New search
LK0255

Studio - Landscape construction and soil science, advanced level

Årets litteraturlista:

Litteratur markprojektering

Referenslitteratur

CAD Övningsbok, Anders Westin SLU. Kompendium, beställs av kursansvarig senast 3 veckor innan kursstart. Grundläggande övningar för AutoCAD (2020). Ett bra ”komihågdokument”. (Gult omslag)

Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt, utgåva 2 Eckerberg, Klas. Kompendium. 2011. Beställs på www.eckerberg.se. Bra sammanfattande text om projekteringens olika skeden, ritningar och deras formalia. Exempel från innehållet används i undervisningen.

Grading for landscape architects and architects, Petschek, Peter. Birkhauser verlag Ag. 2008. Bra bok som introducerar och fördjupar höjdsättningen som nödvändig del av landskapsarkiteturen. REKOMMENDERAS

Arkitektens handbok 2021, Bodin, Hidemark, Nyström, Stintzing, Studentlitteratur 2021. Bra bok om allt från PBL, trappmått till skruvar.

AMA Anläggning 20, standardverk som används vid framtagande av teknisk beskrivning i markbyggnadsprojekt.

CAD-Bygghandling 90, standardverk om projektering och redovisningsteknik. Exempel från innehållet används i undervisningen.

https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets--byggregler-bbr/

BBR, Boverkets byggregler, standardverk om regler att följa vid projektering och byggande.

https://www.svenskmarkbetong.se/media/i42ot4li/svensk_markbetong_marksten-och-plattor-av-betong_webb_200226.pdf

Beläggning med plattor och marksten av betong, tredje upplagan, utgiven av Svensk Markbetong och Svenska Kommunförbundet. Om dimensionering av markbetong-beläggningar.

https://www.svenskmarkbetong.se/media/i42ot4li/svensk_markbetong_marksten-och-plattor-av-betong_webb_200226.pdf

Anlägga ytor med plattor och marksten av betong, tredje upplagan, utgiven av Svensk Markbetong och Svenska Kommunförbundet. Råd om konstruktiv utformning till de som anlägger ytor med markbetong.

https://tekniskhandbok.uppsala.se/globalassets/teknisk-handbok/dokument/park/tradhandbok.pdf

Trädhandbok för Uppsala kommun, 2010-12-30, om hur man skapar goda förutsättningar för stadsträden bl.a. En bearbetad version av Stockholms handbok om växtbäddar, se nedan.

Används som hjälp vid framtagande av växtbäddar.

https://tekniskhandbok.uppsala.se/globalassets/teknisk-handbok/dokument/park/tradhandbok.pdf

Teknisk Handbok (TH) innehåller regler för byggande, drift och underhåll på offentlig platsmark. Handboken ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas, oavsett om staden eller annan part låter upprätta bygghandling eller avtal som berör offentlig platsmark inom Stockholms stad.

https://leverantor.stockholm/entreprenad-i-stockholms-offentliga-miljoer/vaxtbaddshandboken/

Växtbäddar i Stockholm stad en handbok, om hur man kan skapa goda förutsättningar för stadsträden.

https://docplayer.se/14034148-Stockholm-en-stad-for-alla.html

Stockholm en stad för alla - tillgänglighetshandboken, om hur man säkerställer tillgängligheten.

Litteratur markvetenskap

Bakgrundslitteratur från tidigare kurser (att återvända till vid behov)

Läroböcker i allmän markvetenskap, geologi och hydrologi: t ex

Marklära. 2011. Eriksson J, Dahlin S, Nilsson I och Simonsson M, och Vattnets väg, 1988. Grip H, Rodhe A.

Kurskompendium markvetenskap - laborationer, övningar och komplementlitteratur för kursen MV0180.

Packning av åkermark vid maskindrift. 2000. Håkansson I. T ex sid 2, 15-22, 37-39 + sammanfattningar. (på Canvassidan)

Tillämpad litteratur

Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Del I – Policy och funktionskrav för samhällens avvattning. 2016. Publikation P110, Svenskt Vatten. Sid 8-37.

http://vattenbokhandeln.manager.nu/Default.aspx?module=63&content=5&fwsite=1&lang=SV&pid=627

Hållbar dag- och dränvattenhantering: Råd vid planering och utformning. 2011. Publikation P105, Svenskt Vatten. Sid 57-92. (tryckt, kan beställas till studentpris från Svenskt Vatten, 225kr).

Kunskapssammanställning dagvattenrening (Blecken, G., m.fl., 2016. SVU 2016-05). Avsnitten 3, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 5.1., 5.1.1, 5.1.2, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2.

http://www.svensktvatten.se/contentassets/979b8e35d47147ff87ef80a1a3c0b999/svu-rapport_2016-05.pdf

NOS-dagvatten - Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner (Andersson, J., m.fl., 2012. SVU 2012-02). En omfattande utredning av fem dagvattendammars långsiktiga reningseffekter. Sid 80-81. http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2012-02

Dimensionering av växtbäddar för träd i staden. 1996. Gullberg J-O. Sid 5-17. (på Canvassidan)

Fytoremediering – Att rena mark och vatten med växter. 2007. Andersson Å och Svensson M. Sid 1-3 och 15-16. http://www.renaremark.se/filarkiv/exjobb/Fytoremediering%20sa%20Andersson_Matilda%20Sven sson.pdf

Riskbedömning av förorenade områden. En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning 2009. Naturvårdsverket rapport 5977. Sid 10-11, 24-25 (Mark) + kapitelsammanfattningar. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5977-4.pdf?pid=3575

Att välja efterbehandlingsåtgärd. En vägledning från övergripande till mätbara åtgärdsmål. 2009. Naturvårdsverket rapport 5978. Sid 11-12, 19, 46-54 + kapitelsammanfattningar. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5978-1.pdf?pid=3576

Växtbäddar i Stockholm stad – en handbok 2017.

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj36dugt6XgAhXKBSwKHZb9D6MQFjABegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.stockholm.se%2FPageFiles%2F153375%2FV%25C3%25A4xtb%25C3%25A4ddar_i_Stockholm_2017.pdf&usg=AOvVaw2zfIfQLsEJgScEfGwhnTr8

Övrigt material på Canvassidan

Referenslitteratur

AMA anläggning 17: allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten RA anläggning 17: råd och anvisningar till AMA anläggning 13

Ni använder er studentlicens för att komma åt dem på nätet.

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-05-30 and 2021-06-20

Additional course evaluations for LK0255

LK0255 Studio - Landscape construction and soil science, advanced level, 15.0 Credits

Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs

Syllabus approved

2017-11-15

Subjects

Landscape Architecture Soil science

Education cycle

Second cycle

Modules

Title Credits Code
Landscape construction 10.00 1002
Soil science 5.00 1003

Advanced study in the main field

Second cycle, only first-cycle courses as entry requirements(A1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

---

Objectives

---

Content

---

Formats and requirements for examination

---
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

---

Responsible department

Department of Urban and Rural Development
Cooperating departments:
Department of Soil and Environment

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Replaces: LK0235 + MV0182
There are no Grading criteria posted for this course

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Landscape Architecture Programme, Ultuna Landscape Architecture Programme, Ultuna Landscape Architecture Programme (admission before 1 July 2007) Landscape Architecture Programme - Uppsala, Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Second cycle
Subject: Landscape Architecture Soil science
Course code: LK0255 Application code: SLU-40044 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%