New search
BI1350

Crop Production - soil and crops

2020-09-28
Saländring tenta 30/9
Tentan VN/JV den 30/9 har flyttats från A241 till Tentamensal 1 (Undervisningshus)

2020-06-30
Kursen ges i Zoom med vissa fysiska moment
Kursen ges i stort sett på distans via Zoom med vissa Campus-baserade moment med hänsyn till social distansering. Välkommen till kursen.

2020-04-29
Välkommen
Kursen kommer att gå som planerad. Just nu planerar vi för både normal och distans undervisning. Oavsett vilken som gäller är du välkommen till kursen!

The course evaluation is now closed

BI1350-10282 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for BI1350

Academic year 2019/2020

Crop Production - soil and crops (BI1350-10193) 2019-09-02 - 2019-10-31

BI1350 Crop Production - soil and crops, 15.0 Credits

Växtproduktion - mark och grödor

Syllabus approved

2018-11-26

Subjects

Biology Soil science

Education cycle

First cycle

Modules

Title Credits Code
Crop production science 5.00 1002
Plant nutrition 4.00 1003
Agricultural water management 2.00 1004
Soil management 2.00 1005
Farm project 2.00 1006

Advanced study in the main field

First cycle, at least 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G2F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

- 45 credits Biology, including 7.5 credits in Crop Production
- 15 credits Soil science, including basic knowledge in soil physics, soil chemistry and soil biology

Objectives

The course has a broad perspective and gives a general picture of today’s cropping systems under Nordic conditions. The aim is to give students understanding of crop production’s prerequisites and limitations based on knowledge gained about crop production science, soil management, agricultural water management and plant nutrition.
After passing the course the student shall be able to account for:
• Crop production’s prerequisites and limitations regarding soil type, fertility and climate with focus on Swedish conditions.
• The influence of plant physiological processes, natural conditions and cultivation measures on establishment, growth, development and quality establishment of the crop stand.
• The function of mineral nutrients in the plant, their transport and availability in the soil, and the evaluation of soil fertility.
• Cultivation measures in the form of water regulation through e.g. drainage and irrigation, and the effect of these measures on soil, crop and environment. Account for the influence of soil management on crop production and the soil’s ecosystem services.

Content

Topics include the biology of cultivated plants, and the influence of environmental factors and cultivation measures, e.g. soil management and fertilization, on components of the cropping system. The course also includes studies of typical arable soils with respect to their cultivation characteristics, drainage and irrigation requirements, soil tillage and sowing. In a standalone project, students describe crop production on farm level.

Scheduled activities: lectures, exercises, seminars, study visit and project work.
Compulsory elements: exercises, seminars, study visit.

Formats and requirements for examination

Approved written exams and approved written and oral presentation of project work and seminar exercises. Approved participation in compulsory parts of the course.

 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The prior knowledge requirements for soil science can be met, for example, by achieving at least 15 credits of approved results on the courses Basic course - agronomist soil/plant 15 credits, Environmental Physics 7.5 credits and Soil Sciences 15 credits or by active participation in the compulsory elements of these courses.

The prior knowledge requirements for crop production can be met by, for example, by achieving approved result on the course Field Course in Crop Production 7.5 credits or by active participation in the compulsory elements of this course.

Responsible department

Department of Crop Production Ecology
Cooperating departments:
Department of Ecology
Department of Soil and Environment
Department of Forest Mycology and Plant Pathology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biology field: Övriga biologikurser
Replaces: BI1326

Betygskriterier Växtproduktion- mark och grödor (BI1350)

Kursen består av fyra avsnitt samt ett Gårdsprojekt med en ansvarig lärare för varje avsnitt. Varje avsnitt examineras och betygsätts separat och viktas sedan ihop enligt nedan.

 1. Grödkunskap

 2. Jordbrukets vattenhushållning

 3. Växtnäring

 4. Jordbearbetning

 5. Gårdsprojekt

På delavsnitt 1-3 ges betyg U, 3, 4, 5. På avsnitt 4 ges betyg U, 3, 4 och på avsnitt 5 ges betyg U, G. Examinator för kursen avgör det slutgiltiga betyget vilket i enstaka fall kan innebära avsteg från nedanstående regler.

För betyget 3 krävs:

 • godkänd på alla avsnitt.

 • att du deltagit på samtliga obligatoriska moment. Det ska finnas särskilda skäl för att du ska kunna begära att få ta igen ett missat obligatoriskt moment inom tidsramen för kursen, se länk till SLU:s regelsamling

 • Om inte särskilda skäl föreligger kan du ta igen momentet vid följande kurstillfälle. I vissa fall kan du ta igen ett moment redan inom tidsramen för kursen genom att du utför en tilldelad extrauppgift. Du tar själv kontakt med berörd lärare och i andra hand avsnittsansvarig.

För överbetyg (4 och 5) krävs dessutom:

 • för slutbetyg 4: minst tre överbetyg på delavsnitt 1 4, alternativt att du uppnått minst 75% av det totala poängantalet på delavsnitt 1-3 samt betyg 4 på delavsnitt 4.

 • för slutbetyg 5: överbetyg på samtliga delavsnitt 1 4 varav minst tre på nivå 5, alternativt att du uppnått minst 85% av det totala poängantalet på delavsnitt 1-3 samt betyg 4 på delavsnitt 4.

 • att överbetyget erhållits på tentamina som ges inom den schemalagda tiden för kursen eller på första omtentan.

Examinator för kursen är Robert Glinwood

Betygsgränser avsnitt 1-3

Kunskapsmålen examineras i skriftlig tentamen där minst 60% av maximalt poängantal är ett godkänt resultat. För betyg 4 och 5 krävs 75 respektive 85% av maximalt poängantal. Observera att på vissa delavsnitt avrundas poängen till närmaste hel- eller tiotal.

Mål och betygskriterier för kursens avsnitt

1. Grödkunskap

Mål: Redogöra för växtfysiologiska processers, omgivningsfaktorers och odlingsåtgärders påverkan på etablering, tillväxt, utveckling och kvalitetsetablering hos kulturväxter.

Avsnittsansvarig: Robert Glinwood

För betyg 3-5 krävs att studenten kan:

 1. Redogöra för och värdera hur genetiska egenskaper, miljöfaktorer och odlingsåtgärder påverkar hur avkastning och kvalitet hos våra vanligaste jordbruksgrödor byggs upp.

 2. Värdera kunskaperna om jordbruksgrödors fysiologi med hänsyn till möjligheterna för odling av jordbruksgrödor i olika miljöer.

 3. Redogöra för viktiga växtfysiologiska processer som styr eller påverkar växters och särskilt jordbruksgrödors produktionsförmåga under olika miljöförhållanden och för metoder att experimentellt mäta dessa processer.

3. Jordbrukets vattenhushållning

Mål: Redogöra för åtgärder i växtproduktionen i form av markvattnets reglering genom t.ex. dränering och bevattning samt åtgärdernas inverkan på mark, växt och miljö.

Avsnittsansvarig: Jennie Barron

För betyg 3-5 krävs att studenten kan:

 1. Redogöra för de grundläggande markfysikaliska förutsättningarna och begränsningarna för odling i Sverige

 2. Redogöra för dräneringens och bevattningens effekter på mark, gröda och miljö

 3. Analysera och diskutera val av dränerings- och bevattningsmetoder utifrån klimat, markegenskaper, gröda, produktionskrav och miljöhänsyn

4. Växtnäring

Mål: Redogöra för mineralämnens funktion i växten, transport och tillgänglighet i marken samt utvärdering av växtnäringstillstånd

Avsnittsansvarig: Karin Hamnér

För betyg 3-5 krävs att studenten kan:

 1. Redogöra för metoder för diagnos av växtnäringstillstånd och förklara hur dessa används för att bestämma grödans behov av näring

 2. I viss omfattning visuellt bedöma näringstillstånd för några lantbruksväxter

 3. Redogöra för de essentiella mineralämnenas förekomst och funktioner i växten samt tillgänglighet i marken

 4. Beskriva kopplingen mellan näringstillstånd, växtproduktion och yttre miljöpåverkan för de viktigaste makro- och mikro-näringsämnena för de viktigaste lantbruksgrödorna

5. Jordbearbetning

Mål: Redogöra för jordbearbetningens påverkan på växtproduktion och markens ekosystemtjänster

Avsnittsansvarig: Ararso Etana

För betyg 3 krävs att studenten kan:

 1. Redogöra för hur olika bearbetningsredskap principiellt skiljer sig åt

 2. Tillämpa grundläggande teori om tryckutbredning i mark

 3. Redogöra för avdunstningsförlopp och grödornas etablering

 4. Redogöra för grödornas behov av luckring

 5. Redogöra för mekanisk ogräsbekämpning

 6. Redogöra för miljöeffekter av bearbetning

För betyg 4 krävs att studenten kan:

 1. Föra ett fördjupat resonemang kring punkterna 1-6 ovan

Kunskapsmålen examineras på en hemtentamen där svaren på samtliga frågor ska nå upp till betygsnivå 3. För betyg 4 krävs att 60 % av frågorna når upp till betygsnivå 4.

6. Gårdsprojektet

Mål: I ett fristående projektarbete ska växtodlingen på befintliga gårdar beskrivas.

Avsnittsansvarig: Karin Hamnér

För betyg 3 krävs att studenten kan:

 1. Integrera kunskaper från kursens olika delområden i en analys av växtproduktionen i ett jordbruksföretag efter ekologiska och ekonomiska förutsättningar, inklusive förslag till förändringar

Kunskapsmålen examineras i skriftlig redovisning.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Soil/Plant Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: First cycle
Subject: Biology Soil science
Course code: BI1350 Application code: SLU-10282 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Crop Production Ecology Pace: 100%