CV-sida

Per G Berg

Landskapsarkitekturens planeringsfrågor omfattar Uthållig Samhällsbyggnad. Uthållig samhällsbyggnad handlar om hållbar stad och land utveckling i olika skalor - från städer och regioner till hållbara lokalområden. Vi utgår från FN:s Habitatagenda som i sin tur definierar Sustainable Development Mål 11. I vårt ramverk för uthållig samhällsbyggnad utgår vi från sju dimensioner från Habitatagendan (som vi utvecklat till mätbara resurser) i forskning, undervisning och praktiska projekt: fysiska, ekonomiska, biologiska, organisatoriska, sociala, kulturbestämda och estetiska.

Presentation

Jag är

1) Professor i Landskapsarkitektur med inriktning mot planering. Sedan 1993 har jag specialiserat mig på det interdisciplinära ämnet uthållig samhällsbyggnad.

2) Forskningsledare vid institutionen för landskapsplanering Ultuna/avdelningen för landskapsarkitektur om uthålliga lokalområden/grannskap i Sverige och Östersjöregionen, funktionell täthet, vertikal täthet och byggd-blå-grön infrastruktur. 

Undervisning

Jag undervisar på landskapsarktitektprogrammets grundutbildning i 1-3:an och är handledare och examinator för kandidat- och examensarbeten i 3 och 5:an. Undervisar även på andra tekniska högskolor och på Uppsala universitet inom Baltic University Program i Sverige och internationellt.

Jag arbetar även med fortbildning av kommuner, konsultföretag och byggföretag.

Forskning

Min forskning rör uthållig samhällsbyggnad i stad och land, med speciellt fokus på grannskap, stadsdelar och städer samt landsbygder i Sverige och Östersjöregionen.

Sedan 2009 handlar forskningen om funktionell täthet - om att skapa balans i stadsbyggandet mellan täthet och rymlighet. De senaste 4 åren har vi även studerat vertikal täthet - när stadsbygden expanderar på höjden och dess konsekvenser i ett Habitatperspektiv. Vi har i vår initierat studier av förtätning i mindre och medelstora städer.

Miljöanalys

Vi har utvecklat verktyg för att bedöma och beräkna effekter av förtätning inom SLU:s Fortlöpande Miljöanalysprogram. 2017 publicerades FOMA-Manualen om Funktionell Täthet.

Samverkan

Vi samverkar sedan 1993 med andra forskare på Alnarp, vid Chalmers, KTH, Uppsala universitet. Vi samverkar även med ett stort antal kommuner i Sverige och ett urval universitet och kommuner i Östersjöregionen (Baltic University Program Network som omfattar 200 universitet och har tagit fram undervisningsmaterial som är tillgängligt även för 100 Östersjöstäder). Vi samverkar också med en rad konsultföretag, bostadsföretag och byggföretag i Sverige. Vi har också samverkan som i perioder omfattar samarbeten med statliga verk - främst boverket och naturvårdsverket. Vi har ingått som en aktiv del i organisationen av konferenser i Östersjöregionen (ICON-LA, IFLA Europe och Baltic University Programs konferenser SBR, SUPERBS, BUUF). 

Per G Berg har under två år varit kommittéledamot i EU kommissionens European Green Capital Award kommitté med särskilt ansvar för bedömningen av städernas hållbara energiutveckling.

Bakgrund

Per G Berg har en bakgrund som systemekolog, landskapsplanering och framtidsstudier.

Handledning

Per G Berg har handlett och handleder flera doktorander inom LA i Sverige och internationellt.

PGB har också handlett ett stort antal masterstudenter på LA-programmet, vid Uppsala universitet och vid andra universitet.

Publikationer i urval

Berg P.G., Hedfors P., Granvik M.. Eriksson T. & Eriksson F. 2017. Nya FOMA-Manualen – Verktyg för att fortlöpande balansera täthet och rymlighet i svenska städer. SLU Uppsala
Berg P. & Granvik M. 2018 Funktionell Täthet – Att balansera täthet och rymlighet i Svenska städer I: Olshammar
G. et al. (red) Hus mot himlen – Hållbar Hybris? Arena (Malmö)29 / 39

Berg P.G., Granvik M. & Hedfors P. (2012) Functional Density – A C onceptual Framework in a Townscape Areas Context. Nordic Journal of Architectural Research. 2
Berg P. (2009) Fyra Nyanser av Grönt – Den uthålliga stadens fraktala grönstruktur I: Hedfors P.  (red) Urban naturmark i landskapet. Rapport Stad och Land 3. SLU (Uppsala)

Berghauser Pont M.Y., Berg P.G., Haupt P.A. & Heyman A. (2020) A systematic review of the scientifically demonstrated effects of densification. Paper accepted for the World C onference on Sustainable Built Environment in Gothenburg 9-11 June
Granvik M.G., Berg P.G., Vartola A. Bech Danielsen C . (eds.) 2014. Nord. J. Arch. Res. Special Issue Densification as a Planning strategy.
Haupt P.A. et al. 2020. A systematic review of policy motives for densification in Swedish planning practice. Paper accepted for the World C onference on Sustainable Built Environment Gothenburg 9-11 June

Länkar

-


Kontaktinformation