CV-sida

Sabine E. Pfeffer

Sabine Pfeffer
Doktorand

Forskning

Många svenska regioner har nyligen förändras från en- eller tvåartssystem (mest älg och/eller rådjur) till flerartssystem. Som doktorand i projektet "Inte bara älg" ("Beyond Moose") undersöker jag hur ekosystem påverkas av att älg, rådjur, dovhjort och kronhjort finns i samma område. Människan har påverkat landskapet som dessa arter lever i, vilket inte bara påverkar klövviltet, men också leder till fler konflikter mellan människor och vilt. Dessa konflikter rör framför allt betesskador. Klövvilt betar bland annat kvistar, skott och löv, vilket medför stora kostnader för skogsindustrin. Varje klövviltsart föredrar olika trädarter, mark-flora och växtstrukturer, därmed orsakar varje art olika betesskador. För närvarande är det okänt hur vissa arter påverkar varandra och hur det påverkar skogen.

Inom mitt projekt kommer jag att undersöka ett antal frågor relaterade till hur system med flera arter av klövvilt påverkar tillväxten av ekonomiskt viktiga trädarter:

-          Vad driver betesskador på en nationell nivå: klövviltsdistribution, fodertillgång och/eller vinter klimat? En studie där jag tittar närmare på data från viltförvaltningen.

-          Vilka faktorer är mest viktika på en regional nivå? 

-          Hur påverkar betesskador växt dynamiken av ekonomisk viktiga träd? Finns det skillnader mellan olika årstider? 

-          Kan man utvärdera älgbetesinventeringen (ÄBIN)?

Bakgrund

Jag kommer från Tyskland och har studerat biologi på Würzburgs universitet. Jag har en fil. kand i biologi med en specialisering på ekologi. I Würzburg fokuserade jag mest på insekter. Jag har tidigare tillbringat en termin på Umeå Universitet och fick därmed erfarenhet av nordliga ekosystem. Hösten 2015 kom jag till SLU Umeå för att skriva mitt examensarbete, där jag utvärderade två indirekta metoder för att beräkna klövviltstätheter (Pfeffer et al. 2017). Hösten 2016 började jag min doktorandtjänst på SLU Umeå.

Publikationer i urval

Pfeffer, S.E., Spitzer, R., Allen, A.M., Hofmeester, T.R., Ericsson, G., Widemo, F., Singh, N.J., Cromsigt, J.P.G.M. (2017) Pictures or pellets? Comparing camera trapping and dung counts as methods for estimating population densities of ungulates. Remote Sensing in Ecology and Conservation. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rse2.67/full.

Länkar

http://www.viltforskning.se/