CV-sida

Yvonne Gunnarsdotter

Yvonne Gunnarsdotter

Presentation

Huvudintresset i forskning och undervisning är lokala gemenskaper, civilsamhället, lokal identitet samt relationen mellan globalisering och det lokala.

Ett annat intresseområde är utvärdering av Leader och landsbygdspolitiken. Min erfarenhet sträcker sig från Sveriges expert i EU:s gemensamma utvärdering, nationella utvärderingar, Leaderområden samt enstaka projekt.

Undervisning

Jag undervisar på agronomprogrogrammet i landsbygdsutveckling med ansvar för en kurs i lokala perspektiv samt kandidatarbeten.

Jag medverkade i skapandet av inriktningen landsbygdsutveckling i agronomprogrammet.

 

Forskning

Min avhandling handlade om den svenska landsbygdens omvandling sedan efterkrigstiden sett ur en småländsk sockens perspektiv. Huvudfrågorna var hur invånarna har hanterat förändringarna, hur förändringarna påverkat den lokala gemenskapen samt vad landsbygdens betyder för samhällsbyggandet.

Ett annat projekt handlade om hur några kommuner på Nordkalotten i fyra länder anpassat sig till de senaste decenniernas strukturomvandling.

Ett projektet undersökte hinder och möjligheter för jakt- och fisketurismen, med exemplet Ammarnäs. Forskningen handlade om samernas rättigheter till jakt och fiske i relation till markägarnas, dvs ättlingar till nybyggarna.

Samverkan

Jag är SLU:s representant i RUSA; Regionförbundets plattform för samverkan mellan forskning, myndigheter och näringsliv i region Uppsala.

Tidigare hade jag ansvarat för att utveckla ett magisterprogram på distans i landsbygdsutveckling för yrkesverksamma.

Bakgrund

FK i kulturantropologi vid Uppsala universitet

Magister i humanekologi vid Lunds universitet

FD i miljökommunikation/landsbygdsutveckling vid SLU

Handledning

Biträdande handledare till Matilde Somarriba som disputerade 2012 vid institutionen för Stad och land, SLU.

Handledare och examinator av ett antal kandidatuppsatser, examensarbete och mastersuppsatser.

Publikationer i urval

Peer-reviewed artiklar

de los Angeles Somarriba-Chang, Matilde & Gunnarsdotter, Yvonne 2012. Local community participation in ecotourism and conservation issues in two nature reserves in Nicaragua. Journal of Sustainable Tourism Vol. 20.8: 1025-1043

Peer-reviewed konferensbidrag

 Nordic Rural Futures- pressures and possibilities. Conference in Sigtuna, Sweden. May 2010. “Angler and hunting tourism. Who controls the new resource in the northern parts of Sweden?”

 Inequality and diversity in European areas. European Society for Rural Sociology congress i Chania, Greece. August 2011. “It just makes in worse not to make up with the past. Contested angler and hunting tourism in the Swedish Sámi area.”

 HUNT – WP 1 (EU: Seventh Framework programme). The cultural meaning of hunting. Conference in Oslo, Norway. November 2011. “Impacts from hunting tourism on the Swedish local moose hunt – tensions and solutions.”

 Nordic Rural Futures - rural at the edge. Conference in Joensuu, Finland. May 2012. ”Local responses to national policy for hunting and fishing rights in the Swedish Sámi area.”

Monografier

Gunnarsdotter, Yvonne. 2005. Från arbetsgemenskap till fritidsgemenskap. Den svenska landsbygdens omvandling ur Locknevibornas perspektiv Doctoral thesis No. 2005:3. Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences. Uppsala: SLU.

 Böcker och bokkapitel

Gunnarsdotter, Yvonne & Brynhild Granås. 2007. The unique and the ordinary – reinvention place through symbolic communication. In Nyseth, T & Granås, B (eds) Place Reinvention in the North – Dynamics and Governance Perspectives. Nordregio Research programme 2005-2008: Report 1. Nordregio. Stockholm, p. 69-86.

 Gunnarsdotter, Yvonne. 2008. What happens in a Swedish rural community when the local moose hunt meets hunting tourism? In Lovelock, B (ed.) Tourism and the Consumption of Wildlife: Hunting, shooting and sport fishing. Routledge: London and New York, p.182-195

 Gunnarsdotter, Yvonne & Magnfridur Juliusdottir 2009. Gendered Places: Cultural Economy and Gender in Processes of Place Reinvention. In Nyseth, T & Viken, A (eds) Place Reinvention. Northern Perspectives. Ashgate, Surrey, p. 73-91.

 Populärvetenskapliga artiklar 

Gunnarsdotter, Yvonne. 2012. Det blir bara värre om man inte gör upp med det gamla. Utmaningar för jakt- och fisketurismen. In Håkan Tunón, Märit Frändén, Carl-Gösta Ojala & May-Britt Öhman (red).  Uppsala mitt i Sápmi. Rapport från symposium i Uppsala 2011. CBM:s skriftserie 55.

 

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: 018-671757
Arbetsbeskrivning: landsbygdsutveckling, lokala gemenskaper, plats, lokal identitet, jaktturism / rural development , local community, place, local identity, hunting tourism
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala