New search
LB0105

Agricultural science for food agronomists

Information from the course leader

UPPDATERAD INFO 22-01-07

Hej,

Med hänvisning till Regeringens och Folkhälsomyndighetens nya restriktioner från och med 23 december har SLU uppdaterat sina anvisningar för undervisning och examination period 3 vårterminen 2022, med anledning av covid-19. I SLUs anvisningar står det ”Ur smittspridningssynpunkt är det angeläget att föreläsningar för stora studentgrupper i första hand genomförs digitalt.” Eftersom att ni förväntas vara omkring 120 studenter totalt så anses det vara en stor grupp och vi har därför valt att lägga alla föreläsningar digitalt i januari till att börja med. Studiebesöket och även övningen för Mark och växt-blocket planeras att ske på plats, se uppdaterat schema på kurshemsidan och i Canvasrummet. I Canvasrummet kommer du även åt zoom-länken till kursintroduktionen den 17 januari.

Mvh Kursledningen

*********************************************

Hej och välkommen till lantbruksvetenskap för agronomer!

Undervisningen är planerad för att ges i sal på campus och digitalt via Zoom. Observera dock att de i schemat listade "salarna/forumen" är beroende av en fortsatt positiv utveckling av pandemisituationen. Var därför noga med att stämma av eventuella schemauppdateringar innan kursstart.

Kursintroduktionen kommer att ske den 17 januari kl. 09:15–12:00 i Sal W. Det är obligatoriskt att du deltar på introduktionen, eftersom att du då har möjlighet att ställa frågor i realtid.

Vi kommer att använda plattformen Canvas, där det kommer att finnas viktig information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen, inte minst för att kunna komma åt Canvassidor.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar Monika, Rebecca, Cecilia, Ida, Kjell, Erik och Nora

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LB0105-30178 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LB0105

Academic year 2020/2021

Agricultural science for food agronomists (LB0105-30254)

2021-01-18 - 2021-03-23

Academic year 2019/2020

Agricultural science for food agronomists (LB0105-30059)

2020-01-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Agricultural science for food agronomists (LB0105-30112)

2019-01-21 - 2019-03-25

Syllabus

LB0105 Agricultural science for food agronomists, 15.0 Credits

Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer

Subjects

Agricultural Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Crop production 2.0 0302
Business and economics perspective 2.0 0303
Animal production  2.0 0304
Rural development 2.0 0305
Agricultural Science Synthesis 7.0 0306

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirements(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements.

Objectives

The course intends to provide the students in the agronomist programme in food science knowledge of and an understanding of the preconditions of the agrarian sector, functions and interaction with the other society.

On completion of the course, the student should be able to:

- define the most important preconditions for plant cultivation, its important components and technologies and outline the environmental impact from the feed production

- define the animal food products from commodity perspective their technological properties and quality,

- define how food companies are built-up and the importance of and regulatory framework around support and contribution within the animal production,

- use and understand keywords that describe the economic situation in a company

- define important aspects of rural and agricultural policy, economics and national and international political organisations,

- describe social, cultural and economic preconditions for rural development,

- argue and problematize around sustainability issues within Swedish agriculture.

Content

At lectures, seminars, project work and exercises, the economics of the agriculture is treated, resources, methods - including technology - for production of products and services with a focus on Swedish conditions. The different components of the course are joined with a synthesis work that goes on during the whole course.

Formats and requirements for examination

The aim of the course is assessed through written tests, oral presentations and approved participation in compulsory components e g seminars.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Certain lectures are carried out in English. Costs for travels and food that can arise under possible study visits are paid by the students.

Responsible department

Department of Molecular Sciences

Cooperating departments:

Department of Economics Department of Animal Nutrition and Management Department of Urban and Rural Development Department of Crop Production Ecology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Grading criteria

Betygskriterier och Examination för lärandemålen

Betyg

3

4

5

Moment

Lärandemål 1 - redogöra för de viktigaste förutsättningarna för växtodling, dess viktiga moment och tekniker, samt redogöra för miljöpåverkan från foderproduktionen

Beskriva växtodlingens förutsättningar i Sverige samt utvärdera detta för olika produktionsformer. Känna till olika jordarter och deras odlings-egenskaper. Identifiera de viktigaste grödorna. Beskriva vanliga ogräs-typer och skadegörare. Ge exempel på odlingens miljöpåverkan.

Beskriva växtodlingens geografiska skillnader för utmaningar och möjligheter. Identifiera jordbearbetningsmetoder och dess utförande i tiden. Beskriva jordarternas fysikaliska egenskaper.

Resonera om växtodlingens utmaningar och möjligheter.

Tentamen, delprov 1 och syntesarbete

Lärandemål 2 - redogöra för de i Sverige vanligaste livsmedlens teknologiska egenskaper och kvalitet ur råvara- och processperspektiv

Beskriva de berörda livsmedlens sammansättning och teknologiska egenskaper med råvara- och processperspektiv. Beskriva viktigaste förädlingsprocesser

På ett mer ingående sätt beskriva de berörda livsmedlens sammansättning, teknologiska egenskaper och inverkan av förädlingsprocesser på livsmedlets ätkvalitet

Jämföra och utvärdera faktorer som påverkar livsmedlets kvalitet kopplad till råvaran och förädlingsprocesser inom livsmedelsindustrin

Tentamen, delprov 2 och syntesarbete

Lärandemål 3 - redogöra för hur lantbruksföretag är uppbyggda, samt betydelsen av och regelverk kring stöd och bidrag

Kunna beskriva den vanligaste uppbyggnaden av lantbruksföretag, och redogöra för bidrag och regelverk inom växt- och animalie-produktionen

Syntesarbete

Lärandemål 4 - använda och förstå nyckelord som beskriver det ekonomiska läget i ett företag

Beskriva och förklara de nyckeltal som används för att analysera ett företags ekonomiska läge

Med god analytisk förmåga beskriva sambanden mellan ett företags bokslut och dess nyckeltal

Självständigt beräkna ett företags nyckeltal utifrån företagets bokslut, och analysera företagets ekonomiska läge utifrån nyckeltalen.

Tentamen, delprov 3 och syntesarbete

Lärandemål 5 - redogöra för viktiga aspekter av landsbygds- och jordbrukspolitik, nationalekonomi samt nationella och internationella politiska organisationer

Beskriva grundläggande aspekter inom landsbygds- och jordbrukspolitik samt nationella och internationella politiska organisationer. Beskriva centrala begrepp inom nationalekonomi.

Förstå hur olika politikområden och politiska organisationer, nationella och internationella, påverkar landsbygdens och lantbrukets utvecklingsmöjligheter. Skrivet med "röd tråd", i huvudsak rättstavat och referenshantering är i huvudsak korrekt.

Förmåga att problematisera politikens förmåga samt ge exempel på centrala politiska organisationers roller för landsbygdens och lantbrukets utvecklingsmöjligheter. Skrivet med tydlig "röd tråd", rättstavat och referenshantering är korrekt.

Tentamen, delprov 4 och syntesarbete

Lärandemål 6 - beskriva sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar för landsbygdsutveckling

Redogöra för centrala begrepp för förståelsen av landsbygdens skilda sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar

På ett mer ingående sätt beskriva centrala begrepp för analys av landsbygdens skilda sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar. Skrivet med "röd tråd", i huvudsak rättstavat och referenshantering är i huvudsak korrekt.

Förmåga att använda sig av centrala begrepp för att analysera och problematisera olika sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar för landsbygdsutveckling. Skrivet med tydlig "röd tråd", rättstavat och referenshantering är korrekt.

Tentamen, delprov 4 och syntesarbete

Lärandemål 7 - Översiktligt beskriva grundläggande biologiska skillnader mellan olika viktiga husdjursslag i lantbruket, som påverkar vad de används till och vilka krav det ställer på utfodring och skötsel samt etiska aspekter på husdjurshållning.
- Översiktligt beskriva viktiga praktiker i animalieproduktionen.

Beskriva grundläggande biologiska skillnader mellan olika viktiga husdjursslag i lantbruket, samt vilka krav det ställer på utfodring och skötsel.

Översiktligt beskriva viktiga produktionssystem i animalieproduktionen

Redogöra för animalieproduktionens förutsättningar och krav med avseende på djurens beteende, djurskydd, avel och utfodring, och beskriver olika produktionssystem ingående med korrekt terminologi.

Resonera kring förutsättningar för olika produktionssystem samt kring tillämpningar av avel, skötsel och utfodring.

Tentamen, delprov 5 och syntesarbete

Lärandemål 8 - argumentera och problematisera kring hållbarhetsfrågor inom svenskt lantbruk.

På en grundläggande nivå argumentera och problematisera kring hållbarhetsfrågor inom svenskt lantbruk.

Detta innebär godkänt syntesarbete, muntligt och skriftligt.

Syntesarbete

Delprov

 • Kursen är indelad i fem delprov samt syntes, ett delprov per huvudämne (program). För att få godkänt på kursen krävs godkänt på fyra delprov, i de ämnen som inte utgör huvudämne i det program studenten är antagen till, samt godkänt syntesarbete:
 • 3 hp, Växtproduktion (Crop Production) – Delprov 1. Betygsskala U/3/4/5
 • 3 hp, Livsmedel (Food Science) – Delprov 2. Betygsskala U/3/4/5
 • 3 hp, Företags- och nationalekonomiska perspektiv (Business and Economics Perspective) – Delprov 3. Betygsskala U/3/4/5
 • 3 hp, Landsbygdsutveckling (Rural Development) – Delprov 4. Betygsskala U/3/4/5
 • 3 hp, Husdjur (Domestic Animals) – Delprov 5. Betygsskala U/3/4/5
 • 3 hp, Syntes/Synthesis - Betygsskala U/G

Slutligt betyg på kursen

Betyg

För att nå totalbetyget ska du uppnå:

5

Uppfyller betyg 4, samt ett medeltal av delproven på 5. Bedömning av syntesarbete kan tas med vid bedömning för att höja till betyg 5

Godkänt deltagande i obligatoriska moment

4

Uppfyller betyg 3, samt ett medeltal av delproven på 4. Bedömning av syntesarbete kan tas med vid bedömning för att höja till betyg 4

Godkänt deltagande i obligatoriska moment

3

Godkänd skriftlig tentamen och godkänd skriftlig och muntlig projektpresentation.

Godkänt deltagande i obligatoriska moment

Course facts

The course is offered as an independent course: No Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Agricultural Science
Course code: LB0105 Application code: SLU-30178 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Molecular Sciences Pace: 100%