New search
HV0169

Market-oriented lamb meat production

Course evaluation

The course evaluation is now closed

HV0169-10298 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for HV0169

Academic year 2018/2019

Market-oriented lamb meat production (HV0169-30188)

2019-01-21 - 2019-06-09

Syllabus

HV0169 Market-oriented lamb meat production, 7.5 Credits

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion

Subjects

Animal Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Basic theory 2.5 0202
Seminars and specialisation 2.5 0203
Project work 2.5 0204

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirements(G1N)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

.

Responsible department

Department of Animal Envrionment and Health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

Grading criteria

Betygskriterier Marknadsinriktad Får och lammproduktion Kurskod HV0169
(2021-08-02)

Lärandemål

Godkänd

Examination av läromålet

1

Förklara hur djurmaterial, utfodrings- och produktionssystem påverkar får- och lammproduktionen under olika förutsättningar.

Studenten beskriver hur olika faktorer som djurmaterial, utfodring, skötsel och produktionssystem påverkar produktionen under olika förutsättningar.

Projektarbete samt hemtentamen

2

Nämna faktorer som styr lönsamheten i får- och lammproduktionen i ett företag och förklara hur en hållbar får- och lammproduktionen kan planeras för att möta marknadens krav på kvalitet och kvantitet.

Studenten beskriver faktorer som styr lönsamheten i företag med hållbar får och lammproduktion.

Projektarbete, hemtentamen, quiz/inlämningsuppgifter

3

Utvärdera foderstater till främst tackor och i viss mån lamm.

Studenten redogör för olika fodermedel, tackors och i viss mån växande lamms näringsbehov samt foderbehov för tackor och i viss mån växande lamm.

Projektarbete, hemtentamen, quiz/inlämningsuppgift

4

Beskriva fårens roll i landskapsvården.

Studenten beskriver fårens roll i landskapsvården.

Projektarbete samt hemtentamen

5

Nämna faktorer som påverkar olika aspekter av köttkvalitet.

Studenten redogör för olika faktorer som påverkar köttkvalitet som slaktkroppskvalitet, mörhet, smak, saftighet m.m.

Projektarbete samt hemtentamen

6

Under handledning referera och analysera lämplig vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur om får- och lammköttsproduktion.

Under handledning granskar och diskuterar studenten vetenskapliga artiklar om får- och lammköttsproduktion.

Läsa och sammanfatta artikel , ställa frågor och besvara frågor

7

Beskriva får- och lammköttsproduktionen på ett företag utifrån gårdens till viss del givna förutsättningar och marknadens krav.

Studenten beskriver och redovisar skriftligt en får- och lammköttsproduktion med utgångspunkt från givna förutsättningar. I projektarbetet ska områden som foder, utfodring, köttkvalitet, ekonomi, djurvälfärd, beteende, avel, byggnader, djurhälsa m.m. beaktas.

Projektarbete

Genomförda moment för godkänd kurs

Godkänt

Godkänt deltagande på obligatoriska moment som fysiska träff, obligatoriska quizar, inlämningsuppgifter, diskussioner och övningar.

Godkänd hemtentamen

Godkänt projektarbete

Godkänt skriftlig arbete med vetenskaplig artikel. Arbetet innefattar att läsa och skriftligt sammanfatta en artikel och besvara frågor från annan student på egen sammanfattning.
Läsa ytterligare en artikel och ställa två frågor på annan students sammanfattning av artikeln.

Betygsmoduler

Kursen är uppdelad i tre betygsmoduler om 2,5 poäng vardera. För godkänd kurs krävs att samtliga moment i respektive modul är godkända.

Betygsmodul och poäng

Delmoment

1

2,5 poäng

Grundläggande teori

Instuderingsuppgifter, hemtentamen

2

2,5 poäng

Seminarium och fördjupning

Förberedelser inför obligatorisk träff, obligatorisk träff, referat vetenskaplig artikel

3

2,5 poäng

Projektarbete

Projektarbete

Litterature list

  1. Får Författare: Erik Sjödin, Karl-Erik Hammarberg, Sten Sundås ISBN: 9789127117860 1) Köttforskning på Götala - de första femtio åren! [Köttforskning på Götala - de första femtio åren!] (file:///C:/Users/karinwa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/R7WC18H1/gotala_50-_ar_2016.pdf) Kommentar: Köttforskning på Götala - de första femtio åren!
  2. SLU Götala nöt- och lammköttsforskning [SLU Götala nöt- och lammköttsforskning] (https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/gotala-not-och-lammkottscentrum/) Kommentar: SLU Götala nöt- och lammköttsforskning
  3. Institutionen för husdjurens miljö och hälsa [Institutionen för husdjurens miljö och hälsa] (https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/) Kommentar: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Course facts

Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Animal Science
Course code: HV0169 Application code: SLU-10298 Location: Independent courses Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Envrionment and Health Pace: 25%