New search
LK0198

Administration of cemeteries

Detta är kursen för dig som jobbar, vill jobba inom eller bara är nyfiken på kyrkogårdssektorn.

Kyrkogårdarna är en del av både den stadsnära och landsbygdsnära grönstrukturen, samtidigt regleras kyrkogårdsförvaltningarnas verksamhet av särskilda lagar och regler, som i förlängningen berör oss alla. Få inblick i denna värld genom att gå denna kurs.Kyrkogårdarna utgör ett av våra största kulturarv, något som du får lära dig att bedöma och vårda i den här kursen. Men vi blickar inte bara bakåt i tiden i denna kurs, utan en del av tiden ägnas åt kyrkogårdarnas framtidsfrågor. I kursen medverkar erfaret fackfolk. Kursen består av fyra obligatoriska kurstillfällen i Alnarp, om vardera två dagar per månad. Varje kurstillfälle ingår således i examinationen som kompletteras med en hemtentamen. Kursen går på deltid över en termin.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0198-30115 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0198

Academic year 2022/2023

Administration of cemeteries (LK0198-30030)

2023-01-16 - 2023-06-04

Academic year 2021/2022

Administration of cemeteries (LK0198-30121)

2022-01-17 - 2022-06-05

Academic year 2020/2021

Administration of cemeteries (LK0198-30100)

2021-01-18 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

Administration of cemeteries (LK0198-30087)

2020-01-20 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Administration of cemeteries (LK0198-30030)

2019-01-21 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

Administration of cemeteries (LK0198-30088)

2018-01-15 - 2018-06-03

Academic year 2016/2017

Administration of cemeteries (LK0198-30179)

2017-01-16 - 2017-06-04

Academic year 2015/2016

Administration of cemeteries (LK0198-30151)

2016-01-18 - 2016-06-05

Academic year 2014/2015

Administration of cemeteries (LK0198-30155)

2015-01-19 - 2015-06-07

Academic year 2013/2014

Administration of cemeteries (LK0198-30141)

2014-01-20 - 2014-06-08

Syllabus and other information

Litterature list

Obligatorisk litteratur

Introduktion (läses inför kurstillfälle 1 samt repeteras senare under kursen)

Krook, Caroline, Brunne, Eva, Engfors, Jan-Åke, Lundberg, Lena, Larsson, Bo, Grönwall, Eva, Gelotte Fernandez, Hanna, Schönbäck, Hedvig, Lindhagen, Suzanne, Gårdstedt, Hanna, Nilsson, Gunilla, Roos, Britta, Andersson, Dan, Bellberg, Hedvig, Berglund, Martina, Karlsmo, Emelie, Aggadal, Jan-Olof, Norrby, Malin, Wingren, Carola & Christiansen, Lars (2018). Till minne av livet: Kyrkogårdar och begravningsplatser i Stockholms Stift. Stockholmia förlag. Kan fjärrlånas. Kommer att finnas tillgänglig digitalt från kursstart. Återkommer med information från förlaget.

SLU. (2014). Begrepp i begravningsverksamhet. Stad & Land 185:2014, SLU, Alnarp. http://www.movium.slu.se/system/files/news/10260/files/begrepp_i_begravningsverksamhet_141007.pdf

**

Inför kurstil****lfälle 1 - förvaltning, organisation, ekonomi etc

Blomquist, Christine & Röding, Pia (2010). Ledarskap: personen, reflektionen, samtalet. Lund. Sid 16-35. Finns som pdf på Canvas.

Kristoffersson, Anders & Östberg, Johan (2012). Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel [Elektronisk resurs]. Alnarp: Område Landskapsutveckling, Sveriges Lantbruksuniversitet

https://pub.epsilon.slu.se/9034/7/kristoffersson_et_al_120910.pdf

Sandell, Angela & Bille, Jenny Kirsten (2012). Kyrkogården på entreprenad – hur säkerställer man kvalitet på skötseln? Movium Fakta, 5:2012 http://www.movium.slu.se/system/files/news/8557/files/movium_fakta_5_2012-kyrkogarden_pa_entrepenad.pdf

*****Sandell, Angela (2012). Kyrkogårdshandboken med kvalitetsbeskrivningar 2012. Alnarp: Köps i Moviums Nätbokhandel, 100:-

Inför kurstillfälle 2, Grönt kulturarv och vårdplaner

Kulturmiljölagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950

*Andreasson, Anna (2012). Gravvårdar i sten – ett mångskiftande kulturarv. Alnarp: Movium* Hela.****** ***Köps i Moviums Nätbokhandel, 225:-

Bucht, Eivor (red.). (1992). Kyrkogårdens gröna kulturarv. Alnarp: MOVIUM-sekretariatet i samarbete med Institutionen för landskapsplanering, Sveriges lantbruksuniv.** Sid 9-34, 97-141 (övriga sidor rekommenderad läsning) **(bok slut på förlag, kopierade sidor hittas på Canvas)

*Sörensen, Ann-Britt och Wembling, Mona: Minnenas trädgård – kyrkogårdens form och växter. Stad och Land 173. Edition Andersson Höganäs.**sid 5-19 (övriga sidor rekommenderad läsning). **(bok slut på förlag, kopierade sidor hittas på Canvas)

Inför kurstillfälle 3 - Brukaren, tillgänglighet och livsåskådningar

Fonus (2015). Respekt och hänsyn: olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödstillfället. 5. uppl. Stockholm: Fonus. Finns som pdf på Canvas.

af Hviid Jacobsen, Michael.(2004). Kirkegården som kontrasternes rum og kulturel kampplads. Kirkegårdskultur. Sid 61-71. Alborg Foreningen for Kirkegårdskultur (kopierade sidor på Canvas)

Jansson, C. (2003). Att anlägga en begravningsplats: Östra kyrkogården i Malmö 1916–1932. In Med Malmö i minnet: Malmö stadsarkiv 100 år. Sid 181–190. Malmö: Malmö stadsarkiv. (kopierade sidor hittas på Canvas)

*Reijer, Pål och Sörensen, Ann-Britt (2007): Tillgängliga gångar – på kyrkogårdar, i parker och bostadsgårdar. Stad och Land nr 170. Movium, SLU, Alnarp 2007. Hela** **Köps i Moviums Nätbokhandel 125:-.

******SLU. (2017). *Tidskriften stad. Tema: Landskap för levande och döda.Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet, Movium. **Nr 17 juni 2017. Sid 20-54. **Köps i Moviums Nätbokhandel, 94:-

Inför kurstillfälle 4 - Framtiden och de nya utmaningarna

Clayden, Andy, Green, Trish, Hockey Jenny & Powell Mark (2015). Natural Burial: Landscape, Practice and Experience [Elektronisk resurs]. Routledge. Chapter 3: pp. 46-66 (kopierade sidor hittas på Canvas)

Ignatieva, M. (2017). En handbok: Alternativ till gräsmatta i Sverige - från teori till praktik. Uppsala: Instituitonen för stad och land. Kapitel 7: sid 57-72. Hämta på https://pub.epsilon.slu.se/14520/11/ignatieva_m_170831_1.pdf,

Kowarik, I., Buchholz, S., von der Lippe, M., & Seitzab, B. (2016). Biodiversity functions of urban cemeteries: Evidence from one of the largest Jewish cemeteries in Europe. Urban Forestry & Urban Greening, 19, 68–78. (kopierade sidor hittas på Canvas) https://doi.org/10.1016/J.UFUG.2016.06.023

Petersson, Anna, Cerwén, Gunnar, Liljas, Maria & Wingren, Carola. (2017). Urban

cemetery animals: an exploration of animals’ place in the human cemetery, Mortality

Hämta på: https://dx.doi.org/10.1080/13576275.2017.1282942 (kopia se Canvas)

Referenslitteratur

Referens - Introduktion

***Klintborg Ahlklo, Åsa (2001). Mellan trädkrans och minneslund: svensk kyrkogårdsarkitektur i utveckling 1940-1990. Stad och Land nr 167. Movium, SLU, Alnarp. Sid 9-35, 87-96 (övriga sidor rekommenderad läsning). **Köps i Moviums Nätbokhandel, 225:-

NFKK. (2017). Nordic Cemetery Structure.

Åkesson, Lynn (red.) (2006). Inför döden. Höganäs: Edition Andersson.** Sid 107-217 **(övriga sidor är rekommenderad läsning). 270 kr på Adlibris.

Referens - Förvaltning, organisation, ekonomi

Guldager, S., Elkjær, J. R. og Kjøller, C. P. 2008. Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning. Arbejdsrapport Skov & Landskab nr. 45-2008. Skov & Landskab, Københavns Universitet. Hørsholm.

https://www.altomkirkegaarde.dk/fileadmin/Filer_KM/Driftsstyring_paa_kirkegaarde.pdf

Kvallitetsbeskrivelser for kirkegårde. (2010). Guldager, S., Kristoffersen, P. og Kjøller, Park- og landskabsserien, 41:201. Det biovitenskapelige fakultet.Köbenhavns universitet https://www.altomkirkegaarde.dk/fileadmin/Filer_KM/Skov_og_Landskab_-_Kvalitetsbeskrivelser-webversion.PDF

Referens - Grönt kulturarv och vårdplaner

Schönbäck, Hedvig (2008). De svenska städernas begravningsplatser 1770-1830: arkitektur, sanitet och det sociala rummet. **Sid 172-179, 267-270 **(Övriga sidor rekommenderad läsning) Diss. Uppsala universitet.

Svala, Catharina (2010): Kyrkogårdsmuren – kultur och konstruktion. Stad och Land 180. Movium, SLU, Alnarp. Finns i Moviums Nätbokhandel: pris 150:-.

Referens – Brukaren, tillgänglighet och livsåskådningar

Cerwén, Wingren & Qviström. 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm. Journal of Environmental Planning and Management. Hämta på: https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/09640568.2016.1215969

Evensen, K. H., Nordh H., Skaar M. (2016). Everyday use of urban cemeteries: A Norwegian case study. Landscape and Urban Planning 159 (2017) 76–84. Hämta online på: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204616302092

Nordh H., Evensen, K. H., Skår M. (2017). A peaceful place in the city—A qualitative study of restorative components of the cemetery. Landscape and Urban Planning 167 (2017) 108-117

Carola Wingren (2013) Place-making strategies in multicultural Swedish cemeteries: the cases of ‘Östra kyrkogården’ in Malmö and Järva common, Mortality: Promoting the interdisciplinary study of death and dying, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13576275.2013.791265

Referens – Framtiden

Barret, G.W., Barrett, T. L. (2001) Cemeteries as Repositories of Natural and Cultural Diversity. Conservation Biology. https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1523-1739.2001.00410.x (kopierade sidor hittas på Canvas)

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Alnarp Landscape Engineer Programme - Uppsala Syllabus for Horticultural Management - Garden Design (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Landscape Architecture Landscape Architecture
Course code: LK0198 Application code: SLU-30115 Location: Alnarp Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Landscape Architecture, Planning and Management Pace: 50%