Storgårdsbönder med slottsparksambitioner. Documentation and historic analysis of 4 small estates in the countryside, east of Lund

Last changed: 29 January 2020

Anna Jakobsson

Corporation with: Kulturen in Lund
Financiers: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen
Time period: 2018-2020

Swedish:
Projektet omfattar en dokumentation utav fyra igenvuxna, men ytmässigt bevarade, park- och trädgårdsstrukturer i anslutning till Arendala gård, Arendala östra, Hardeberga boställe och Hardeberga säteri, öster om Lund. Anläggningarnas tidigare uppbyggnad, innehåll likheter och skillnader ska dokumenteras, vilket är målet med projektet. Detta kommer att lägga grunden för ett värderings- och vårdprogramsarbete, som är ett av syftena med, dokumentationen. Dessa gårdsmiljöer kan bidra med värdefull, generell kunskap om trädgårdars betydelse, utseende och innehåll på den stadsnära landsbygden, under främst andra halvan av 1800-talet och under tidigt 1900-tal.


Contact