New search
KE0049

General Chemistry and Chemical Sources of Energy

Course evaluation

The course evaluation is now closed

KE0049-30087 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for KE0049

Academic year 2021/2022

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-30172)

2022-01-17 - 2022-06-05

Academic year 2020/2021

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-30259)

2021-01-18 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-30054)

2020-01-20 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-30116)

2019-01-21 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-30140)

2018-01-15 - 2018-06-03

Academic year 2016/2017

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-30003)

2017-01-16 - 2017-06-04

Academic year 2015/2016

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-30188)

2016-01-18 - 2016-06-05

Academic year 2014/2015

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-30131)

2015-01-19 - 2015-06-07

Academic year 2013/2014

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-30280)

2014-01-20 - 2014-06-08

Academic year 2012/2013

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-20029)

2012-11-12 - 2013-03-31

Academic year 2011/2012

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-10122)

2011-10-26 - 2012-03-14

Academic year 2010/2011

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-10158)

2010-10-25 - 2011-03-25

Academic year 2009/2010

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-20108)

2009-11-05 - 2010-03-24

Academic year 2008/2009

General Chemistry and Chemical Sources of Energy (KE0049-20041)

2008-10-27 - 2009-03-13

Syllabus

KE0049 General Chemistry and Chemical Sources of Energy, 10.0 Credits

Allmän kemi och kemiska energikällor

Subjects

Chemistry

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Chemical energetics 5.0 0202
Chemical equilibria 5.0 0203

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirementsBachelor’s level (G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge corresponding to general eligibility including Ma D, Fy B, Ke A

Objectives

The objective of the course is to provide student with insight into the energy principles behind chemical reactions in the industrial and in natural systems and background necessary for treating the chemical equilibria in those systems.After completion of the course the student should- know the names, chemical formulae and properties of the most important inorganic compounds present in nature (acids, bases and salts) and the reactions they take part of

- be able to identify most common chemical reactions constituting the background of the processes within the area of energy production and their environmental effects, and be also able to give a quantitative descriptions of the energy transformations in the systems, where these processes occur

- be able to give quantitative estimations of the concentration changes in most common chemical processes on the basis of the data on changes in the related energy functions

- be able to carry out chemical experiments according to provided techniques and give written account for the results obtained

- be able to carry out quantitative determinations of concentrations using electrical and optical instruments and provide statistic evaluation of the results obtained

Content

The course involves following topics:

Part 1. Chemical energetics 5 points. Stoichiometry, chemical elements and the Periodic System, chemical bonding, nuclear reactions, chemical thermodynamics and chemical kinetics.

Part 2. Chemical equilibria (chemical energy sources) 5 points. Description and practical application of such chemical equilibria as protolysis, solubility, complex formation, redox reactions, related equilibria, ion exchange. Principle techniques of chemical analysis such as titrimetry and spectrophotometry. The course gives also acquaintance with the principles of statistic evaluation and presentation of the results of quantitative measurements.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Molecular Sciences

Further information

Determined by: GUN, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvet
Replaces: KE4009

Grading criteria

Betygskriterier för kursen i Allmän Kemi och Kemiska Energikällor Ke0049.
Observera att officiellt ges inte graderade betyg på de olika delkurserna. Det är endast på hela kursen som ett officiellt graderat betyg erhålls! De graderade betyg som omnämns här nedan är endast för inofficiellt och internt bruk! Dessa 'inofficiella' "betyg" används självklart som grund för den officiella betygssättningen på hela kursen.
Betygskriterier som är gemensamma för båda delkurserna:
Betyg 5 (MVG): Kriterierna för betyg 3 och 4 måste vara uppfyllda. Utöver dessa kriterier har studenten fortlöpande och inom givna tidsramar (mer info under ”Övrig information”) under kursens gång och vid tentamenstillfällen visat sig besitta excellenta kunskaper och färdigheter.
Betyg 4 (VG): Kriterierna för betyg 3 måste vara uppfyllda. Utöver dessa kriterier har studenten lämnat in skriftliga, eller i förekommande fall muntliga, redovisningar av laborationer eller andra obligatoriska uppgifter inom givna tidsramar (mer info under ”Övrig information”) och visat vid tentamenstillfällen avancerade kunskaper och färdigheter.
Betyg 3 (G): Studenten har aktivt deltagit i kursens alla laborationsmoment och tillhörande teoretiska moment (övningar och grupparbeten) och redovisat det praktiska momentets teori, metod och resultat i en skriftlig form.
Betygskriterier specifika för delkursen i Kemisk Energilära:
”Betyg” 5 (MVG): Kriterierna för betyg 3 och 4 måste vara uppfyllda. Utöver dessa kriterier kan studenten på egen hand derivera ekvationerna som beskriver energifunktionerna och är kapabel att kvantitativt redovisa för deras effekt på de relaterade kemiska processerna. Studenten kan även lösa avancerade uppgifter som handlar om att kvantitativt beskriva förändringarna i energifunktioner för kemiska processer.
”Betyg” 4 (VG): Kriterierna för betyg 3 måste vara uppfyllda. Utöver dessa kriterier kan studenten med hjälp av tabeller för bindningsenergier och av diagram (t.ex. fasdiagram, absorptionsspektren, kalibreringskurvor) på egen hand uppskatta förändringarna i energifunktionerna för kemiska processer. Studenten kan lösa uppgifter som handlar om att kvantitativt beskriva förändringarna i energifunktioner för kemiska processer.


”Betyg” 3 (G): Studenten känner till vid namn och formel de viktiga representanterna för huvudklasserna av oorganiska föreningar, såsom starka och svaga syror och baser samt deras salter och kan presentera rätt formler för dessa. Studenten visar förmåga att för atomer och enkla molekyler beskriva elektronstruktur och -densitet, t.ex. i samband med kemisk bindning, med användande av adekvata begrepp.
Studenten kan identifiera de viktigaste typer av oorganiska reaktioner och formulera rätt uttryck för motsvarande reaktionsformler och jämviktskonstanter.
Studenten har insikt i grundläggande energilagar och kan lösa enkla uppgifter som handlar om att kvantitativt beskriva förändringarna i energifunktioner för kemiska processer.
Betygskriterier specifika för delkursen i Kemiska Energikällor:
”Betyg” 5 (MVG): Kriterierna för betyg 3 och 4 måste vara uppfyllda. Utöver dessa kriterier visar studenten förmågan att på egen hand derivera ekvationerna som beskriver energifunktionerna och är kapabel att förutse deras effekt på de relaterade kemiska jämvikterna och lösa avancerade uppgifter som handlar om att kvantitativt uppskatta resultat av dessa jämviktsprocesser.
”Betyg” 4 (VG): Kriterierna för betyg 3 måste vara uppfyllda. Utöver dessa kriterier visar studenten förmåga att med hjälp av tabeller för bindningsenergier och av diagram (t.ex. fasdiagram, absorptionsspektren, kalibreringskurvor o.s.v.) på egen hand uppskatta koncentrationsförändringarna i de viktigaste typer av kemiska jämvikter.
Studenten kan redogöra för sambanden mellan molekylers struktur och deras kemiska aktivitet.
”Betyg” 3 (G): Studenten kan utan att genomföra några beräkningar kvalitativt förutse resultat av de vanligaste kemiska reaktionerna.
Studenten kan lösa enkla uppgifter som handlar om att kvantitativt uppskatta jämviktskoncentrationerna för de viktigaste typer av oorganiska reaktioner.
Studenten visar en tillfredsställande förståelse för sambanden mellan molekylers struktur och deras kemiska aktivitet.
Betygssättning
Sammanvägning av prestationer avgör betyget
Betyget för varje delkurs bestäms efter en sammanvägning av studentens prestationer på sluttentamen, laborationer och laborationsrapporter. Poängsättningarna och poänggränserna är i det närmaste identiska i båda delkurserna.
Prestationerna inom de två kategorierna poängsätts och summeras. Betyget för delkursen baseras på den totala poängsumman.
i.Tentamen som kan ge maximalt 50 p + 2 extrapoäng.
Tentamen består av två delar: Del A – basfrågor – om 7,5 p. Del B – frågor gällandeförståelse och färdigheter om 42,5 p + 2 extrapoäng för redovisning av kemins roll iEnergisystem programmet och framtida yrkesutövningen.
Regler för omtentamina och komplettering av tentamen
a.Om en student blivit underkänd på tentamens A-del (basfrågor) samtidigt somtentamens B-del blivit godkänd så kan komplettering (rest-tentamen) på enbarttentamens A-del göras före nästa läsårs början. Delkursens betyg baseras då påresultatet från den ursprungliga tentamens totalsumman av poäng. Om intekompletteringen av A-delen blir godkänd före nästa läsårs början måste en fullständigomtentamen göras.


b.Om en student blivit godkänd på tentamens A- och B-delar så kan förnyadexamination ej göras (§6.7 i SLUs regelsamling).
ii.Laborationer och laborationsrapporter som kan ge antingen 0 eller 30 p. Noteraatt alla laborationer och gruppövningar samt rapporter för dem är obligatoriska.
Totalt kan alltså 82 p erhållas på en delkurs.
Följande krav och minimipoäng gäller för ”betyget” 5 (MVG):
i.Kraven och minimipoängen för betygen 3 och 4 är uppfyllda.
ii.Minst 73 p totalt.
iii.Minst 43 p från tentamens A- och B-delar.
Följande krav och minimipoäng gäller för ”betyget” 4 (VG):
i.Kraven och minimipoängen för betyget 3 är uppfyllda.
ii.Minst 67 p totalt.
iii.Minst 37 p från tentamens A- och B-delar.
Följande krav och minimipoäng gäller för ”betyget” 3 (G):
i.Minst 60 p totalt.
ii.Minst 30 p från tentamens A- och B-delar.
iii.Minst 7,5 p från tentamens A-del (100%).
iv.Aktivt deltagande på alla obligatoriska kursmoment samt att alla skriftliga och/ellermuntliga redovisningar av acceptabel kvalitet gjorts (mer info under ”Övriginformation”).
Sammanvägning av prestationer inom de olika delkurserna ger ett betyg för hela kursen:
Betyget för hela kursen bestäms efter en sammanvägning av studentens prestationer på motsvarande sätt som för de individuella delkurserna, dvs prestationer på båda delkursernas tentamina, laborationer och laborationsrapporter vägs in. Totalt kan därför 164 p erhållas på hela kursen.
Följande krav och minimipoäng gäller för betyget 5 (MVG) på hela kursen:
i.Kraven och minimipoängen för betygen 3 och 4 är uppfyllda.
ii.Minst 146 p totalt.
iii.Minst 86 p från tentornas A- och B-delar.
Följande krav och minimipoäng gäller för betyget 4 (VG) på hela kursen:
i.Kraven och minimipoängen för betyget 3 är uppfyllda.
ii.Minst 134 p totalt.
iii.Minst 74 p från tentornas A- och B-delar.
Följande krav gäller för betyget 3 (G) på hela kursen:
Minst betyget 3 (Godkänd) på de två delkurserna.
Övrig information
De tidsramar som gäller för inlämnande av laborationsrapporter, inlämningsuppgifter o.dyl. är:


i.För att kunna erhålla betygen 4 (VG) och 5 (MVG) ska varje laborationsrapport varainlämnad senast på den femte arbetsdagen efter avslutad laboration om intekursansvarig meddelat annat.Förnyad inlämningstid för alla utom delkursens sista laborationsrapport är det datumsom gäller för påföljande laborationsrapport. För delkursens sista laborationsrapportgäller att förnyad inlämningstid är senast den femte arbetsdagen efter delkursensordinarie tentamenstillfälle.
ii.För eventuella övriga uppgifter, redovisningar eller rapporter gäller att de ska halämnats in enligt tidsschema som meddelas av kursansvarig vid delkursens början.Förnyad inlämningstid meddelas av kursansvarig vid delkursens början.
iii.Notera att laborationsrapporter & motsvarande bara rättas under kursperioden (framtill delkursens ordinarie omtentamen ca. 3 veckor efter delkursens ordinarietentamen). Därefter rättas de endast i samband med därpå följande terminsstart såvidainte speciella omständigheter föreligger (§6.10 i SLUs regelsamling)!
Regler för säkerhet på labb:
iv.Före den första laborationen måste en obligatorisk dugga som rör laborationssäkerhetvara godkänd! För att få godkänt på säkerhetsduggan måste alla frågor vara korrektbesvarade.
iv.Före de flesta laborationerna måste ett antal laborationsspecifika frågor besvaras.Frågorna rör i första hand sådant som kan påverka säkerheten under laborationen.Om dessa frågor inte besvaras får studenten inte utföra den laborationen. Notera attingen möjlighet till förnyad inlämning ges.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Master Programme in Energy Systems Engineering Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 25370 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Chemistry
Course code: KE0049 Application code: SLU-30087 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Molecular Sciences Pace: 35%