New search
HU0003

The politics and practice of sustainability

Den här kursen syftar till att öka din teoretiska och praktiska förståelse för komplexa hållbarhetsproblem i dagens samhälle. Fokus ligger på politiska aspekter av hållbarhet - hur olika värderingar, möjligheter till deltagande och målkonflikter formar hållbar utveckling.

Course evaluation

Additional course evaluations for HU0003

Academic year 2022/2023

The politics and practice of sustainability (HU0003-40122)

2023-03-22 - 2023-06-04

Syllabus and other information

Litterature list

Hållbarhetens politik och praktik, kurslitteratur 2023

Material kring temaveckorna, projektarbetet och gästföreläsningar tillkommer.

Kursböcker

Jagers, S.C. & Matti, S. (2020). Miljöpolitikens villkor. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur.

Bacchi, C. L. (2009). Analysing Policy: What's the Problem Represented to Be?. Frenchs Forest, N.S.W.: Pearson

Vetenskapliga artiklar och rapporter

Omställning:

Nalau, J. & Handmer, J. (2015). When is transformation a viable policy alternative?, Environmental Science & Policy, Volume 54, 2015, Pages 349-356, ISSN 1462-9011, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.07.022.

Hajer, M., Nilsson, M., Raworth, K., Bakker, P., Berkhout, F., De Boer, Y., ... & Kok, M. (2015). Beyond cockpit-ism: Four insights to enhance the transformative potential of the sustainable development goals. Sustainability, 7(2), 1651-1660.

Hagbert, P., Nyblom, Å., & Isaksson, K. (2021). Approaching Change: Exploring Cracks in the Eco-Modern Sustainability Paradigm. Environmental Values(5), 613-634. ​

Sahlström, E. & Norrby, T. (2022). Social innovation och samhällsentreprenörskap - verktyg för omställning? En studie av fem projekt inom Leader Höga Kusten. Rapport. Sveriges lantbruksuniversitet.

**Lokala perspektiv på Hållbarhetens politik och praktik: **

Copus, A., Perjo, L., Berlina, A., Jungsberg, L., Randall, L. & Sigurjónsdóttir, H. (2017) Social innovation in local development: Lessons from the Nordic countries and Scotland. Nordregio Working Paper 2017:2. (sida 8-16 samt delen om Sverige på sida 30-32)

Cras, P. (2022). Lokalt samhällsentreprenörskap. I Johan Gaddefors & Josefina Jonsson (red): Nycklar för en levande landsbygd. Uppsala. https://issuu.com/landsbygdensnycklar/docs/nycklar_f_r_en_levande_landsbygd

Cras, P. & Norrby, T. (2022). Kommunernas (o)organiserade gränssnitt. I Johan Gaddefors & Josefina Jonsson (red): Nycklar för en levande landsbygd. Uppsala. https://issuu.com/landsbygdensnycklar/docs/nycklar_f_r_en_levande_landsbygd

Neumeier, S. (2017) Social innovation in rural development: identifying the key factors of success. The Geographical Journal, vol.183(1), pp. 34–46. DOI: 10.1111/geoj.12180

Norrby, T. & Cras, P. (2022). En framtida struktur för samverkan mellan Region Gotland och lokala utvecklingsaktörer. En vägledning för att dra lärdomar från Region Gotlands pilotsatsning på samverkan genom projektet ”Landsbygdsutveckling 2.0”. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för stad och land. https://www.gotland.se/104817

Syssner, J. (2018). Visioner och visionslöshet-idéer om framtidens landsbygd. Nya visioner för landsbygden, 15.

Olausson, A. & Svensson, P. (2019). Nya förvaltningsideal - byråkrater och entreprenörer i samhällsbyggnadsprocessen. I Josefina Syssner (red): Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande. Boxholm: Linnefors förlag.

Kumpulainen, K. (2017). The discursive construction of an active rural community.
Community Development Journal, 52(4), 611-627.
https://doi.org/10.1093/cdj/bsw009

Osäkerhet, komplexitet och risk:

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., . . . Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223).​

, A. & R. (2018). Nine lives of uncertainty in decision-making: strategies for dealing with uncertainty in environmental governance, Ur Policy and Society, Volume 37, Issue 4, December 2018, Pages 441–458

**Deltagande och Rättvisa: **

Zachrisson et al. (2021). Participatory comprehensive planning to handle competing land-use priorities in the sparsely populated rural context. Journal of Rural Studies, Volume 88, 2021, Pages 1-13, ISSN 0743-0167, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.09.031. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016721002953)

Raworth, K. (2012). A safe and just space for humanity. Can we live within the doughnut? Oxfam Discussion Papers Oxfam. Oxford. ​https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/dp-a-safe-and-just-space-for-humanity-130212-en_5.pdf

Ramcilovic-Suominen, S. (2022). Envisioning just transformations in and beyond the EU bioeconomy: inspirations from decolonial environmental justice and degrowth. Sustain Sci. 1-16. https://doi.org/10.1007/s11625-022-01091-5

Verktyg för kritiska ansatser i hållbarhetens politik och praktik:

Hagbert et al. (2018). Framtider bortom BNP-tillväxt. Slutrapport från forskningsprogrammet ’Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande. https://www.bortombnptillvaxt.se/download/18.72aeb1b0166c003cd0d1d12/1543239101524/2.Slutrapport_Bortom%20BNP.pdf

Westin et al. (2020). Att utveckla samverkanskompetens genom utbildning Praktisk klokhet och reflekterande praktik. Socialmedicinsk Tidskrift. 2020, volume: 94, number: 4, pages: 663-674, available at https://pub.epsilon.slu.se/21280/1/westin_m_et_al_210119.pdf

Joosse et al. (2020) Critical, Engaged and Change-oriented Scholarship in Environmental Communication. Six Methodological Dilemmas to Think With, Environmental Communication, 14:6, 758-771, DOI: 10.1080/17524032.2020.1725588

Fördjupning

Berg et al. (2019). Naturens rättigheter: att skapa fred med jorden

Omställningshandboken – Guide till att skapa blomstrande lokala gemenskaper, 2019, Omställningsnätverket

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Political Science - Sustainable Development (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 27500 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Sustainable Development
Course code: HU0003 Application code: SLU-40005 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%