New search
KE0076

Analytical Natural Products Chemistry

The course is intended to give the student knowledge about the most important natural products. Occurrence, chemical properties and analytical methods will be covered.

The following natural products will be covered: Carbohydrates, lipids, nucleic acids, amino acids, peptides, terpenes, steroids and alkaloids.

The following analytical techniques will be covered: Spectroscopy (NMR, MS, IR, UV), chromatography (GC, HPLC, TLC).

Course evaluation

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2023-04-20 and 2023-05-11

Syllabus

KE0076 Analytical Natural Products Chemistry, 7.5 Credits

Analytisk naturproduktkemi

Subjects

Food Science Chemistry

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 7.5 0001

Advanced study in the main field

First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirementsBachelor’s level (G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

English

Prior knowledge

15 credits basic knowledge and skills in general, organic and biochemistry. At least 5 credits of the 15 must be in organic chemistry.

Exemption from entry requirements in Swedish.

Objectives

After completed course, the student will be able to:

- describe the names, structures, characteristic properties, occurrence, biosynthesis, as well as suitable methods for the analysis, for the majority of the most important groups of natural products as well as for chemical structures found in food.

- describe the principles for some of the more common methods for chemical analysis and separation.

- execute and interpret data from experiments based some of the more common methods for chemical analysis and separation.

- analyse, report and present chemical results both in written and in oral form.

Content

Lectures, seminars, exercise sessions and laboratory work are used during the course. Course introduction, laboratory introduction, laboratory work, execution of project work as well as presentation of the project are compulsory activities.Properties, such as names, structures and reactivities, occurrence and biosynthesis, of the following groups of natural products and chemical structures often found in food stuffs will be covered in the course:

- carbohydrates

- amino acids

- peptides/proteines

- nucleic acids

- fatty acids

- polyketides

- terpenes

- steroides

- phenylpropanoides

- alkaloidesIn addition, the following techniques for isolation and analysis of natural products will be covered:

- extraction methods

- chromatography (GC, HPLC, TLC, etc.)

- spectroscopy (NMR, MS, UV/VIS, IR, etc.)Each student will participate in a small project in which a compound found in e.g. Nature or in food stuffs will be isolated, purified, characterised and/or quantified.

Formats and requirements for examination

Passed written final exam, passed oral and written reports of the project, passed compulsory laboratory reports and active participation in other compulsory activities
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The prerequisites can be fulfilled by having followed the courses KE0062, KE0063 and KE0064 and:

i. having passed course modules corresponding to at least 15 credits within the courses mentioned above

and

ii. having passed course modules corresponding to at least 5 credits in organic chemistryThe course is given in Swedish if only Swedishspeaking teachers and students participate.

Responsible department

Department of Molecular Sciences

Further information

Determined by: PN-NJ
Replaces: KE0055, KE0057, KE0065

Grading criteria

KE0065

På kursen Analytisk Naturproduktskemi (Analytical Natural product Chemistry), 7,5 hp (KE0065) kan betygen U, 3, 4 eller 5 erhållas. Här nedan följer kriterier och regler för hur det sammanvägda betyget beräknas samt prestationsmålen för kursen. Betygskriterierna utgår från avsnittet ”6. Examination och betyg” ur SLUs Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå. I dessa betygskriterier förkortas regelsamlingen till RS och återfinns på https://student.slu.se/regler-rattigheter/rattigheter-och- skyldigheter/regelsamlingen/.

Betygssättning

Kursbetyget bestäms i mycket hög grad av studentens resultat på tentamina, men även andra aktiviteter kan påverka graderingen. Utöver godkänd tentamina krävs det att studenten deltagit i alla obligatoriska moment samt att samtliga säkerhetsförberedelser och laborationsredogörelser eller laborationsrapporter är godkända, se Övrig information.

Tentamen på kursen består av tentamensfrågor på både godkänt-nivå och svårare nivå.

Regler för godkänt betyg (3)

Följande krav gäller för kursbetyget 3:

 1. Närvaro och aktivt deltagande på alla obligatoriska kursmoment.
 2. Godkända redovisningar (muntliga och skriftliga) av laborationer och projektarbete, se även Övrig information.
 3. Minst 50 % rätt på tentamen.

Regler för överbetyg (4 eller 5)

Följande krav gäller för kursbetyget 4:

 1. Kravet för kursbetyget 3 är uppfyllt.
 2. Minst ett genomsnitt om 65 % av maximal poäng på tentamen.

Följande krav gäller för kursbetyget 5:

 1. Kraven för kursbetyget 4 är uppfyllda.
 2. Minst ett genomsnitt om 75 % av maximal poäng på tentamen.

Betygskriterier

Betyg 3

Studenten kan redogöra för strukturformler och namn för de flesta vanliga mono-, di- och polysackarider och aminosyror. Studenten kan ge exempel på strukturformler för typiska peptider och lipider, samt känner igen strukturformler av andra typer av naturprodukter. Studenten kan redogöra för konventionerna för beskrivning av molekylers stereoisomeri och konformation. Studenten har viss insikt i kolhydraters och peptiders kemiska egenskaper, samt känner till typiska egenskaper för alla grupper av naturprodukter. Studenten har viss kunskap om var de viktigaste naturproduktgrupperna förekommer i naturen. Studenten känner till huvuddragen av biosyntesen av några grupper av naturprodukter.

Studenten känner till principerna för vanliga extraktions-, separations- och analysmetoder, och kan tolka enklare data från dessa tekniker. Studenten har viss insikt om vilka isolerings- och analysmetoder som är lämpliga för olika typer av naturprodukter. Studenten kan med viss handledning utföra nödvändig provberedning och derivatisering, samt efterföljande analys av naturprodukter. Studenten kan presentera resultat från eget laborativt arbete skriftligen och muntligen.

Betyg 4

Studenten kan beskriva de vanliga mono-, di- och polysackariderna och aminosyrorna, med strukturformler och namn. Studenten kan även ge exempel på strukturformler och namn för medlemmar av övriga grupper av naturprodukter. Studenten har god kännedom om konventionerna för beskrivning av molekylers stereoisomeri och konformation. Studenten har också insikt i kolhydraters och peptiders kemiska egenskaper, samt viss insikt i biosyntesen av polyketider, terpener, alkaloider och fenylpropanoider.

Studenten kan beskriva principerna för vanliga extraktions- och separations-metoder, samt har god kännedom om vanliga fasta faser, mobilfaser och detektionsmetoder som används tillsammans med dessa tekniker. Studenten kan också i viss mån förutspå hur olika substanser kommer att bete sig när dessa metoder tillämpas. Studenten har insikt om vilka analys- och isoleringsmetoder som är lämpliga för de olika naturproduktgrupperna. Studenten är förtrogen med olika sätt att kvantifiera naturprodukter m.h.a. kromatografiska metoder. Studenten kan även redogöra för analysmetoder som baseras på kemisk derivatisering och/eller degradering. Studenten har viss förståelse för de grundläggande principerna för NMR och masspektrometri, samt kan tolka okomplicerade data från dessa tekniker.

Betyg 5

Studenten har god generell kemisk förståelse för olika naturprodukters egenskaper och reaktiviteter, samt god insikt i biosyntesen av dessa föreningar.

Studenten har en god förståelse av teorierna bakom vanliga extraktions- och separationsmetoder, samt även en god kunskap om lämpliga analys- och isoleringsmetoder för de viktigaste naturprodukterna. Studenten har en god förståelse för de grundläggande principerna för NMR och masspektrometri, samt kan tolka relativt komplicerade data fråndessa tekniker. Studenten har även en detaljerad kunskap av analysmetoder som baseras på kemisk derivatisering och/eller degradering.

Övrig information

Tidsramar för kursen

 1. Laborationsredogörelser och laborationsrapporter ska vara inlämnade inom givna tidsramar, dvs. direkt efter avslutad laboration om inte annat meddelats via schema eller av kurslärare. I de fall då förnyad inlämningstid krävs är denna senast fem arbetsdagar efter genomförd laboration eller fem arbetsdagar efter att redogörelsen returnerats med krav om kompletteringar.
 2. För varje laboration är det krav att laborationsredogörelsen eller laborationsrapporten blir godkänd under samma läsår som själva laborationen genomfördes. Om inte hela labbmomentet (dvs labb och redogörelse) blir godkänt under samma läsår måste det labbmomentet göras om i sin helhet.
 3. Laborationsredogörelser och laborationsrapporter rättas bara under perioden som kursen pågår, fram till kursens ordinarie omtentamen. Eventuellt senare inlämnade laborationsredogörelser eller -rapporter rättas därefter endast i samband med därpå följande terminsstart såvida inte speciella omständigheter föreligger.

Regler för omtentamina av tentamen

Om en student blivit godkänd på tentamen så kan förnyad examination ej göras (RS §6.7).

Regler för säkerhet på labb

Innan den första laborationen påbörjas måste en obligatorisk dugga som rör laborationssäkerhet vara godkänd! För att få godkänt på säkerhetsduggan måste alla frågor vara korrekt besvarade.

Grading criteria for Analytical Natural Products Chemistry, 7.5 credits (KE0065)

On the course Analytical Natural Product Chemistry, 7.5 credits (KE0065) grades U, 3, 4 or 5 can be obtained. Below are the criteria and rules for calculating the weighted grade as well as the performance objectives for the course. The rating criteria are based on the section “6. Assessment and grades "from SLU's Regulations for Education at Bachelor's and Master's level”. In these rating criteria, the rule collection is shortened to RS and is found on https://student.slu.se/regler-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/regelsamlingen/.

Grading

The course grade is determined to a great extent by the student's results on the exam, but other activities may also affect the degree. In addition to the approved examinations, the student is required to participate in all mandatory activities and that all safety preparations and laboratory reports or laboratory reports have been approved, see Other information. Exams on the course consist of exam questions at both pass- and higher grade- levels.

Rules for passed grade (3)
The following requirements apply for approved achievement on the course:

 1. Attendance and active participation at all mandatory activities.
 2. Approved reports (oral and written) of laboratory work and project work, see Other information.
 3. At least 50 % correct answers on the exam.

Rules for higher grade (4 or 5)
The following requirements apply to the course grade 4:

 1. The requirement for the course grade 3 is fulfilled.
 2. At least an average of 65 % of the maximum marks on the exam.

The following requirements apply to the course grade 5:

 1. The requirements for the course grade 4 are met.
 2. At least an average of 75 % of the maximum marks on the exam.

Grading criteria

Grade 3

The student can account for structural formulas and names for most of the common mono, di, and polysaccharides, and amino acids. The student can give examples of structural formulas for typical peptides and lipids, and can recognize structural formulas for other types of natural products. The student can account for the conventions and rules for the correct description of stereoisomerism and conformation of molecules. The student has some knowledge about the chemical characteristics of carbohydrates and peptides, and knows about typical characteristics for other types of natural products. The student has some knowledge about the natural occurrence of the most important natural products, and knows about the main characters of the biosynthesis of some groups of natural products.

The student knows about the principals of common extraction, separation and analytical methods, and can analyze data from these techniques. The student has some knowledge about methods suitable for isolation and analysis of different types of natural products. The student can with some practical guidance perform necessary sample treatment and derivatization and subsequent analysis, of natural products. The student can present the results from own laboratory work, both orally and in writing.

Grade 4

The student can describe the common mono, di and polysaccharides, and amino acids, with structural formulas and names. The student can also give examples on structural formulas and names for members of the other groups of natural products. The student has a good knowledge about the conventions and rules used for correct description of the stereoisomerism and conformation of molecules. The student has fair knowledge about the chemical characteristics of carbohydrates and peptides, as well as the biosynthesis of polyketides, terpenes, alkaloids and phenylpropanoids.

The student can describe the principals of common extraction and separation methods, and has solid knowledge about common solid phases, mobile phases, and detection methods, using with these techniques. The student can also predict how different substances will behave when analyzed by different methods, and the student has some knowledge about suitable methods for different natural products. The student is familiar with different methods for quantification of natural products using chromatographic methods. The student can account for analytical methods based on chemical derivatization and/or degradation, and the student has some understanding of the basic principles for NMR and mass spectrometry and can interpret uncomplicated data from these techniques.

Grade 5

The student has a good general chemical understanding for the characteristics and reactivity of the different natural products, as well as a good knowledge about their biosynthesis.

The student has a good understanding of the theories behind common extraction and separation methods, and a good knowledge about analytical methods suitable for important natural products. The student also understands the principals of NMR and mass spectrometry, and is able to interpret relatively complicated data from these techniques. Moreover, the student has a detailed knowledge about analytical methods based on chemical derivatization and/or degradation.

Other information
Timetables for the course

 1. Laboratory statement and laboratory reports must be submitted within given time frames, i.e. immediately after completion of the laboratory, unless otherwise stated by schedule or by course teacher. In cases where a renewed submission period is required, it is no later than five working days after completion of the laboratory or five working days after the report has been returned with the requirements for completion.
 2. For each laboratory, it is required that the laboratory statement or the laboratory report be approved during the same academic year as the laboratory itself. Unless the entire lab momentum (ie lab and report) is approved during the same academic year, the lab moment has to be reorganized in its entirety.
 3. Laboratory statement and laboratory reports are only corrected during the period, which the course is ongoing, until the first re-exam. Any subsequent submission of laboratory reports or reports will then be corrected only in conjunction with the subsequent termination of the term unless special circumstances exist.

Rules for reexamination of the exam

If a student has been approved for the exam, then a new examination cannot be done (RS §6.7).

Ultuna 2022-11-30

Anders Broberg

Examinator

Litterature list

1) Natural products: The Secondary Metabolites
**Author: **James R. Hansson
**ISBN: **0-85404-490-6.
Suggested reading: -Analytical chemistry: p. 28-30 -Lipids and polyketides: p. 105-111 -Terpenes: p. 6-14, 112-119 -Phenylpropanoids: p. 15-17, 119-121 -Alkaloids: p. 18-21, 121-124

 1. Chemistry (3rd ed)
  Authors: Blackman, Bottle, Schmid, Mocerino and Wille
  **ISBN: **9780730311058 (paperback)
  Suggested reading: -Analytical chemistry: p. 874-940. -Carbohydrates: p. 955-958, 984-1008 -Peptides: p. 1060-1090 -Lipids and polyketides: p. 1043-1047 -Terpenes: p. 942, p. 961 -Alkaloids: p. 848.

3) Chemistry. Human Activity, Chemical Reactivity
**Authors: **P. Mahaffy, R. Tasker, B. Bucat, J.C. Kotz, G.C. Weaver, P.M. Treichel, J.E. McMurry
**ISBN: **9780176684082
Suggested reading: -Analytical chemistry: p. 18, 67-81, 73-74, 306-317, 323, 345, 446, 785-787, 832-839, 878-880, 913-919, 990-993, 1046-1048 -Carbohydrates: Chapter: 29.1 & 29.2, & p. 961-962 -Peptides: Chapter 29.1 & 29.3 -Lipids and polyketides: Chapter 24.12 -Alkaloids: Chapter 25.

 1. Compendium - Lectures
  Comment: Provided electronically via Canvas.

5) Compendium - Laboratory exercises
Comment: Provided electronically via Canvas.

 1. Compendium - Exercises and solutions
  Comment: Provided electronically via Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Food Science (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Food Science Chemistry
Course code: KE0076 Application code: SLU-40154 Location: Uppsala Distance course: No Language: English Responsible department: Department of Molecular Sciences Pace: 100%