New search
LK0296

Meeting landscape 1

Välkommen till den första terminen på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp!

Kursbeskrivning

I de två kurserna under den inledande terminen kommer du att skaffa dig grundläggande kunskaper om landskap i olika former, lära dig upptäcka, beskriva och undersöka landskap samt öva på metoder som landskapsarkitekten använder för analys och kommunikation av landskap.

Men det kanske viktigaste med terminen är att du som blivande landskapsarkitekt påbörjar en process där din förståelse för landskap som komplexa och mångfacetterade företeelser utvecklas. En förståelse som fördjupas under utbildningens fem år och även senare som yrkesverksam. Som blivande landskapsarkitekt måste du kunna förstå, hantera och se möjligheter i de landskap du arbetar med.

Sammanfattningsvis innebär terminens undervisning

 • Fokus på tre kunskapsområden som tillsammans ger dig en ökad förståelse för landskap: formlära, landskapshistoria och växtkännedom.
 • Studier och analys av platser som belyser ovanstående kunskapsområden men också andra aspekter.
 • Övning av metoder som landskapsarkitekten använder för analys och syntetisering samt visualisering och kommunikation av landskap.
 • Introduktion till landskapsarkitektens yrkesroll.
 • Introduktion till landskapsarkitekturens kunskapsteori samt design-, planerings- och förvaltningsteori.

Om undervisningens upplägg

Första terminen är indelad på två kurser där kunskapsområdesspecifik undervisning varvas med övningar och presentationer som fångar upp, utvecklar och bearbetar innehållet i så kallade Uppdrag.

Fyra halvdagar under terminen kommer vi också att fokusera på yrkesrollen landskapsarkitekt. Förutom att få information om yrket träffar ni olika landskapsarkitekter som berättar om sina arbetsuppgifter.

Om formlära – visuell grammatik

Under terminen kommer du med hjälp av konstnärliga metoder börja träna upp en intuitiv förmåga för visuell analys och gestaltning. Det handlar också om att reflektera över hur allmänmänskliga, kulturella och subjektiva egenskaper på de mest skiftande vis påverkar vår varseblivning.

Med undervisning i visuell grammatik avser vi att få dig att utveckla ett visuellt språk för att kunna undersöka och kommunicera både fysiska och mentala aspekter i bild och rumsgestaltningar samt att med hjälp av alla sinnen utveckla visuellt relevanta kontextuella förhållningsätt. Du får reflektera över hur former, färger, ytor och linjer, när de grupperas i olika ordningar, från naturalism till abstraktion, eller ren konkretion, ger upphov till ett större eller mindre självständigt uttryck i förhållande till det skrivna ordet.

Under terminen tränas grundläggande kunskaper och tekniker om representationsmetoder som är användbara vid visualisering av rumsgestaltande projekt. Centralt är också introduktionen av användbara begrepp för att benämna visuella egenskaper och metoder. Med hjälp av konst och arkitekturhistoria ges resonans åt samtidens gestaltningsprojekt och kulturgeografiska beskrivningar.

Du kommer också att träna dig att se, uppleva och kommunicera med hjälp av skisser. Varje dag ska du avsätta min. 5-10 minuter till att undersöka ex. form, ting, miljöer eller rumsligheten i en eller flera snabbskisser med hjälp av penna och papper.

Om landskapshistoria – landskapets tidsdjup

Kunskapsområdet landskapshistoria bidrar med att förmedla betydelsen av att du som landskapsarkitekt kan se och analysera tidsdjupet på en plats, att se föränderligheten och landskapet som en process över tid. Det handlar om kunskap om såväl vardagslandskap som landskapsarkitekturens signaturanläggningar och den egna professionens historia för att kunna sätta in din egen yrkesroll i en lång tidslinje.

Trädgårdar och andra gestaltade landskap genom historien är viktiga exponenter för sin samtid och berättar något om människans syn på sig själv och omvärlden. Du behöver redskap och möjligheter att utveckla analysförmågan om hur människan har relaterat till och skapat landskap över tid och på vilket sätt det kan spåras på olika platser idag.

Betydelsefullt är en helhetssyn på förvaltningen av landskapet, som innebär att det inte delas upp i olika delar med olika värden och kvaliteter, utan att kulturmiljön tas tillvara och ses som en resurs i samhällsplaneringen. Som landskapsarkitekt behöver du förståelse för allas ansvar för kulturmiljön och på vilket sätt landskapsarkitektens kunskap kan bidra i denna process.

Om växtkännedom – ”byggstenarna”

Växtmaterialet är för landskapsarkitekten en av byggstenarna vid anläggning av utomhusmiljöer så som torg, gator, bostadsområden, parker och naturlika miljöer. Förståelsen för vegetationsbyggnadens komplexitet och växters diversitet, samt interaktionen mellan växter är essentiell för landskapsarkitekten.

Undervisningens mål är att tydliggöra förutsättningarna för växtanvändning i skapandet av långsiktigt hållbar och funktionellt platsanpassad landskapsarkitektur.

Huvudsakligen fokuseras undervisningen på identifikation och förståelse av ett bassortiment av växtmaterial under olika växtbetingelser, i olika former och i olika livsfaser. Tonvikt läggs även vid grundläggande växtanvändning både vad gäller funktion och potential i rumslig gestaltning. Momenten berör enklare analyser av befintliga vegetationssystem och deras potentiella utveckling över tid. Grundläggande begrepp såsom ståndort, årstidsvariation, växtzon, succession, konkurrensstrategier och växtgeografi behandlas och flätas samman med vegetationsbyggnadens grunder och dess förhållande till kreativ växtanvändning.

Om yrkesrollen - professionen

Utöver ovanstående kunskapsområden avser undervisningen också att förmedla kunskap om landskapsarkitektens yrkesroll, d.v.s. en förståelse för landskapsarkitektens roll i dagens yrkesliv och samhällsbyggande, professionens ursprung och historia samt centrala utgångspunkter och perspektiv för yrkesverksamheten. Ni kommer som sagt att få möte ett antal yrkesverksamma landskapsarkitekter som presenterar projekt och berättar om hur de betraktar sina yrkesval i en serie av föreläsningar under första delen av terminen.

Om teori – ramen, basen och principerna

Kunskaperna som används inom landskapsarkitekturen kan beskrivas som faktakunskaper Substantive Theory respektive görandekunskaper Procedural Therory. Under terminen kommer du att läsa texter och diskutera bl. a vad dessa perspektiv kan innebära. Landskapsarkitektur brukar också av tradition delas in i verksamheterna design, planering respektive förvaltning av landskap. Varje område har utvecklat sin teoribildning som introduceras under terminen.

Bra att veta inför kursstarten

 • Vi startar på måndagen den 30 augusti i Alnarp med upprop och kursstart. Viktigt att du hör av dig till oss om du inte kan komma till uppropet eller om du väljer att inte påbörja utbildningen!

 • Besök kurshemsidan där litteraturlista, schema och annan information finns tillgängligt under augusti-september. All kommande information under terminen kommer att läggas upp i systemet Canvas som ni får tillgång i samband med kursstart.

 • Studierna innebär att du kommer vara på Alnarp i stort sett varje arbetsdag och att dagarna består av introduktioner, föreläsningar, övningar, exkursioner, seminarier, presentationer. Närvaro på kursmoment är helt avgörande för att tillgodogöra sig utbildningen. Det går inte att kombinera studierna med extrajobb under dagtid. Under den rådande pandemin kommer de flesta föreläsningar att sändas live på Zoom eller läggas upp förinspelade på läroplattformen Canvas. Vanligtvis kommer undervisningen i övrigt att bedrivas i halvklass för att kunna tillgodose det nödvändiga sociala distanseringen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/foreskrifter-och-allmanna-rad/

 • Onsdagseftermiddagarna på utbildningen är dock vanligtvis inte schemalagda men är fortfarande en del av kursen och utbildningen. Detta för att möjliggöra andra aktiviteter som besök på allmänna föreläsningar, kår- och universitetsmöten, inläsning av litteratur, egna undersökningar m.m. Vanligtvis disponerar du tiden fritt med undantag för speciella arrangemang.

 • Du behöver inte köpa något material eller någon utrustning inför studierna! Vid kursstart delas ett finns ett studentpaket ut med det som är nödvändigt för den första tiden på utbildningen.

 • I Alnarp finns stationära datorer i datasalar som du kan använda med alla program vi använder installerade men det är en stor fördel om du har en egen dator med nödvändig kapacitet. Erforderliga licenser och program kommer att finnas tillgänglig för nedladdning via SLU.

Sist men inte minst…

 • Du behöver vara aktiv, engagerad och öppen för intryck och information för att tillfullo tillgodogöra dig utbildningen. På landskapsarkitektutbildningen är det ofta du själv tillsammans med dina kurskamrater som utforskar ämnen och övar färdigheter med hjälp av oss lärare. Du har stora möjligheter att ta egna initiativ och påverka dina studier inom ramen för våra kurser och övningsuppgifter. Gör det! Vi ansvarar för utbildningen, du ansvarar för din utveckling och bildning!

Välkommen och lycka till,

Stefan

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-10-25 and 2021-11-15

Additional course evaluations for LK0296

Academic year 2020/2021

Meeting landscape 1 (LK0296-10135) 2020-08-31 - 2020-11-01

Academic year 2019/2020

Meeting landscape 1 (LK0296-10209) 2019-09-02 - 2019-10-31

Academic year 2018/2019

Meeting landscape 1 (LK0296-10035) 2018-09-03 - 2018-11-05

Academic year 2017/2018

Meeting landscape 1 (LK0296-10116) 2017-08-28 - 2017-10-30

LK0296 Meeting landscape 1, 15.0 Credits

Möte med landskap 1

Syllabus approved

2016-12-05

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Artistic visualizing methods 4.50 1002
Plant knowledge 3.50 1003
Knowledge of professions role 2.50 1004
Landscape and Garden History 4.50 1005

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements and field-specific entry requirements A3 that includes:
- Mathematics 3b or Mathematics 3c
- Science studies 2
- Social studies 1b or Social studies 1a1 + 1a2

Objectives

The course intends, together with the course "Meeting landscape 2", to provide students at the Landscape Architect programme, Alnarp basic knowledge of the landscape, landscape architecture, the role and working methods of Landscape Architects, and to function as an introduction to the program. After completing the course the students will be able to:

- Overall be able to describe the relations of gardens, parks and landscapes to different historical eras and their ideas, form and content characteristics
- Analyze and reflect on sites using basic garden and landscape history
- Identify from a using perspective the relevant basic range of wild and exotic park and garden plants according to different growing conditions, forms and phases of life; and to give an overview of the using of basic plants regarding plant groups potential in spatial design
- Basic outline and explore spaces, places and landscapes phenomena with artistic methods and to express different characters such as contemplative, epic, lyric or dramatic
- Using artistic drawing methods in text and image, which means to intuitively produce information and take it further to rational treatment
- Outline the Landscape Architect’s role at work and in society and the history of the Landscape Architect profession

Content

A persistent pedagogical foundation of the courses during the first semester’s education at a Landscape Architect program, Alnarp, is an integrated perspective on course implementation and learning, where the combination of different areas of knowledge contributes to students’ understanding of the landscape and of the complexity and context in landscape architecture.
This is achieved through teaching that takes a standpoint in the studies of a couple of main sites and their history, characteristics and expressions in which the quest for understanding of landscape phenomena largely influences the content and pedagogy of the course. This means that the focus of the course will be conducted by the main sites that are being studied. Other additional reference sites is used to relate and deepening the knowledge.

As a central part of an integrated learning, the students will practice how to analyze, process and synthesize knowledge through methods central for the Landscape Architect (eg, sketching, writing, visualizing and presenting). These repeated tasks allow for a deeper process of achieving knowledge and for training the communication skills of the students. The goal is that the course during the semester will give the students an approach to knowledge and methods that provides the students with tools to successfully attend the following courses in the program, and lay the foundation for future employment as a Landscape Architect.

The course is conducted through excursions, study trips, seminars, lectures, individual assignments, group projects and exams. Many parts of the course are experience-based, such as field trips, hikes, etc. There should be moments in the course that enable explorations of aspects that are not known in advance.

During the course a one-week study trip is carried out which highlights the diversity of landscape architecture and its time-depth. For short periods, the student is given the opportunity to immerse themselves into an optional area of landscape architecture and present it appropriately. The course prepares the students for a coming portfolio compilation and the exhibition that ends the semester.

With the main sites, reference sites, an integrated perspective on learning and synthesizing techniques, the course intends to primarily convey the knowledge and skills within three to extent equally represented knowledge areas: applied arts, garden and landscape history and plant knowledge. In the course will also the employment and work of Landscape Architects constitute an aspect, which aims to increase the understanding of the profession’s role in today’s community design and planning. Other content includes introductions to the design, planning and management theory. Seminars, presentations, excursions and study trip are compulsory.

The course gives 5 credits skill-training points.

Formats and requirements for examination

Approved assignments and written examinations.
Approved participation in compulsory parts.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
There are no Grading criteria posted for this course
1) Form and Fabric in Landscape Architecture
Author: Dee, Catherine
ISBN: ISBN 9780415246385
Comments: Obligatorisk
2) The Landscape of Man
Author: Jellicoe, Geoffrey.
ISBN: ISBN 9780500278192
Comments: Obligatorisk
3) Square, Circle, Triangle.
Author: Munari, Bruno
ISBN: ISBN 9781616894122
Comments: Obligatorisk
4) Landscape Architecture Theory – an Ecological Approach
Author: Murphy, Michael D.
ISBN: ISBN 9781610917513
Comments: Obligatorisk
5) Träd i urbana landskap
Author: Sjöman, H. & Slagstedt, J.
ISBN: ISBN 9789144073385
Comments: Obligatorisk

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Architecture Programme, Alnarp Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0296 Application code: SLU-10261 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Landscape Architecture, Planning and Management Pace: 100%