New search
LB0117

Forage - cultivation and feeding

The course addresses production, conservation, and feeding of forages. Focus is on forage for dairy cows.

Information from the course leader

Lär dig mer om grovfoder, vår vanligaste jordbruksprodukt

Grovfoder är ett samlingsnamn för fiberrika fodermedel vi utfodrar till framförallt idisslare och hästar. Grovfoder är också den vanligast odlade grödan/grödorna i Sverige och vallen, där gräs och klöver ofta samodlas, är det absolut vanligaste grovfodret. Denna kurs ger en överblick över hur grovfoder, med huvudfokus på vall, odlas och utfodras i mjölkproduktionen i Sverige.

En distanskurs med en fysisk träff i Umeå

Kursen går på distans och på 25 % fart, men har två obligatoriska moment. Den obligatoriska träffen är redan i slutet på augusti. Den innehåller bl.a. fältstudier och besök på en mjölkgård. Träffen är också ett bra sätt att träffa de andra studenterna och hitta kompisar att plugga med. Det andra obligatoriska momentet är tentan, som sker i december och är en hemtenta som görs under en begränsad tid ungefär som en salstenta. Övriga föreläsningar ges på Zoom en fast tid varje vecka.

Hösten 2022 är den fysiska träffen 26-28 augusti.

Hösten 2022 ges zoomföreläsningarna på måndagar kl. 17.00-18.00

Föreläsningarna kompletteras med instuderingsfrågor som är frivilliga att lämna in till lärarna för kommentarer.

Vanliga frågor om kursen

Behöver jag vara en expert för att gå kursen?

Du behöver inte vara en lantbruksexpert och du behöver inte ha läst på universitet tidigare. Dock underlättar det om du förstår en del lantbruksbegrepp och det är möjligt att förbereda sig för första träffen med att läsa populärvetenskapliga texter som vi föreslår.

Varför måste första träffen vara obligatorisk?

Många som läser kursen har inte så mycket erfarenhet av jordbruk. Att delta i första träffen är viktigt för att komma in i kursmaterialet, samt att få vara ute i fält, klämma och känna på grödorna och se hur grovfoder hanteras på en gård.

Course evaluation

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2022-12-25 and 2023-01-15

Additional course evaluations for LB0117

Academic year 2021/2022

Forage - cultivation and feeding (LB0117-10307)

2021-08-16 - 2022-01-02

Syllabus

LB0117 Forage - cultivation and feeding, 7.5 Credits

Grovfoder - odling och utfodring

Subjects

Animal Science Agricultural Science

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirements(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements for higher education.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

.

Responsible department

Department of Agricultural Research for Northern Sweden

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Replaces: LB0103

Grading criteria

Betygskriterier utifrån lärandemålen på kursen: Grovfoder – odling och utfodring, 7,5 hp

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:

Underkänt

Godkänt nivå 3

För att få godkänt ska studenten kunna:

Godkänt nivå 4

För att få betyg 4 ska studenten även kunna:

Godkänt nivå 5

För att få betyg 5 ska studenten även kunna:

ge exempel på olika arter och sorter som används till grovfoder, samt översiktligt redogöra för metoder att etablera, gödsla och i övrigt sköta en grovfodergröda i olika delar av Sverige

Ej uppnått nivån för betyg 3

ge exempel på olika arter och sorter som används till grovfoder, samt översiktligt redogöra för metoder att etablera, gödsla och i övrigt sköta en grovfodergröda i olika delar av Sverige

resonera kring lämpligheten hos olika arter och sorter för grovfoderproduktion i olika delar av Sverige, samt föreslå lämplig växtnäringsanvändning och användning av ogräsbekämpning och växtskydd i både ekologisk och konventionell mjölkproduktion.

detaljerat redogöra för olika arter och sorter vad gäller konkurrens, övervintring och avkastning

översiktligt redogöra för samband mellan väderfaktorer och vallfoderproduktion, övervintring och näringskvalitet

Ej uppnått nivån för betyg 3

översiktligt redogöra för samband mellan väderfaktorer och vallfoderproduktion, övervintring och

näringskvalitet

detaljerat redogöra för samband mellan väderfaktorer och vallfoderproduktion, övervintring och näringskvalitet

analysera effekten av olika klimatförändringar på grovfoderproduktionen och foderkvaliteten

redogöra för grundläggande principer och system vid ensilering av grovfoder, samt för effekten av odling och konservering på grovfoder- och mjölkkvalitet

Ej uppnått nivån för betyg 3

redogöra för grundläggande principer och system vid ensilering av grovfoder, samt för effekten av odling och konservering på grovfoder- och mjölkkvalitet.

redogöra för hur de olika ensileringssystemen kan påverka kvaliteten på grovfodret, samt redogöra för vanliga produktionsproblem (mjölk, syrade produkter, ost) som kan uppstå beroende på grovfoderkvalitet.

översiktligt redogöra för mjölkkors digestion och metabolism, för fodervärdering och för vanliga fodervärderingsystem, samt planera lämplig grovfoderanvändning

Ej uppnått nivån för betyg 3

översiktligt redogöra för mjölkkors digestion och metabolism, för fodervärdering och för vanliga fodervärderingsystem, samt planera lämplig grovfoderanvändning.

analysera och värdera hur olika grovfoder kan användas i ekologisk respektive konventionell mjölkproduktion.

detaljerat redogöra för hur foderstaten sammansättning påverkar konsumtion och foderutnyttjande av grovfodret hos mjölkkor, samt redogöra för olika typer av grovfoder och deras roll i foderstaten.

Litterature list

Litteraturlista Grovfoder - odling och utfodring

Om inte annat anges kommer litteraturen finnas elektroniskt i lärplattformen Canvas.

Kursböcker

Forages – an introduction to grassland agriculture, Collins, M. m. fl. editor, 7de upplagan. Finns att låna på SLU-biblioteken som e-bok.

Vår mat – odling av åker och trädgårdsgrödor. Fogelfors, H. editor, 2015. Mycket allmänbildande bok som vi rekommenderar att du köper. Finns att låna på SLU-biblioteken som bok.

Kompletterande litteratur och sidhänvisningar för de olika delarna av kursen, om ej annat anges finns litteraturen i Canvas

Artkunskap, vallfröblandningar vallanläggning, produktionsbiologi, övervintring, vallens kemi och smältbarhet

Obligatorisk litteratur

 • Lönsammare vallodling, Jafner, N. sid. 12-54, 66-79, 128-130 Finns i Canvas
 • Forages– an introduction to grassland agriculture 7th edition, Collins, M. m. fl. sid 3-6, 19-33, 35-43, 71-98, 117-130, 221-232. Finns att låna på SLU-biblioteken som e-bok. 
 • Norrländsk växtodling, Ericson, L. editor. 2018 https://www.slu.se/institutioner/norrlandsk-jordbruksvetenskap/publikationer/norrlandsk-vaxtodling/ Sid 5-10, 42-44 och 46-48
 • Vår mat – odling av åker och trädgårdsgrödor. Fogelfors, H. editor, sid. 353-386. Finns att låna på SLU-biblioteken
 • Gräs i kulturlandskapethttps://ograsradgivaren.slu.se/page/dokument/Grasfloran-2012.pdf I Canvas finns dokument med vissa kommentarer.
 • Westerlind m fl., Bestämningsnyckel vall
 • Halling, M. m. fl. 2021. Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter, sortval för södra, mellersta och norra Sverige 2020/2021. Uppsala
 • Gustavsson, A.-M. 2001. Bestämning av rödklöverhalten i vall. Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling. Nr 3.
 • Kämpe, S. och Andermo, S. 2010. Teknik för etablering av vall. HS Skaraborg, rapport nr 3.
 • Gustavsson, A-M. 2014. Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde? Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap nr 5 (8 sidor).
 • Halling, M.A. 1994. Övervintring av jordbruksgrödor - principer, skador och odlingsåtgärder. Fakta mark/växter nr 15
 • Gustavsson, A.-M. 1989. Vallväxters kemiska sammansättning och yttre faktorers inverkan på smältbarheten. Tionde nordiske forskerkurs i plantekultur, 6-10 mars 1989.Finns i Canvas
 • Gustavsson, A.-M. 1996. Virkning av klima og vaerforhold på naeringsverdi i grovfor - behov for höstetidsprognos. Faginfo nr. 2. Kvithamardagene. Planteforsk. Finns i Canvas
 • Spörndly, R. 2013 www.vallprognos.se Svenska Vallbrev nr. 3 Vallbrev-3-2013.pdf (svenskavall.se)
 • Nilsdotter-Linde, N. 2018. Slåttervallens liggtid – möjligheter och begränsningar. Ur: Blix Germundsson, L. (red.). SLU. Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet 71, 30:1–30.8. ISSN 0282-180X. germundsson-l-b-220512.pdf (slu.se)

- Larsson, S. m.fl. 2002. Vallfröblandningar för ekologisk produktion. Hushållningssällskapens multimedia.

För eget intresse:

Kontaktpersoner

Cecilia Palmborg, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
cecilia.palmborg@slu.se, 090-7868713 eller 073-8034436

Nilla Nilsdotter Linde, inst för växtproduktionsekologi. SLU Uppsala

Växtnäring till vall inklusive stallgödsel

Obligatorisk litteratur

För eget intresse

 • Vår mat – odling av åker och trädgårdsgrödor. Fogelfors, H. editor, sid. 179-190. Finns att låna på SLU-biblioteken

Kontaktperson

Cecilia Palmborg, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
cecilia.palmborg@slu.se, 090-786 8713

Idisslares matsmältning och foderutnyttjande

Obligatorisk litteratur

 • Forages – an introduction to grassland agriculture, Volume 1, 7th ed. Kap 14-15, s. 269-299
 • Fodereffektiva kor gynnar ekonomi och miljö Emelie Ferm Nytt blad, Nr 4 2015

Kontaktperson

Petra Fant, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
petra.fant@slu.se, 090- 786 87 21

Vallfoderkonservering 1 (Ensilage) och 2 (Hö och övrigt)

Obligatorisk litteratur

 • Forages – an introduction to grassland agriculture, Volume 1, 7th ed. Kap 17, s. 321-339.
 • Krizsan, S. 2017. Skördemetoder vid ensilering.
 • Svensk mjölk. 2003. Ensilering av vallfoder.

Kontaktperson Mårten Hetta, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeåmarten.hetta@slu.se , 090- 786 87 47

Vallfoder till mjölkkor

Quality Grass Silage for Dairy and Beef Production Systems A Best Practice Guide (2016) Teagasc – the Agriculture and Food Development Authority

Obligatorisk litteratur

 • Kämpe, S. 2012. Baljväxten fixar proteinet. Arvensis nr 7, sid 14-15
 • Pettersson, T. 2006. Konsumtion av vallfoder. Jordbruksinformation, nr 6
 • af Geijerstam, L. 2011. Vallen som pålitligt protein. Arvensis, nr 2, sid 20-21
 • Pettersson, T. 2006. Protein från vall. Jordbruksinformation, nr 10
 • Lantbrukarnas riksförbund. 2012. Goda affärer med nära protein.

Kontaktperson

Mårten Hetta, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeåmarten.hetta@slu.se , 090- 786 87 47

Vallfoder till köttdjur och får

Svenska Vallbrev Nr 3. Maj 2014

Kontaktperson

Mårten Hetta, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeåmarten.hetta@slu.se , 090- 786 87 47

Helsäd och majs

Obligatorisk litteratur

För eget intresse:

Kontaktperson

Mårten Hetta, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
marten.hetta@slu.se @slu.se, 090-786 87 47

Vallfoder – produktkvalitet

Obligatorisk litteratur

 • Lukt och smak. Forskning Special, 2004. Svensk Mjölk. (Om du vill läsa en utförligare text, se den fullständiga rapporten nedan under för eget intresse)
 • Fettsyror i vall och mjölk. Forskning Special, 2012. Svensk Mjölk.

För eget intresse:

 • Orsaker till avvikande lukt och smak i leverantörmjölk (Svensk Mjölk Rapport nr 7028-P 2004-02-25).
 • Engelsk litteratur: Vallfodrets betydelse för mjölkens sensoriska egenskaper och hälsonytta (The effect of silage feeding on some sensory and health attributes of cow’s milk: A review. 2011. P. Kalac. Food Chemistry 125, 307-317.

Kontaktperson:
Mårten Hetta, inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå
marten.hetta@slu.se @slu.se, 090-786 87 47

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Animal Science Agricultural Science
Course code: LB0117 Application code: SLU-10328 Location: Independent courses Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Agricultural Research for Northern Sweden Pace: 25%