The collection of Per Friberg - documentation and analysis of his projects' archive

Last changed: 29 January 2020

Anna Jakobsson

Financiers: LTV-fakulteten, Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen
Time period: 2018-2021

Together with an archivist, the material will be described, registered and eventually searchable online.

Swedish:
Per Friberg (1920-2014) anses vara en utav Sveriges mest erkända arkitekter och landskapsarkitekter under senare delen av 1900-talet. Han var Sveriges förste professor i Trädgårdskonst och Naturvård, under åren 1964-1985, på dåvarande Alnarps Lantbruksinstitut som senare blev Sveriges Lantbruksuniversitet. Parallellt med professuren, och under många år efter pensionen, drev han egen arkitektverksamhet i Bjärred. De ca 5 000 handlingarna med Per Fribergs signatur som projektet handlar om, har donerats till SLU Alnarp i omgångar, senast 2014 vid Fribergs bortgång. De är inte förtecknade, sökbara eller tillgängliga. Detta projekt kommer att bidra till att dokumentera, förteckna och utvärdera samlingen, tillsammans med en arkivarie, så den kan bli tillgänglig. Under arbetet, som pågår fram till 2021, görs även en utvärdering av framtida användning av samlingen inom undervisning och forskning.


Contact