New search
HV0131

Breeding 1

Välkommen till kursen Avel 1

Kursstart sker onsdag 24:e mars kl 9.15 i Zoom. Alla antagna studenter har fått Zoomlänken via e-post, och den finns också i kursens Canvasrum. Om du inte hittar länken men är antagen till kursen, kontakta kursledaren!

Kursen kommer att ges online i enlighet med SLUs riktlinjer för hantering av coronapandemin. Ett detaljerat schema kommer att läggas ut här inom kort - samtliga moment kommer att hållas online, inklusive obligatoriska moment.

Om du har frågor om kursen är du välkommen att kontakta kursledaren på e-post: Katja.Nilsson@slu.se.

The course evaluation is now closed

HV0131-40019 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for HV0131

Academic year 2019/2020

Breeding 1 (HV0131-40115) 2020-03-25 - 2020-04-30

Academic year 2018/2019

Breeding 1 (HV0131-40096) 2019-03-26 - 2019-05-02

Academic year 2017/2018

Breeding 1 (HV0131-40132) 2018-03-21 - 2018-04-26

HV0131 Breeding 1, 7.5 Credits

Avel 1

Syllabus approved

2016-11-08

Subjects

Biology Animal science

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, at least 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G2F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent:
- 60 credits animal science or biology and 5 credits mathematics/statistics

Objectives

The aim of the course is to provide general knowledge in livestock breeding particularly aspects of conservation biology and inbreeding.

On completion of the course, the student will be able to:
- organise data in matrix form- use simple linear models to analyse and interpret biological data,
- explain basic genetic concepts in speech and writing and comprehensively describe the purpose of animal breeding,
- explain what biological variation means, what causes it and how it can be described,
- explain how genetic variation can be changed through evolutionary processes and natural selection and how genetic variation can be preserved,
- carry out simple calculations to estimate allele frequencies, genetic variation, heritabilities and genetic correlations as well as individual animals’ breeding value and inbreeding rate,
- describe various types of breeding programs and assess their consequences for the animals’ welfare,
- discuss ethical issues linked to genetics and animal breeding and formulate his own approach on such issues.

Content

The course starts with an overview of livestock breeding and its purpose. The course contains the following subject block: biological variation and the function of genes, population genetics, conservation biology, inbreeding, measures of genetic variation and relationships between traits and breeding programs. The course will deal with both natural selection and strategies for sustainable genetic improvement of domestic animals. Ethical questions are discussed continuously through the course.

Lectures are often followed by computer and calculation exercises. The student strengthens his/her knowledge through group discussions and project exercises. In the course, the students practice to express their own position. Compulsory components occur, in e g group discussions and project presentations. In the course, the following general skills are trained: problem-solving, communication in speech and writing as well as argumentation technique.

Formats and requirements for examination

Passed written and oral examination as well as approved participation in compulsory course elements.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course includes 6 credits genetics/breeding as well as 1.5 credits mathematics/statistics. The course assumes knowledge of basic genetics, regulation of gene expressions as well as basic statistical knowledge such as average, variation and statistical error margin and statistically ensured difference as well as analysis and interpretation of relationships between variables. Students who have passed the mathematics and statistics section in the courses HV0123, HV0110, HV0113 hold necessary prior knowledge in mathematics and statistics.

Responsible department

Department of Animal Breeding and Genetics

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biology field: Genetik
Replaces: BI1231 och delvis HV0081 och MS0064

Lärandemålet är detsamma som kriterierna för betyg 3. Kriterierna för betyg 4 and 5 anger vad som krävs utöver kriterierna för det/de lägre betyget/betygen.

Lärandemål 1:

Betyg 3 - Organisera data i matrisform


Lärandemål 2:

Betyg 3: Använda enkla linjära modeller för att analysera och tolka biologiska data
Betyg 4: Visa hur linjära modeller kan användas för att skatta genetisk variation
Betyg 5: Välja lämpliga modeller för att skatta genetisk variation


Lärandemål 3:

Betyg 3: Förklara grundläggande genetiska begrepp i tal och skrift, samt på ett lättbegripligt sätt förklara vad husdjursavel syftar till
Betyg 4: Ge en ingående definition av grundläggande genetiska begrepp
Betyg 5: Skriver och talar om genetik och djuravel på ett vetenskapligt korrekt sätt med rätt terminologi


Lärandemål 4:

Betyg 3: Förklara vad biologisk variation innebär, vad som orsakar den och hur den kan beskrivas


Lärandemål 5:

Betyg 3: Förklara hur genetisk variation kan förändras genom evolutionära processer och naturligt urval, och hur genetisk variation kan bevaras
Betyg 4: Visa på vilket sätt olika faktorer påverkar den biologiska variationen
Betyg 5: Identifierar faktorer som påverkar den biologiska variationen i en given, praktisk situation


Lärandemål 6:

Betyg 3: Utföra enklare beräkningar för att skatta allelfrekvenser, genetisk variation, egenskapers arvbarhet och genetiska samband, samt enskilda djurs avelsvärde och inavelsgrad
Betyg 4: Väljer en lämplig beräkningsmetod/statistisk modell i en given situation


Lärandemål 7:

Betyg 3: Beskriva olika typer av avelsprogram och bedöma deras konsekvenser för djurens välfärd
Betyg 4: Gör relevanta val av avelsstrategier under givna förutsättningar
Betyg 5: Jämför och diskuterar avelsprogram och avelsstrategier för olika arter och under olika förhållanden


Lärandemål 8:

Betyg 3: Diskutera etiska frågor med anknytning till genetik och djuravel och formulera sitt eget förhållningssätt i sådana frågor.
Betyg 4: Motiverar olika ställningstaganden relaterade till genetik och djuravel.
Betyg 5: Reflekterar kritiskt kring frågor rörande avel och avelsprogram


Examinationsformer:

Skriftlig individuell hemtentamen, samt individuell muntlig examination

Slutbetyg på kursen:

För varje lärandemål grundas bedömningen på både skriftliga och muntlig examination. För att erhålla betyg 3 (godkänt) i slutbetyg på kursen ska studenten erhålla minst betyget 3 på samtliga lärandemål. Den skriftliga tentamen är uppdelad i fyra delar: matrisalgebra, variansanalys, populationsgenetik och husdjursavel. I skriftliga tentamina motsvarar betyg 3 60% av den totala poängen för respektive del, med undantag av matrisalgebra där 50 % räcker. Därutöver skall kursens samtliga obligatoriska moment ha genomförts samt den muntliga examinationen vara godkänd.

För betyg 4 och 5 vägs deltentorna i variansanalys, populationsgenetik och husdjursavel. Över 75 % ger betyg 4 på skriftliga tentamen och över 90 % ger betyg 5. I slutbetyget läggs 20 % vikt vid deltentan i variansanalys och 80 % vikt vid ett rakt medelvärde av resultatet på deltentorna i populationsgenetik och husdjursavel.

Den muntliga examinationen ska vara godkänd för att erhålla ett godkänt betyg på kursen. Den muntliga examinationen bedöms på skala G/U, men ett starkt resultat på den muntliga examinationen kan väga upp betyget för studenter som ligger precis under en gräns mellan två betyg på den skriftliga tentan.

1) Avel
Author: Malmfors, B.
Comments: Ur boken "Husdjur - ursprung, biologi och avel". Utdelas (med förlagets och författarens medgivande).
2) Molecular and Quantitative Genetics
Author: Khatib, B.
ISBN: 978-1-118-67740-7
Comments: Finns tillgänglig som e-bok via SLUs bibliotek, se länk.
3) Variansanalys och försöksplanering
Author: Ulla Engstrand och Ulf Olsson
Comments: Finns till försäljning i Ulls hus, c:a 170 kr.
4) Animal Breeding and Genetics
Author: Oldenbroek & van der Waaij
Comments: On-linebok från Wageningen University i Nederländerna
5) Ytterligare artiklar, kompendier och annat material kommer delas ut under kursens gång.
6) Kompendier och artiklar
Comments: Kommer delas ut under kursen, kontakta kursledningen vid frågor

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Acriculture Programme - Animal Science Ethology and Animal Welfare - Bachelor´s programme Companion and Sports Animals - Bachelor´s programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Animal science
Course code: HV0131 Application code: SLU-40019 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Breeding and Genetics Pace: 100%