrning och samverkan i svensk krishantering. Jag arbetar nu som forskare och har en anställning som postdoktor på institutionen för Stad och Landsbygdsutveckling. Mitt pågående forskningsprojekt ämnar undersöka styrning och samverkan kring integration i städer och landsbygd.

Handledning

Handledning av master-uppsatser

Publikationer i urval

Avhandling: (2015) The Governmentality of Meta-governance – Identifying Theoretical and Empirical Challenges of Network Governance in the Political Field of Security and Beyond.  Uppsala University Fulltext.pdf

Referee-granskade artiklar:

(2013): Sovereign power beyond the state: A critical reappraisal of governance by networks. Critical Policy Studies 04/2013; 7(2):99-114. fulltext.RG

(2015): Using Post-Structuralism to Explore The Full Impact of Ideas on Politics. Critical Review 08/2015; 27(2).Fulltext.RG

(2017)Meta-governance and Security Networks – Competing Rationalities in the Management of Security Communications System in Sweden, in Risk, Hazards & Crisis in Public Policy (online August 2017)

(2017) A Theoretical Framework for Analyzing Institutionalized Domination in Network Governance Arrangements in Critical Policy Studies (online October 2017)

Bokkapitel:

Oscar L Larsson (2013): “Säkerhet, samverkan och business - oförenliga ideal (Security, Collaboration and Business - Incompatible Ideals)”. När förvaltning blir business, eds. Linda Rönnberg, Urban Strandberg, Elin Wihlborg, Ulrika Winblad: pages 169-184; Linköping University Electronic press., ISBN: 978-91-7519-489-9

Oscar L. Larsson (2018): “Trade-offs in the management of Security Communications Systems”, (forthcoming) in Collaborative Crisis Management eds. Bynander, Fredrik, Nohrstedt Daniel, Parker, Charles

 

 

 


Kontaktinformation