New search
BI1252

Ecology

Information from the course leader

2022-02-18
Välkommen till ekologikursen!
Kursen startar torsdag 24 mars kl 9.15. Undervisningen kommer huvudsakligen bedrivas på plats på campus. Ett schema hittar ni här till höger. Under kursen kommer ni att få träffa erfarna och duktiga lärare inom ekologiområdet. Förutom grundläggande ekologi kommer en del av kursen att fokusera på naturresursdilemman. Några av frågorna som vi kommer att jobba med är kopplingarna mellan produktion och biologisk mångfald och möjligheterna att bevara produktionsvärden utan att riskera andra värden. Varmt välkomna till kursen, Ola Lundin (ola.lundin@slu.se)

Course evaluation

The course evaluation is now closed

BI1252-40097 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1252

Academic year 2020/2021

Ecology (BI1252-40116)

2021-03-24 - 2021-05-02

Academic year 2019/2020

Ecology (BI1252-40088)

2020-03-25 - 2020-04-30

Academic year 2018/2019

Ecology (BI1252-40062)

2019-03-26 - 2019-05-02

Academic year 2017/2018

Ecology (BI1252-40021)

2018-03-21 - 2018-04-26

Academic year 2016/2017

Ecology (BI1252-40045)

2017-03-22 - 2017-04-27

Syllabus

BI1252 Ecology, 7.5 Credits

Ekologi

Subjects

Biology Environmental Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 7.5 0201

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirements(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements and Biology 2 and Mathematics 3

Objectives

The course aims to provide knowledge of basic ecological concepts and issues.



After completing the course the student should be able to:

- Explain basic concepts and issues related to organisms’ adaptations to the environment.

- Explain basic concepts and issues related to populations changes in time and space.

- Explain basic concepts and issues related to structure and change over time in the communities of organisms.

- Explain basic concepts and issues related to flows of energy and materials in the ecosystem.

- Do simple calculations of population growth and dynamics.

Content

Instruction consists of lectures and exercises involving organisms’ adaptations to their environment, population ecology, species interactions (eg competition and predation), communities (including food webs and species diversity), ecosystems (eg, flows of energy, carbon and nutrients). Lectures also involves the development of ecology as a science and its relationship to other sciences, changes in the communities of organisms, and ecosystems over time, and the human role in ecological processes with respect to the sustainable use of natural resources.

Formats and requirements for examination

Passed written examination.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Ecology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biology field: Ekologi
Replaces: BI1040

Grading criteria

Betygskriterier (utgår från kursmålen)

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om grundläggande ekologiska begrepp och frågeställningar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör organismers anpassningar till miljön.
 2. Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör populationers förändringar i tid och rum.
 3. Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör struktur och förändring över tid i organismsamhällen.
 4. Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör flöden av energi- och ämnen i ekosystem.
 5. Göra enkla beräkningar av populationstillväxt och dynamik.

Betygskriterium för lärandemål 1- 4

 • Betyg 3. Kan redogöra för grundläggande begrepp och teorier med obetydliga missförstånd. Kan redogöra för centrala frågeställningar inom området.
 • Betyg 4. Utöver kraven för betyget 3 kan studenten på ett korrekt sätt tillämpa teorier på ej tidigare presenterade problem. Kan utförligt redogöra för ekologiska fenomen och frågeställningar inom respektive område.
 • Betyg 5. Utöver kraven för betyg 3 och 4 skall studenten ha fått en mer välutvecklad helhetsbild av kursinnehållet. Kan analysera ekologiska fenomen och frågeställningar som omfattar flera ekologiska områden. Tydligt visar att hen kan diskutera tillämpbarheten av olika ekologiska teorier.

Betygskriterium för lärandemål 5

 • Betyg 3. Kan med obetydliga fel göra enklare beräkningar av populationstillväxt och dynamik och definiera grundläggande begrepp och termerrörande populationstillväxt och dynamik .

Lärandemålen examineras skriftligt vid ett tentamenstillfälle.

 • Betyg 3 => G på samtliga delar av tentamen, inlämnat projektarbete och redovisat vetenskaplig artikel
 • Betyg 4 => Utöver G på alla delar, minst betyg 4 på skriftig tentamen, samt att den skriftliga rapporten på projektarbetet lämnats in på utsatt tid.
 • Betyg 5 => Utöver G på alla delar, minst betyg 5 på skriftig tentamen, samt att den skriftliga rapporten på projektarbetet lämnats in på utsatt tid.

Litterature list

 1. Ecology Författare: William D. Bowman and Sally D. Hacker ISBN: 9781605359281 [Ecology] (https://global.oup.com/academic/product/ecology-9781605359281?q=ECOLOGY&lang=en&cc=se#) Kommentar: Vi kommer använda den 5:e upplagan av boken. Det går bra att använda även äldre upplagor av boken. Vissa delmoment kan saknas och de läsanvisningar som vi kommer dela ut gäller bara den senaste upplagan.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Environmental Science
Course code: BI1252 Application code: SLU-40097 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Ecology Pace: 100%