New search
BI1416

Forest management and conservation biology

Course evaluation

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2022-10-21 and 2022-11-14

Syllabus

BI1416 Forest management and conservation biology, 7.5 Credits

Skogsskötsel och naturvårdsbiologi

Subjects

Forestry Science Biology

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

15 credits Forestry science and 15 credits Biology

Objectives

x

Content

x

Formats and requirements for examination

x
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

-

Responsible department

Department of Wildlife, Fish, & Environmental Studies

Cooperating departments:

Department of Forest Ecology and Management Department of Forest Resource Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biology field: Ekologi

Grading criteria

INNEHÅLL

Generell Godkänd nivå: Studenten ska efter avslutad kurs ha uppnått målen.

A) Beskrivning för Naturvård

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

1. Redogöra för svensk markanvändningshistoria, samt för mänskliga aktiviteters inverkan på
skogens natur- och kulturvärden.
2. Redogöra för naturvårdsvetenskapens ekologiska och samhällsvetenskapliga grunder.
3. Identifiera naturvårdsarter i svensk skog och beskriva deras ekologiska krav.

B) Beskrivning för Skogsskötsel: För betyget Godkänt (3) ska studenten efter avslutad kurs kunna:

 • 1) Beskriva träds tillväxt över tid och hur den påverkas av skötselåtgärder
 • 2) Beskriva beståndsdynamik i enskiktad och fullskiktad barrskog och diskutera hur beståndsdynamiken påverkas av skötselåtgärder
 • 3) Beskriva för grunderna vid anläggning och skötsel av björkskog
 • 4) Beskriva hur virkesproduktionen påverkas av blandning av flera trädslag och hur detta kan studeras
 • 5) Beskriva och beräkna effekt av kvävegödsling på volymproduktion i barrskog
 • 6) Översiktligt redogöra för introduktionen av contorta i Sverige samt contortans produktion
 • 7) Översiktligt redogöra för hur skogsskötseln måste anpassas för att uppfylla certifieringssystemens krav
 • 8) Beskriva hur kalhuggning påverkar markförhållanden och mikroklimat
 • 9) Redogöra för föryngringsåtgärders inverkan på beståndsutveckling

MOMENT

För godkänt krävs :

 1. Godkänt på DUGGA Arter 30:e September - Identifiera naturvårdsarter i svensk skog

En chans till inom kursen (G/IG)

 1. Närvaro samtliga EXKURSIONER – dvs 4 st

Uppgifter i efterhand OM särskilda skäl. Vid ogiltig frånvaro kan studenten få göra om momentet vid nästkommande kurstillfälle.

 1. Godkänt Tenta – QUIZZ

Öva på quizz-frågor under kursens gång. Sedan ska ni klara av 25 slumpvis dragna frågor. Obegränsat antal försök.

 1. Skriftliga INLÄMNINGSUPPGIFTER avklarade

FÖR HÖGRE BETYG (4 och 5) :

 • Betyg 4 och 5 examineras genom separat, individuell hemtentamen. Lämnas in senast den 24 Oktober. Observera att det bara finns ett enda tillfälle för att lämna in hemtentamen. Det finns alltså inte något ”omtentatillfälle” för hemtentamen.
 • Hemtentamen examineras endast under förutsättning att studenten har uppnått godkänt resultat på övriga examinationsmoment och lämnat in hemtentan på angivet sätt.
 • För att kvalificeras för betyg 4 eller 5 så skall svaret uppfylla krav på språklig korrekthet, saklighet och fullständighet
 • För betyg 4 ska svaret dessutom visa på fördjupad förståelse för de samband och avväganden som redovisas, i form av uppvisande av goda kunskaper, samt utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • För betyg 5 ska svaret visa på en ingående förståelse för de samband och avväganden som redovisas, i form av uppvisande av mycket goda kunskaper, samt välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Course facts

The course is offered as an independent course: No Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Forestry Science Biology
Course code: BI1416 Application code: SLU-10118 Location: Umeå Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Wildlife, Fish, & Environmental Studies Pace: 50%