Master's Theses at Forest Remote Sensing

Last changed: 06 September 2021

Within the Remote Sensing area it's possible to work with digital data from sensors such as distancemeasuring lasers, electro-optical sensors (including digital cameras) and radar. Sensor platforms include airplane, satellites, UAVs or sensors on the ground. If you wish to do your master these in the remote sensing area you should have taken the course Remote Sensing and Forest Inventory or equivalent. If any of these areas interest you, you are welcome with your ideas and discuss them with appropriate supervisor.  


Published Master's Theses at Forest remote sensing

2019

Holmgren, Robert, 2019. Reliabilitet i mätning av trädhöjd : en jämförelse mellan fjärranalysmetoder samt mätning i fält. Supervisor: Mattias Nyström.

Isaksson, Joakim och Johansson, Lars, 2019. Metoder för höjdkorrigering av punktmoln generade från drönarbilder. Supervisor: Jonas Bohlin.

Larsson, Karl, 2019. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar? Supervisor: Jörgen Wallerman.

Lindberg, Lisa och Persson, Martin, 2019. Kan ytmodeller och punktmoln från stereomatchade flygbilder användas för att prediktera trädhöjd vid skogskanter? : en jämförelse mot flygburen laserskanning. Supervisor: Jonas Bohlin.

Udali, Alberto, 2019. Assessing the accuracy for area-based tree species classification using Sentinel-1 C-band SAR data. Supervisor: Henrik Persson.2018

Axelsson, Arvid, 2018. Using multispectral ALS for tree species identification. Handledare: Eva Lindberg, SLU.   

Ellingsson, Anders, 2018. Fält- och flygbildsskattning av i skogen kvarvarande virkesvolymer i Medelpad efter 2010-talets stormar. Handledare: Jörgen Wallerman, SLU och Jonas Bohlin, SLU. 

Jansson, Carl, 2018. Identifiering av fullskiktade bestånd med stereomatchade flygbilder och laserskanning. Handledare Eva Lindberg, SLU. 

Kingstad, Victor och Tovedal, Mårten, 2018. Återväxtkontroll med drönare: utvärdering av möjligheter och problem. Handledare: Jonas Bohlin, SLU.

Larsson, Helene, 2018. Classification of ground lichen using Sentinel-2 and airborne laser data. Handledare: Heather Reese, SLU. 

Persson, Magnus, 2018. Tree species classification using multi-temporal Sentinel-2 data. Handledare: Heather Reese, SLU och Eva Lindberg, SLU. 

Wennerlund, Lisa, 2018. Evaluating the need of cleaning using 3D point clouds derived from high resolution images collected with a drone. Handledare: Jonas Bohlin, SLU and Jonas Jonzén, SLU.


2017

Benjaminson, Simon, 2017. Skogsinventering med hjälp av stereomatchning av flygbilder tagna från en drönare på enskilda träd nivå. Handledare: Jörgen Wallerman, SLU.

Jakobsson, Oscar, 2017. Kontrolltaxering med stöd av drönare hos Norra Skogsägarna. Handledare: Jonas Bohlin, SLU, Jörgen Wallerman, SLU och Mattias Nyström, SLU.


2016

Forsman, Karl, 2016. Using structure from motion for stockpile inentory in the forest industry. Supervisor: Jonas Bohlin, SLU and Mattias Nyström, SLU.

Romlin Fredriksson, Anton, 2016. Fjärranalysstödd objektiv uppskattning av virkesförråd för värdering av fastigheter. Handledare: Håkan Olsson, SLU.   

Sjödin, Edward, 2016. Analys av säsongsvariationer vid skattning av skogliga variabler med InSAR teknik. Handledare: Henrik Persson, SLU and Mattias Nyström, SLU. 

Straker, Adrian, 2016. Comparison of forest fire severity classification models based on aerial images and Landsat 8 OLI/TIRS images of a forest fire area in central Sweden. Supervisor: Jonas Bohlin, SLU. 

Wästlund, André, 2016. Framskrivning av ALS data med TanDEM-X. Handledare: Henrik Persson, SLU and Nils Lindgren, SLU. 


2015

Blombäck, Johanna, 2015. Uppdatering av Södras skogsbruksplaner med hjälp av stereomatchning av flygbilder i kombination med den nya nationella höjdmodellen och Riksskogstaxeringens provytor. Supervisor: Jörgen Wallerman, SLU, Jonas Bohlin, SLU, Heather Reese, SLU and Mats Johansson, Södra Skog. 

Olofsson, Linnéa, 2015. Automatisk metod för att identifiering av stormskador med hjälp av kronhöjdsmodeller. Supervisor: Jonas Bohlin, SLU, Mattias Nyström, SLU, Johan Viklund, SCA Skog.

Singhania, Monica, 2015. Forest estimates derived from airborne laser scanning data in southern Sweden : a comparison of regional and local model calibration. Supervisor: Mats Nilsson, SLU and Jörgen Wallerman, SLU.

Söderberg, Jon, 2015. A method for using harvester data in airborne laser prediction of forest variables in mature coniferous stands. Supervisor: Jörgen Wallerman, SLU, Jonas Bohlin, SLU, Anders Almäng, Sveaskog and Johan J. Möller, Skogforsk. 


2014

Viklund, Johan, 2014. A proposed decision support tool for wood procurement planning based on stereo matching of aerial images. Supervisor: Jörgen Wallerman

Lundholm, Anders, 2014. Evaluating inventory methods for estimating stem diameter distributions in micro stands derived from airborne laser scanning. Supervisor: Johan Holmgren


2013

Jensen, Christian, 2013. Estimate and classify the need of cleaning in young forests using point clouds from photogrammetry and airborne laser scanning. Supervisor: Jonas Bohlin


2012

Jonsson, Elin, 2012. Metod för kartläggning av lövråvara i Södra Skogs verksamhetsområde. Supervisor: Mats Nilsson

Lindgren, Nils, 2012. Klassning av fjällbjörkskog enligt FAO:s definition av skogsmark med hjälp av flygburen laserskanning. Supervisor: Karin Nordkvist

Martin, Jennifer, 2012. Mapping wetland areas on forested landsacpes using Radarasat-2 and Landsat-5 TM data. Supervisor: Heather Reese and Brigitte Leblon and Kara Webster

Puliti, Stefano , 2012. Analyses of the feasibility of participatory REDD+ MRV approaches to Lidar assisted carbon inventories in Nepal. Supervisor: Johan Holmgren


2011

Jonzen , Jonas, 2011. Visualisering – ett verktyg för att illustrera långsiktiga konsekvenser av slutavverkning och naturhänsyn. Supervisor: Emma Sandström


2010

Blomberg, Robert, 2010. Tillämpning av kNN-Sverige i Södra Skogs verksamhet : behovsinventering, databearbetning och förberedelse för praktisk implementering. Supervisor: Jörgen Wallerman

Djurberg, J, 2010. Stamräkning och identifiering av åtgärdsbehov i röjnings- och gallringbestånd med hjälp av låghöjdsbilder. Supervisor: Mats Nilsson

Hlaing, Myint, 2010. Evaluation of digital surface model data to improve forest biomass estimation from SPOT HRG . Supervisor: Jörgen Wallerman

Sjödin, Martin, 2010. Skattningar i gallringsskog med hjälp av flygburen laserskanning : beräkningar med massaslutenhet . Supervisor: Johan Holmgren


2009

Krantz, Anders, 2009. Mapping of clear-cuts in Swedish forest using satellite images acquired by the radar sensor ALOS PALSAR. Supervisor: Johan Fransson

Larsson, Henrik 2009. Flygburen laserskanning kopplat till skördarmätning för datainsamling till operativ planering. Supervisor: Johan Holmgren

Mukesh, Kumar, 2009. Geospatial monitoring and evaluation of UNESCO world heritage forest areas in the Tropics . Supervisor: Mikael Egberth 

Wiklund, Olle, 2009. Gallringsinventering från helikopter utrustad med profilerande laser och kamera för låghöjdsfotografering. Supervisor: Mats Nilsson