New search
HV0182

Conservation biology

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2022-03-16 and 2022-04-06

Additional course evaluations for HV0182

Academic year 2021/2022

Conservation biology (HV0182-10010) 2021-08-30 - 2021-11-01

Academic year 2020/2021

Conservation biology (HV0182-30075) 2021-01-18 - 2021-03-23

HV0182 Conservation biology, 15.0 Credits

Bevarandebiologi

Syllabus approved

2019-11-14

Subjects

Biology Animal science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Study trip 7.50 1002
Conservation biology 7.50 1003

Advanced study in the main field

First cycle, at least 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G2F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

.

Responsible department

Department of Animal Environment and Health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biology field: Zoologi (djurbiologi)
Replaces: BI1216, HV0152
Betygskriterier Bevarandebiologi, HV0182, vt2022

Lärandemål

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

Moment

-diskutera bevarandet av biologisk mångfald utifrån ett nationellt, internationellt, samhälls- och ekonomiskt perspektiv

Studenten diskuterar bevarandet av biologisk mångfald utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv

Studenten diskuterar och jämför hur olika samhälls- och ekonomiska perspektiv påverkar bevarandet av biologisk mångfald

Ger nytänkande förslag på hur kunskaper om hur dessa olika perspektiv (nationella, internationella, samhälls- och ekonomiska) kan användas för att främja bevarandet

Bok-möten

Resmålsmöten

Hemtentamen

-diskutera lant- och skogsbrukets påverkan på den biologiska mångfalden

Studenten diskuterar lant- och skogsbrukets påverkan på den biologiska mångfalden

Studenten diskuterar lösningar inom lant- och skogsbruk för att bevara biologisk mångfald

Studenten diskuterar konsekvenser av lösningarna lant- och skogsbrukare

Bok-möten

Resmålsmöten

Hemtentamen

-analysera djurparkers arbete med bevarande av hotade arter samt djurens välfärd ex situ

Studenten analyserar djurparkers problematik när det gäller bevarande av hotade arter samt djurens välfärd ex situ

Vetenskapligt seminarium

-redogöra för människans roll i konflikter mellan arters bevarande och ekonomisk utveckling

Studenten redogör för människans roll i konflikter mellan arters bevarande och ekonomisk utveckling

Identifiera skillnader och likheter mellan olika konflikter där människan är en faktor

Diskutera egna förslag på lösningar i dessa konflikter och dess potentiella konsekvenser för både människor och arters bevarande

Bok-möten

Resmålsmöten

Hemtentamen

-kritiskt granska forskning i bevarandebiologi och bevarandebiologins samspel med beteendeekologi och lantbruk

Studenten granskar kritiskt forskning i bevarandebiologi och bevarandebiologins samspel med beteendeekologi och lantbruk

Bok-möten

Resmålsmöten

Hemtentamen

-diskutera och bedöma bevarandebiologiska forskningsprojekt och praktiskt bevarandearbete samt vetenskapligt utvärdera dessa ur ett bevarandebiologiskt perspektiv

Studenten diskuterar och bedömer bevarandebiologiska forskningsprojekt och praktiskt bevarandearbete samt vetenskapligt utvärdera dessa ur ett bevarandebiologiskt perspektiv

Bok-möten

Resmålsmöten

Hemtentamen

-beskriva hotbilder mot terrestra och marina ekosystem, samt hur dessa ekosystem kan skyddas

Studenten beskriver hotbilder mot terrestra och marina ekosystem, samt hur dessa ekosystem kan skyddas

Bok-möten

Resmålsmöten

Hemtentamen

Studieresa – 7,5 hp

För godkänt krävs aktivt deltagande under studieresan

Bevarandebiologi – 7,5 hp

För betyg 3 krävs godkänt deltagande i och/eller redovisning av obligatoriska moment samt betyg 3 på hemtentamen.

Utöver kraven för betyg 3 krävs betyg 4 på hemtentamen för att få betyg 4 i kursen.

Utöver kraven för betyg 4 krävs betyg 5 på hemtentamen, samt godkänt deltagande i samtliga bok-möten, för att få betyg 5 i kursen.

1) Conservation Biology Conservation Biology for All
Author: Navjot S. Sodhi & Paul R. Ehrlich
ISBN: 9780199554249
Comments: Boken finns tillgänglig gratis online. Utöver kursboken förväntas studenter arbeta med att hitta egen litteratur i form av t.ex. vetenskapliga artiklar, vid behov.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Ethology and Animal Welfare - Bachelor´s programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Animal science
Course code: HV0182 Application code: SLU-30008 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Environment and Health Pace: 100%