CV-sida

Victor Johansson

Min forskning handlar till stor del om att förstå olika arters utbredningsmönster och populationsdynamik. Jag utvecklar modeller som kan användas för att göra framtidsprognoser av arters överlevnad givet olika skötselscenarier.

Presentation

Jag är allmänt intresserad av landskaps- och (meta)populationsekologi. Jag tycker det är viktigt att förstå enskilda arters habitatkrav, vad som påverkar deras kolonisations- och utdöendedynamik och hur de sprider sig. Jag har mest arbetat med lavar och mossor, men är nu också involverad i flera projekt som analyserar förekomstmönster och populationsdynamik hos svampar, kärlväxter, vedlevande insekter, dagfjärilar och fåglar. Jag är generellt intresserad av avancerade analyser och modellering (både med frekventistiska och Bayesiska metoder) - gärna på landskapsnivå.

Just nu jobbar jag på Stockholms universitet med ett projekt om hur brand påverkar markvegetation och pollinerare på hyggen.

Jag arbetar även halvtid som naturmiljökonsult på Calluna AB där jag också delvis bedriver forskning om grön infrastruktur i städer.

Undervisning

Jag har undervisat på flera olika kurser inom botanik, naturvårdsbiologi och landskapsekologi 2008-2015 (totalt ca 30 veckor) på SLU och Stockholms universitet.

Jag har också hållit en introduktionskurs i statistikprogrammet R: en gång på Stockholms univeristet för besökande internationella doktorander och tre gånger för forskare på Karolinska institutet.

Bakgrund

Min doktorsavhandling handlade om metapopulationsdynamik hos lavar som är knutna till gamla ekar. Jag undersökte hur trädegenskaper och deras rumsliga placering påverkar kolonisations- och utdöendedynamik hos dessa arter genom att passa statistiska modeller. Dessa modeller användes sedan för att simulera studiearternas framtida dynamik och överlevnad i olika scenarier av drastisk ekminskning, dålig föryngring, igenväxning och effekten av olika naturvårdsåtgärder. Avhandlingen fick pris av Kungliga skogs- och lantbruksakademiens - "Akademiens belöning för framstående doktorsarbete" 2013.

Under min post doc vid Stockholms universitet arbetade jag med mossors spridning. Jag fokuserade på initieringen av spridningsprocessen (dvs. när sporerna släpps). Jag testade effekter av vindhastighet och turbulens med hjälp av vindtunnelexperiment. Jag testade också effekten av att ändra luftfuktigheten. Att förstå under vilka förutsättningar sporerna släpps ökar möjligheten att göra korrekta prediktioner av arters spridning.

Handledning

Jag var biträdande handledare till Åsa Ranlund som disputerade 2017

Publikationer i urval

Vetenskapliga publikationer (27)

Johansson, V., Kindvall, O., Askling, J. & Franzén, M. 2019. Intense grazing of calcareous grasslands has negative consequences for the threatened marsh fritillary butterfly. Biological Conservation, in press

Nord, M., Ranlund, Å., Gustafsson, L., Johansson., V., Pärt, T. & Forslund, P. 2019. The effectiveness of area protection to capture coastal bird richness and
occurrence in the Swedish archipelago. Global Ecology and Conservation, 17: e00528

Ranlund, Å., Hylander, K., Johansson, V., Jonsson, F., Nordin, U. & Gustafsson, L. 2018. Epiphytic lichen responses to environmental change due to clearcutting differ among tree taxa. Journal of Vegetation Science, 29: 1065-1074

Zanatta, F., Vanderpoorten, A., Hedenäs, L., Johansson, V., Patiño, J., Lönnell, N. & Hylander, K. 2018. Under which humidity conditions are moss spores released? A comparison between species with perfect and specialized peristomes. Ecology and Evolution, 8: 11484-11491

Johansson, V., Koffman, A., Hedblom, M., Deboni, G. & Andersson, P. 2018. Estimates of accessible food resources for pollinators in urban landscapes should take landscape friction into account. Ecosphere, 9: e02486

Johansson, V., Wikström, C-J. & Hylander, K. 2018. Time-lagged lichen extinction in retained buffer strips 16.5 years after clear-cutting. Biological Conservation, 225: 53-65

Snäll T, Johansson V, Jönsson M, Ortiz C, Hammar T, Caruso A, Svensson M, Stendahl J. 2017. Transient trade-off between climate benefit and biodiversity of harvesting stump for bioenergy. Global Change Biology Bioenergy, 9: 1751–1763

Andersson, P., Koffman, A., Sjödin, E. & Johansson, V. 2017. Roads may act as barriers to flying insects: species composition of bees and wasps differs on two sides of a large highway. Nature Conservation, 18: 47-59

Hiron, M., Jonsell, M., Kubart, A., Thor, G., Schroeder, M., Dahlberg, A., Johansson, V., & Ranius, T. 2017. Consequences of bioenergy wood extraction for landscape-level availability of habitat for dead wood-dependent organisms. Journal of Environmental Management, 198: 33-42

Johansson, V., Knape, J. & Franzén, M. 2017. Population dynamics and future persistence of the Clouded Apollo butterfly in southern Scandinavia: The importance of low intensity grazing and creation of habitat patches. Biological Conservation, 206: 120-131

Johansson, V., Lönnell, N., Rannik, U., Sundberg, S. & Hylander, K. 2016. Air humidity thresholds trigger active moss spore release to extend dispersal in space and time. Functional Ecology, 30: 1196-1204

Johansson, V., Felton, A. & Ranius, T. 2016. Long-term landscape scale effects of bioenergy extraction on dead wood-dependent species. Forest Ecology and Management, 371: 103-113

Hallinger, M., Johansson, V., Schmalholz, M., Sjöberg, S. & Ranius, T. 2016. Factors driving tree mortality in retained forest fragments. Forest Ecology and Management, 368: 163-172

Kärvemo, S., Johansson, V., Schroeder, M. & Ranius, T. 2016. Local colonisation-extinction dynamics of a tree-killing bark beetle during a large-scale outbreak. Ecosphere, 7: e01257

Svensson, M., Johansson, V., Dahlberg, A. Frisch, A. Thor, G. & Ranius, T. 2016. The relative importance of stand and dead wood types for wood-dependent lichens in managed boreal forests. Fungal Ecology, 20: 166-174

Ranius, T., Johansson, V., Schroeder, M. & Caruso, A. 2015. Relative importance of habitat characteristics at multiple spatial scales for wood-dependent beetles in boreal forest. Landscape Ecology, 23: 513-535

Lönnell, N., Norros, V., Rannik, U., Sundberg, S., Johansson, V., Ovaskainen, O. & Hylander, K. 2015. Testing a mechanistic dispersal model against a dispersal experiment with a wind-dispersed moss. Oikos, 124: 1232-1240

Johansson, V., Lönnell, N., Sundberg, S. & Hylander, K. 2014 Release thresholds for moss spores: the importance of turbulence and sporophyte length. Journal of Ecology, 102: 721-729

Johansson, V., Ranius, T. & Snäll, T. 2014. Development of secondary woodland decreases epiphyte metapopulation sizes in wooded grasslands. Biological Conservation 172: 49-55

Franzén, M., Nilsson, S.G., Johansson, V. & Ranius, T. 2013. Population fluctuations and synchrony of grassland butterflies in relation to species traits. PLoS ONE 8: e78233

Johansson, V., Snäll, T. & Ranius, T. 2013. Estimates of connectivity reveal non-equilibrium epiphyte occurrence patterns almost 180 years after habitat decline. Oecologia 172: 607-615

Johansson, V., Ranius, T. & Snäll, T. 2013. Epiphyte metapopulation persistence after drastic habitat decline and low tree regeneration: time lags and effects of conservation actions. Journal of Applied Ecology 50: 414-422

Johansson, V., Ranius, T. & Snäll, T. 2012. Epiphyte metapopulation dynamics are explained by species traits, connectivity and patch dynamics. Ecology 93: 235-241

Ranius, T., Johansson, V. & Fahrig, L. 2011. Predicting spatial occurrence of beetles and pseudoscorpions in hollow oaks in southeastern Sweden. Biodiversity and Conservation 20: 2027–2040

Ranius, T., Johansson, V. & Fahrig, L. 2010. A comparison of patch connectivity measures using data on invertebrates in hollow oaks. Ecography 33: 971-978

Johansson, V., Snäll, T., Johansson, P. & Ranius, T. 2010. Detection probability and abundance estimation of epiphytic lichens based on height-limited surveys. Journal of Vegetation Science 21: 332-341

Johansson, V., Bergman, K. -O., Lättman, H. & Milberg, P. 2009. Tree and site quality preferences of six epiphytic lichens growing on oaks in southeastern Sweden. Annales Botanici Fennici 46: 496-506


Doktorsavhandling
Johansson, V. 2012. Distribution and persistence of epiphyte metapopulations in dynamic landscapes. Doctoral thesis No. 2012:17, Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala


Examensarbete
Johansson, V. 2007. Tree and site quality preferences of six epiphytic lichens growing on oaks in south eastern Sweden. Linköpings universitet. Final thesis LITH-IFM-Ex--07/1770--SE


Rapporter och populärvetenskapliga publikationer

Stubbskörd och biologisk mångfald. 2017. Jonsell, M., Dahlberg, A., Johansson, V., Hjältén, J., & Victorsson, J. i Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö? (red.) Persson, T., Palmér, C.H. & Lithell, C., Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala

Ranius, T., Hallinger, M., Schmalholz, M. & Johansson, V. 2016. Risken att lämnade träd dör efter slutavverkning - hur stor är den och vilka är riskfaktorerna? Fakta Skog 6

Johansson, V., Lönnell, N., Sundberg, S. & Hylander, K. 2014. Hur frisläpps mossors sporer? Svensk Botanisk Tidskrift 108(5): 254:259

Johansson, V, Caruso, A. & Snäll, T. 2013. Vedlevande lavarters populationsutveckling i fragmenterade landskap: effekten av olika scenarier av stubbskörd. Slutrapport, Energimyndigheten, projekt nr 35137-1

Johansson, V., Ranius, T. & Snäll, T. 2013. Brist på gamla ekar hotar lavar (Old oaks and lichens). Svensk Botanisk Tidskrift 107(6): 344-349

Ranius, T. & Johansson, V. 2012. Hur stor andel av sällsynta insekters förekomster känner vi till? [Which proportion of the occurrences of rare insects is known?] – Entomologisk Tidskrift 133 (3): 101-104.

Johansson, V. & Svensson, M. 2010. Polylepis trotsar höjderna i Argentina (Polylepis – the world’s highest growing tree). Svensk Botanisk Tidskrift 104(5): 316-320

Johansson, V. 2008. Metapopulation dynamics of epiphytes in a landscape of dynamic patches. Introductory Research Essay No 02. Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala


Kontaktinformation