Aqua reports

Last changed: 08 May 2019

Aqua reports is a series of reports issued by the Department of Aquatic Resources. Aqua reports contains the results of the department's research projects, studies, advices and more. Aqua reports has a summary or abstract in English. The authors are solely responsible for the content.

The reports in chronological order:

Aqua reports published during 2019

Aqua reports 2019:7 Fritidsfiskets omfattning i Vättern 2017 – Fångster av röding, lax och öring

Aqua reports 2019:6 Sekretariatet för selektivt fiske - rapportering av 2018-års verksamhet

Aqua reports 2019:5 Expeditionsrapport BITS, november 2018

Aqua reports 2019:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk.  Årsrapport för 2018

Aqua reports 2019:2 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2018

Aqua reports 2019:1 Test av selektiva redskap för det svenska fisket efter läppfisk 

Aqua reports published during 2018

Aqua reports 2018:22 Fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen – Nationell plan för datainsamling

Aqua reports 2018:21 Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus) - En eDNA-studie i Kungsbackaån

Aqua reports 2018:20 Nulägesbeskrivning, fallstudier, metoder och verktyg för ekosystembaserad fiskförvaltning

Aqua reports 2018:19 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2018

Aqua reports 2018:18 eDNA i en droppe vatten. Vattenprovtagning av DNA från fisk, kräftor och musslor  – en kunskapssammanställning

Aqua reports 2018:17 Översikt, riskbedömning och förslag på åtgärder för puckellax (Oncorhynchus gorbuscha

Aqua reports 2018:16 Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2018. Third post-evaluation of the Swedish Eel Management Plan.

Aqua reports 2018:15 Baltic International Acoustic Survey report, October 2017.

Aqua reports 2018:14 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2017.

Aqua reports 2018:13 Projects accomplished by the Selective Fisheries Secretariat 2014-2017: a synthesis report

Aqua reports 2018:12 Expeditionsrapport BITS februari 2018

Aqua reports 2018:11 Expeditionsrapport IBTS januari 2018

Aqua reports 2018:10 Expeditionsrapport BITS, november 2017.

Aqua reports 2018:9 Syntesrapport av Sekretariatet för selektiv fiske 2014-2017.

Aqua reports 2018:7 Bottentrålning - effekter på marina ekosystem och åtgärder för att minska bottenpåverkan

Aqua reports 2018:6 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk - årsrapport för 2017

Aqua reports 2018:5 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö - årsrapport för 2017

Aqua reports 2018:4 Sekretariatet för selektiv fiske - Rapportering av 2016-2017 års verksamhet

Aqua reports 2018:3 Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015. OBS! Rapporten är stor och ligger här som en pdf-fil med reducerad storlek. Rapporten i originalstorlek (med snyggare figurer) finns att hämta i Epsilon (strax).

Aqua reports 2018:2 Sekretariatet för selektiv fiske - Rapportering av 2014 års verksamhet

Aqua reports 2018:1 SLU Aquas kunskapsförsörjning och rådgivning som
stöd till en ekosystembaserad fiskförvaltning

Aqua reports published during 2017

Aqua reports 2017:14 Flodpärlmusslan i landskapet. Spatiala faktorers inverkan på utbredning och rekrytering.

Aqua reports 2017:13 Kustnära piggvars- och flundrefiske på Gotland

Aqua reports 2017:12 Baltic International Acoustic Survey Report, October 2016

Aqua reports 2017:11 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2017

Aqua reports 2017:10 Fysisk restaurering av sjöar

Aqua reports 2017:9 Hur löser vi konflikten mellan säl och kustfiske? Program Sälar och Fiskes verksamhet från 1994 till 2017

Aqua reports 2017:8 Expeditionsrapport BITS, februari 2017

Aqua reports 2017:7 Svenskt fiske i historiens ljus- en historisk fiskeatlas

Aqua reports 2017:6 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2016

Aqua reports 2017:5 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2016.

Aqua reports 2017:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2016.

Aqua reports 2017:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2016.

Aqua reports 2017:2 Expeditionsrapport IBTS, januari 2017

Aqua reports 2017:1 Expeditionsrapport BITS, november 2016

Aqua reports published during 2016

Aqua reports 2016:12 Fiskefredning i sjöar - I vilken mån används fredningsområden för fiske i Sveriges 205 största sjöar?  

Aqua reports 2016:11 Utvärdering av den svenska ålförvaltningen

Aqua reports 2016:10 Förvaltningsmål för nationellt förvaltade fiskbestånd - En översikt av kvantitativa mål

Aqua reports 2016:9 Supplement Fisk som miljöindikator

Aqua reports 2016:8 Sekretariatet för selektivt fiske - Rapportering av 2015 års verksamhet

Aqua reports 2016:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport 2015

Aqua reports 2016:6 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport 2015

Aqua reports 2016:5 Expeditionsrapport IBTS, januari 2016

Aqua reports 2016:4 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport 2015

Aqua reports 2016:3 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Sammanfattande resultat av undersökningar framtill år 2014

Aqua reports 2016:2 Expeditionsrapport BITS, november 2015

Aqua reports 2016:1 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2015

Reports issued during 2015

Aqua reports 2015:19 Effekter av fångstbegränsningar på spöfiskad lax - På Västkusten

Aqua reports 2015:18 Supplement. Fisk och fiske i Mälaren.

Aqua reports 2015:17 Bedömning av morfologisk påverkan i vattendrag med elfiskedata

Aqua reports 2015:16 A national data collection framework for recreational fishing - In fisheries, sea and water management

Aqua reports 2015:15 Expeditionsrapport IBTS augusti 2015 

Aqua reports 2015:14 Varför har fiskeriförvaltningen inte varit lyckosam?

Aqua reports 2015:13 Using catch statistics from the small scale coastal Baltic fishery for status assessment of coastal fish

Aqua reports 2015:12 Baltic International Acoustic Survey report, October 2014

Aqua reports 2015:11 Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2015 - Second post-evaluation of the Swedish Eel Management Plan

Aqua reports 2015:10 Undersökning av hårdbottenfauna vid Forsmarks kärnkraftverk - Metodikutveckling av artificiella substrat för övervakning avbottenfaunasamhällen på områden som saknar sediment

Aqua reports 2015:9 Expeditionsrapport BITS, februari 2015

Aqua reports 2015:8 Expeditionsrapport IBTS, januari 2015

Aqua reports 2015:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:6 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2013..

Aqua reports 2015:5 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:2 Expeditionsrapport BITS, november 2014

Aqua reports 2015:1 Sälmask och spiralmask i torsk och rötsimpa i svenska kustvatten. 

Reports issued in 2014
Aqua reports 2014:5 Biological recipient monitoring at the Forsmark nuclear power plant - Annual report for 2013.

Aqua reports 2014:1 Födoval hos vikaresäl i Bottenviken: Rapport från den svenska forskningsjakten 2007-2009.

Reports issued in 2013

Aqua reports 2013:21 Cod or clupeids? Economic consequences for fisheries operating in different ecosystem states.

Aqua reports 2013:19 Biological recipient monitoring at the Forsmark nuclear power plant - Summary results of surveys by the year 2012.

Aqua reports 2013:18 Aqua reports 2013:18 Jämförvärden från provfisken. Ett komplement till EQR8.

Aqua reports 2013:17 Marmorkräftan i Märstaån. Riskanalys och åtgärdsförslag.

Aqua reports 2013:16 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2013

Aqua reports 2013:15 Waking the Deads

Aqua reports 2013:14 Rödingen i Rostujávri. En konkurrens- och klimatstyrd naturresurs som gäckar sportfisket.

Aqua reports 2013:13 Baltic International Acoustic Survey report, October 2012

Aqua reports 2013:12 Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhället i Stigfjorden sommaren 2012.

Aqua reports 2013:11 Expeditionsrapport BITS, februari-mars med U/F Dana

Aqua reports 2013:10 Expeditionsrapport IBTS, januari 2013 med U/F Dana

Aqua reports 2013:9 Expeditionsrapport BITS, november 2012 med U/F Dana

Aqua reports 2013:8 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2012 med U/F Dana

Aqua reports 2013:7 Riktlinjer för uppföljning av fiskevårdsåtgärder i kustmynnande våtmarker med fokus på gädda

Aqua reports 2013:6  Fisksamhället i Storsjön, Jämtland. Undersökningar med ekolodning, trålning och nätprovfiske år 2011.

Aqua reports 2013:5 Betydelse av fiskens ålder vid bedömning av fiskfaunans status

Aqua reports 2013:4 Biological recipient monitoring at the Oskarshamn nuclear power plant. Annual report for 2012.

Aqua reports 2013:3 Biological recipient monitoring at the Ringhals nuclear power plant. Annual report for 2012.

Aqua reports 2013:2 Biological recipient control at Södra Cell Värö. Annual report for 2012.

Aqua reports 2013:1 Management of signal crayfish in lakes - a literature review

Reports issued in 2012

Aqua reports 2012:14 Expeditionsrapport BITS, februari 2012

Aqua reports 2012:13 Expeditionsrapport BITS, november 2011

Aqua reports 2012:12 Expeditionsrapport IBTS, januari 2012

Aqua reports 2012:11 Genetisk kartläggning av öring i Mjörn

Aqua reports 2012:10 Fiskförluster i svenska kärnkraftverk. En sammanställning av kunskapsläget.

Aqua reports 2012:9 Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2012. First post-evaluation of the Swedish Eel Management Plan.

Aqua reports 2012:8 Laxparasiten Gyrodactylus salaris i västkustens laxåar - Fyndhistorik samt effekter på laxungarnas överlevnad och numerär

Aqua reports 2012:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:6 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:5 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:4 Populationsgenetisk kartläggning av Vänerlax

Aqua reports 2012:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:2 Cod catches onboard Swedish tour boats in the Sound during 2011

Aqua reports 2012:1 Mellanskarv – ett problem för svenskt fiske och fiskodling?

Reports issued in 2011

Aqua reports 2011:3 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Sammanställning av undersökningar till och med år 2008.

Aqua reports 2011:2 Status of the eel stock in Sweden in 2011

Aqua reports 2011:1 Ålbeståndets status i Sverige 2011


Contact

Teresa Soler, Environmental Monitoring and Assessment Analyst
Department of Aquatic Resources, Institute of Freshwater Research, SLU
teresa.soler@slu.se, +46 10 478 42 45

Page editor: teresa.soler@slu.se