New search
BI1143

Horticultural Production Systems

.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1143-40065 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1143

Academic year 2020/2021

Horticultural Production Systems (BI1143-40049)

2021-03-24 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

Horticultural Production Systems (BI1143-40132)

2020-03-25 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Horticultural Production Systems (BI1143-40080)

2019-03-26 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

Horticultural Production Systems (BI1143-40063)

2018-03-21 - 2018-06-03

Academic year 2016/2017

Horticultural Production Systems (BI1143-40052)

2017-03-22 - 2017-06-04

Academic year 2015/2016

Horticultural Production Systems (BI1143-40143)

2016-03-22 - 2016-06-05

Academic year 2014/2015

Horticultural Production Systems (BI1143-40126)

2015-03-30 - 2015-06-07

Academic year 2013/2014

Horticultural Production Systems (BI1143-40114)

2014-03-31 - 2014-06-08

Academic year 2012/2013

Horticultural Production Systems (BI1143-40115)

2013-04-02 - 2013-06-09

Academic year 2011/2012

Horticultural Production Systems (BI1143-40124)

2012-03-26 - 2012-06-01

Academic year 2010/2011

Horticultural Production Systems (BI1143-40149)

2011-03-28 - 2011-06-03

Syllabus

BI1143 Horticultural Production Systems, 15.0 Credits

Odlingssystem i trädgårdsföretag

Subjects

Horticultural Science Biology

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Plant protection exam 5.0 0202
Cultivation project 4.0 0203
Orientation survey 4.0 0204
Seed knowledge 2.0 0205

Advanced study in the main field

First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Courses corresponding to 30 credits in Biology and 15 credits in Business Economics

Objectives

The objectives of the course are to provide a deeper understanding of how different horticultural production systems affect resource requirements and production results; and of different ways to monitor and modify such systems with regard to environmental impact and product quality.

On completion of the course students will be able to apply a holistic perspective in order to:

- plan and accomplish a cultivation in the field and in greenhouse on the basis of market requirements.

- evaluate and recommend working methods and technical systems using a specific situation

- prevent, diagnose and correct physiological disruptions in production and quality problems

- identify species of common weeds at the seedling stage

- identify important pests and plant damages and describe means of correction for some important plant damages.

Content

The course covers systems in horticultural businesses for the production of edible products and ornamental plants.

The course is based around legislative environmental targets and society’s demands for sustainable utilisation of natural resources. The course deals with resource utilisation of e.g. energy, water, plant nutrients and substrate, and different ways to monitor and modify the systems with regard to environmental impact.

The course also covers crop protection checks such as weed recognition and diagnosis of pests and diseases in practical cultures. In addition, the course includes planning a practically viable pilot study/orientating investigation. This relates to an aspect of how the production or product quality of a horticultural culture could be improved, which provides students with training in information gathering and critical thinking.

Excursions, laboratory practicals and cultivation projects provide training in identifying, analysing and rectifying problems in cultivation. The cultivation project also provides the opportunity for practical training in production management on the basis of planning documents and for applied work on planning and organising work.

Formats and requirements for examination

The examination consists of submission and reporting of practical cases and assignments plus written and/or oral examination. To pass the course, pass grades in examination and assignments, approved participation in excursions, exercises, laboratory work and seminars is required.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Together with lectures, excursions and group assignments, laboratory practicals attached to the cultivation project will be performed.

It is advisable for students to have completed the courses Horticultural Production and Crop Protection prior to this course.

Responsible department

Department of Biosystems and Technology

Further information

Determined by: PU trädgård
Biology field: Övriga biologikurser
Replaces: BI0922

Grading criteria

Betygskriterier BI1143 Odlingssystem i trädgårdsföretag, 15 hp

”Kursens syfte är att fördjupa förståelsen för hur olika faktorer påverkar resursbehov och produktionsresultat för olika produktionssystem i trädgårdsföretag, samt hur produktionssystemet i sin tur påverkar/påverkas av omgivningen”.

Examinationsformer

Viktning %

Odlingsprojekt

planering, praktiskt genomförande samt muntlig och skriftlig redovisning av tillvägagångssätt, resultat och förslag tillförbättringar.

30%

Ogräskännedom -skriftlig tentamen

15%

Växtskydd

 • skriftlig tentamen

30%

Orienterande undersökning OU

Individuell uppgift med muntlig och skriftlig redovisning 25%

Betyg

5/3/U

G/U

5/4/3/U

5/4/3/U

5

Kriterier utöver de gäller för godkänt.

Kan dra slutsatser och ge förslag på förbättringar utifrån den planering som har gjorts.

Kriterier utöver de som gäller för väl godkänt

Motivera behovet av olika åtgärder i ett bekämpningsprogram

Förklara skillnader mellan olika skadegörargrupper

Kriterier utöver de som gäller för väl godkänt

Planeringen visar prov på nytänkande

Inlämnat i tid

4

Kan visa prov på och förstår betydelsen av att:

 • förebygga samt identifiera och åtgärda produktionsfysiologiska störningar och kvalitetsproblem

 • värdera och rekommendera arbetsmetoder och tekniska system utifrån en specifik situation

 • bedöma ett produktionssystems uthållighet och inverkan på produktkvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kriterier utöver de som gäller för godkänt

Beskriva åtgärder för olika växtskador

Beskriva några viktiga skadegörare och dess biologi

Kriterier utöver de som gäller för godkänt

Planeringen är genomförbar och kan fungera som arbetsinstruktion

Inlämnat i tid

3

Artbestämma vanliga ogräs i småplantstadiet

Gräns för godkänt är 80%

Beskriva åtgärder för några viktiga växtskador

Identifiera viktiga växtskadegörare och växtskador

Identifiera en förbättringspotential

Beskriva bakgrund för undersökningen

Obligatoriska moment:

Tentamina, diagnosövningar växtskydd, muntliga redovisningar av uppgift Orienterande undersökning och av Odlingsprojekt samt

80% närvaro på schemalagd undervisning som rör praktiska moment Fruktträdsbeskärning, Odlingsprojektet

Litterature list

 1. Nematoder som växtskadegörare Författare: Andersson, S ISBN: 978-91-7527-214-6 Kommentar: Försäljning: Hushållningssällskapet Skåne, Nematodlaboratoriet
 2. Fruktodling och efterskördbehandling Författare: Tahir, Ibrahim. Kommentar: 291 sidor. Jordbruksverkets webbutik. Kan laddas ner som pdf. Sid 75-89.
 3. Frugt og Baer Författare: Korsgaard, Maren, Lindhard Pedersen, Hanne ISBN: ISBN 978-87-7470-952-7 Kommentar: sid 50 – 71 och sid 95 -101
 4. Ogräsrådgivaren [Ogräsrådgivaren] (http://ograsradgivaren.slu.se/)1) Ogräs på åker och trädgård Författare: Weidow, Bengt ISBN: ISBN 978-91-2735-304-6 Kommentar: Bokförlaget Natur och Kultur, Sverige, 2000.
 5. Säker bekämpning i lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Författare: Sundgren, A. (red.) ISBN: ISBN 978-91-2715-355-4 Kommentar: tidigare upplagor ’Andersson’ ok
 6. Trädgårdens växtskydd Författare: Pettersson, M-L, Åkesson I ISBN: ISBN 978-91-2713-070-8 Kommentar: - användes i Växtskydd, grundkurs; fokus på olika typer av växter på denna kurs
 7. Växtskyddets grunder Författare: Nilsson, U. (red.) [Växtskyddets grunder ] (<https://pub.epsilon.slu.se/11944/7/nilsson_u_red_150225.pdf >)1) Jordbruksverket/Odling/Växtskydd [Jordbruksverket/Odling/Växtskydd ] (https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd)

Course facts

Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Horticultural Science Biology
Course code: BI1143 Application code: SLU-40065 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 100%