New search
EX0976

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics

An independent project is a project where you will apply your in-depth knowledge, skills and approach to an issue in the field of the education. Often, the independent project is at the end of your education where you will plan, conduct and present an academic study. Your project will be published publicly.

Information from the course leader

Skicka ett mail till cecilia.mark-herbert@slu.se där Du redogör för Dina x-jobbsplaner (ämne, problem) inför kursstarten, så att vi kan planera för handledningskapacitet.

Allt gott, Cilla

Lista över examensarbetesuppdrag

(se nedan för mer information)

1 FSC

2 IKEA

3 BIOMETRIA

1 FSC

Utveckling av arrendelösning för naturvård inom FSC-certifieringen

Det flesta privata skogsägare, ca 90 %, saknar nyckelbiotoper på sina marker. Men hos privata skogsägare som har nyckelbiotoper är det inte ovanligt att nyckelbiotoper kan utgöra en stor del av fastigheten. Inom FSC-certifieringen ska alla nyckelbiotoper sparas. Detta kan innebära ett så pass stort ekonomiskt bortfall att de med nyckelbiotopsrika fastigheter väljer att inte certifiera sig. Samtidigt finns det skogsägare som har väldigt låga naturvärden på sin fastighet, som har svårt att hitta områden att avsätta för att nå upp till kravet på 5 % naturvårdsavsättning.

Ett sätt att lösa denna problematik skulle kunna vara sorts arrendelösning där skogsägare med stor andel nyckelbiotoper arrenderar ut dessa, och att en annan skogsägare kan tillgodoräkna sig den avsatta arealen i certifieringen.

Detta förslag till examensarbete skulle handla om att kartlägga arrendelösningar som redan finns inom exempelvis jordbruket, eller inom skogen avseende jakt eller naturvårdsavtal för att ta fram en modell för arrendelösningar avseende nyckelbiotoper. Några frågor som skulle kunna diskuteras: Hur skulle ett sådant system se ut? Hur skulle detta kunna bli en attraktiv lösning för skogsägare? Hur skulle det lösas ekonomiskt? Hur säkerställs att detta arrangemang håller långsiktigt?

Genomförande

Det finns många intressanta frågor inom detta område och vi är öppna för att forma examensarbetet utifrån intresse. Exjobbet skulle bygga på en blandning av litteraturstudier och intervjuer och kan genomföras av en eller flera personer tillsammans. Resultatet kommer att användas i det projekt avseende nyckelbiotopsproblematiken som bedrivs på FSC Sverige. För intervjuer är det viktigt att en person talar svenska. Exjobbet kan skrivas på svenska eller engelska. Examensarbetet genomförs på Institutionen för skogsekonomi, SLU i samverkan med FSC Sverige. Institutionen för skogsekonomi utser en huvudhandledare. FSC Sverige kommer att erbjuda en extern handledare och ersätter resor och andra utlägg.

Om FSC

FSC är en global certifiering och medlemsorganisation som arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk. FSC Sveriges kontor ligger i Uppsala.

Kontakt

Om du är intresserad kontakta Camilla Widmark, Institutionen för skogsekonomi, SLU på epost: Camilla.Widmark@slu.se

2 IKEA

We are now looking for 2 students that wants to write their Master thesis at IKEA Range & Supply from January to June 2021.
IKEA is committed to become climate positive by 2030 by reducing more greenhouse gas emissions (GHG) than the IKEA value chain emits, while growing the IKEA business. To reach this IKEA seeks to account for and improve the contribution of land related GHG emissions and removals.
We invite you to explore with us the potential of carbon stored in land, plants and products.
These natural climate solutions will play a vital role in the area of forestry and agricultural land use and build an important corner stone on our journey to become climate positive.

3. BIOMETRIA

Biometria - Examensarbete om skördarmätning

Bakgrund

Kvalitetssäkrade skördare mäter idag virket noggrannare än travmätning och olika

stickprovsmetoder. Att genom skördarmätning avsluta affären redan i samband med avverkning kan medföra ökad trygghet hos säljaren och större flexibilitet för köparen. I Finland har modellen använts under lång tid och ca 90 % av virket betalas med skördarmätning. I södra Sverige har Södra Skogsägarna erbjudit betalningsgrundande skördarmätning sedan 2012. I både Finland och i södra Sverige har ersättningsmodellen främst används som betalning mot enskilda privata skogsägare. De studier som har gjorts kring ersättningsmodellen har visat på god säljarnöjdhet, men är nu några år gamla. Ökad tillämpning av ersättningsgrundande skördarmätning över hela landet skulle kunna öppna för nya sätt att organisera såväl logistik som virkesmätning.

Biometrias styrelse har nyligen beslutat att investera i förbättrat IT-stöd för den fältverksamhet där Biometriapersonal (kvalitetstekniker) kvalitetssäkrar skördarnas arbete. Styrelsen förväntar sig att mer kvalitetssäkring också ska bidra till ökat intresse för ersättningsgrundande skördarmätning. Styrelsen tror på en kraftig ökning inom kommande fem år. Kopplat till detta pågår diskussioner om forskningsbehov relaterat till skördarmätningen. Som del av denna behovsanalys utlyses detta examensarbete.

Projektbeskrivning

Beslut om att tillämpa skördarmätning eller inte tas inom respektive företag. Det kan vara policybeslut på ledningsnivå eller lokala beslut på operativ nivå. För att identifiera flaskhalsar och/eller utvecklingsbehov behöver orsakerna till besluten kartläggas. Projektet är därför tänkt att baseras på intervjuer i två steg. Exempel på gruppering av frågor kan vara:

 • Affärskedjan / Affärsformerna
 • Kvalitet – handelssortiment – trädpris
 • Administrativt systemstöd
 • Praktiska hinder
 • Mjuka hinder

Steg 1 – Intervjuer med ledande representanter för företag, skogsägarföreningar och branschorganisationer

Dessa intervjuer bör täcka hela landet med avseende på företag, skogsägarföreningar och branschorganisationer. De kan inkludera representanter för Biometrias styrelse. Frågor till dessa kan vara:

 • Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med skördarmätning?
 • Hur kan skördarmätning bidra till att effektivisera er verksamhet?
 • Ni som har / inte har skördarmätning: varför / varför inte?
 • Vad inom kvalitetssäkrad tillredning anser ni vara viktigast? Bidrar det till att det kan bli mer ersättningsgrundande skördarmätning?

Steg 2 – Intervjuer med personer som idag jobbar med, eller berörs av, ersättningsgrundande skördarmätning

 • Virkesköpare. När, hur, varför? Varför inte? Hur ser din interna uppdragsbeskrivning ut vad gäller val av köpform? Skiljer sig synpunkterna åt beroende på om man handlat med skördarmätning eller inte? Hur resonerar säljarna ni kommer i kontakt med? Kan kvalitetssäkrad tillredning vara ett köpargument eller är det för krångligt att förklara?
 • Virkeslogistiker. Vad fungerar och inte? Vilka är era önskemål om det inte fungerar?
 • Råvaruansvarig på sågverk. Hur kan ni från sågverket påverka den råvara ni får? Skillnader mellan leveransformer? Det har varit ett argument för rotposter, LRK och skördarmätning att man kan kapa som man vill för stunden– gäller det fortfarande eller löser man fördelningsgrad med hjälp av prislistan?
 • Skogsägare. Vilken säljform föredrar ni? Varför? Varför inte vissa säljformer?

Praktiskt

Examensarbetet är tänkt att genomföras under vårterminen 2021.

Biometria betalar för omkostnader samt ersättning enligt gängse form för examensarbeten.

Examensarbetet ska redovisas i rapportform till Biometria.

Kontaktpersoner/handledare på Biometria

Lars Björklund. Lars.bjorklund@biometria.se. Tel 010-2285095

Fredrik Hansson. Fredrik.hansson@biometria.se. Tel 010-2285171

Course evaluation

The course evaluation is now closed

EX0976-30059 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for EX0976

Academic year 2022/2023

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-10306)

2022-08-29 - 2023-01-15

Academic year 2022/2023

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-10307)

2022-08-29 - 2023-01-15

Academic year 2021/2022

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-50040)

2022-06-06 - 2022-10-23

Academic year 2021/2022

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-50041)

2022-06-06 - 2022-10-23

Academic year 2021/2022

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-30076)

2022-01-17 - 2022-06-05

Academic year 2021/2022

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-30077)

2022-01-17 - 2022-06-05

Academic year 2021/2022

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-10068)

2021-08-30 - 2022-01-16

Academic year 2021/2022

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-10069)

2021-08-30 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-50034)

2021-06-07 - 2021-10-24

Academic year 2020/2021

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-50035)

2021-06-07 - 2021-10-24

Academic year 2020/2021

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-30060)

2021-01-18 - 2021-06-06

Academic year 2020/2021

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-10066)

2020-08-31 - 2021-01-17

Academic year 2020/2021

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-10067)

2020-08-31 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-50050)

2020-06-08 - 2020-10-25

Academic year 2019/2020

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-50051)

2020-06-08 - 2020-10-25

Academic year 2019/2020

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-30141)

2020-01-20 - 2020-06-07

Academic year 2019/2020

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-30142)

2020-01-20 - 2020-06-07

Academic year 2019/2020

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-10143)

2019-09-02 - 2020-01-19

Academic year 2019/2020

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics (EX0976-10144)

2019-09-02 - 2020-01-19

Syllabus

EX0976 Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics, 30.0 Credits

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi

Subjects

Forest Science

Education cycle

Master’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 30.0 0101

Advanced study in the main field

Second cycle, contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)(A2E)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to 30 credits at second-cycle level in the main field of study. A Pass grade for the independent project at first-cycle level, or a Bachelor’s degree. The student must have completed at least one course relevant to the subject of the independent project before starting the project. Knowledge of English equivalent to English 6.

Objectives

The aim of the course is for the student, based on previously acquired knowledge, to independently plan, carry out and present an academic study within a given time frame. Through the independent project, the student will develop their skills in the academic work process and deepen their subject knowledge considerably.On completion of the course, the student will be able to:- independently and creatively identify and formulate scientific questions;

- independently search, compile, evaluate and critically interpret relevant information and literature;

- independently plan and, using adequate methods, carry out a scientific study within given time frames;

- analyse and evaluate data and/or findings on a scientific basis;

- discuss contents and conclusions in a scientific work critically, and reflect on how the choice of question and method relates to the scientific and practical basis of the subject;

- reflect on social and ethical aspects, sustainability aspects within the subject as well as ethical aspects of research and development;

- present a scientific work in accordance with the prevailing practice of the discipline, adapted to the intended audience and according to the instructions given;

- write a summary in English of a scientific report according to the instructions given;

- write a popular science summary of a scientific work according to the instructions given;

- present a scientific work orally and critically review and discuss, as well as give constructive criticism of, another student’s project, including method, conclusions and the context of the work in a wider perspective;

- identify their own skill and knowledge development needs in the subject of the project.

Content

The course involves carrying out an independent, academic project (degree project) under supervision. The project is to be carried out independently, using data collected by the student themselves, or equivalent data. The project should preferably be carried out individually, but the course coordinator can admit exceptions under certain circumstances. The set-up of the independent project should be documented in a work plan established in consultation with the supervisor before the project starts.The project is to be presented orally and in writing, as seminars or an equivalent format, and according to the instructions given. The course also involves taking part in a public discussion of another student’s project in order to assess the ability to give constructive criticism.

Formats and requirements for examination

A Pass grade for the written report and the oral presentation, as well as a Pass grade for the critical review of another student’s project. If the work has been carried out in pairs, it must be made clear to the examiner what each individual has contributed; this applies to both the written report and the oral presentation. The work effort and the scope of the work should correspond to 30 credits for each student, and each student must fulfil all intended learning outcomes. - If the student has not received a Pass grade for a test, the examiner has the right to give a supplementary assignment, provided this is feasible and can be justified.- If the student has been granted learning support due to a disability, the examiner has the right to offer an adapted test or let the student take the test in an alternative manner.

- If this course syllabus is changed, or if the course is discontinued, SLU shall decide on transition rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet completed the course.

- For the examination of an independent project (degree project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the submission date. For more information, please refer to the regulations for education at Bachelor’s and Master’s level.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Once the student has received a Pass grade for the written report, this must be published in the SLU system for electronic publication (Epsilon), and checked for plagiarism. To be admitted to the course, the student must have an agreement with the supervising department concerning supervisor and the subject of the project.Students are recommended to take a course corresponding to at least 5 credits in scientific methodology before starting their independent project. This requirement is fulfilled by students who follow the syllabus for SLU degree programmes. Students who have not completed an undergraduate programme at SLU are urged to take the web-based teaching components provided for undergraduate-level independent projects. A course in scientific methodology is any course or course component that contributes to the student fulfilling the qualification requirement of advanced method knowledge in the main field of study. The right to participate in teaching and/or supervision only applies to the course date the student has been admitted to and registered on.

Responsible department

Department of Forest Economics

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Grading criteria

There are no Grading criteria posted for this course

Litterature list

 1. Real World Research Författare: Robson & McCartan ISBN: 978-1-118-74523-6 Kommentar: Robson, Colin & McCartan, Kieran (2015) Real World Research (4th ed.) John Wiley & Sons, Chichester, the UK, ISBN: 978-1-118-74523-6
 • method articles in Canvas

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 76108 SEK Cycle: Master’s level
Subject: Forest Science
Course code: EX0976 Application code: SLU-30059 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Forest Economics Pace: 100%