New search
LK0312

Field Trip in Landscape Architecture

Information from the course leader

LK0312 Studieresa inom landskapsarkitektur V22

Välkomna till LK0312 för våren 2022!

Kursansvarig lärare: Viveka Hoff, viveka.hoff@slu.se.

Observera att denna kurs inte har något upprop. Istället kommer ni att registreras i samband med att ni lämnar in ett godkänt reseprogram. Programmet ska vara godkänt och inlämnat senast 11/2. Se även schemat nedan.

Ni har två alternativ att genomföra kursen V22:

  • Fysisk resa och en studie. Om du lyckas genomföra en resa så gäller nedanstående moment med program- och rapportskrivning samt en studieresa som en del av metoden.
  • Teoretisk studie. Om du inte lyckas genomföra en resa så gäller nedanstående moment med program- och rapportskrivning men där den teoretiska studien blir en större del av metoden. Du letar information via litteratur, film, radio, teve, intervjuer etc. Kanske känner ni någon som ni kan ha ett Zoom-möte med där personen i fråga kan visa platser och anläggningar som ni vill studera?

Samhällsläget är högst osäkert med avseende på utlandsresor pga av C19. Vill en resa så sker resan helt på eget ansvar. Det är viktigt att ni själva informerar er om läget: www.krisinformation.se

Observera att OM man reser mot UDs avrådan gäller inte försäkringar och dylikt.

Program

Programmet ska innehålla: studieobjekt, syfte, frågeställning, utkast på metod (hur du hämtar information, genom film, litteratur, intervju, platsstudie…) och en enkel, realistisk tidplan med angivna veckor. Storleksordning: cirka en A4- sida. Handledning kan göras på distans via e-post eller på Zoom.

Rapport

Rapporten ska innehålla: inledning/ bakgrund, syfte och frågeställning, en enkel metodbeskrivning, resultat och slutligen en slutsats/diskussion. Det är inte viktigt att de olika delarna är rubricerade som ovan utan det är fritt fram för dig att utforma rapporten som du vill. Jobba mot att få ihop en lättläst och strukturerad rapport där texter och bilder stöttar varandra. Som vanligt är även läsbarheten och förmågan att kommunicera innehållet viktigt.

Övrigt

Du som är antagen med villkor ska kunna uppvisa att du uppfyllt förkunskapskraven vid kursstart den 17 januari (45 hp landskapsarkitektur). Vid frågor, kontakta kursansvarig.

Kursens Canvassida öppnas för de som blir registrerade när deras program godkänns. Under resten av kursen kommunicerar vi via Canvas med inlämningsmappar, anslag, meddelanden etc. Där ligger även Zoomlänkar för handledning och dylikt.

Jag ser fram emot en rolig och givande kurs.

Viveka

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0312-30138 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0312

Academic year 2021/2022

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10138)

2021-08-30 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-30280)

2021-01-18 - 2021-06-06

Academic year 2020/2021

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10310)

2020-08-31 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-30041)

2020-01-20 - 2020-06-07

Academic year 2019/2020

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10045)

2019-09-02 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-30057)

2019-01-21 - 2019-06-09

Academic year 2018/2019

Field Trip in Landscape Architecture (LK0312-10066)

2018-09-03 - 2019-01-20

Syllabus

LK0312 Field Trip in Landscape Architecture, 5.0 Credits

Studieresa inom landskapsarkitektur

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 5.0 0301

Advanced study in the main field

First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Equivalent to 45 credits in landscape architecture.

Objectives

-

Content

-

Formats and requirements for examination

-
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Urban and Rural Development

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Replaces: LK0105

Grading criteria

Betygskriterier H21

Betygsskala
SLU:s införande av betyg är en anpassning till universitetsundervisningen i Europa. SLU har valt en fyrgradig betygsskala med betygsstegen U 3 4 5. Betyg 3 motsvarar att lärandemålen i kursplanen har uppfyllts.

Målrelaterade betyg
I ett målrelaterat betygssystem anger lärandemålen vad man kan och betygskriterierna anger olika grader av hur väl man kan det. Ett målrelaterat betyg säger vad och hur väl en student med ett givet betyg kan något vid kursens slut.

Kriterier
Beskriver hur väl uppfyllda kursmålen är. Både examinationsformer och betygskriterier utgår från de lärandemål som finns i kursplanen. Kriterierna beskriver vad som kommer att bedömas och hur.

Kurskrav
För att få ett slutbetyg på kursen krävs uppfyllda krav på obligatoriska inlämningar enligt anvisningar samt lägst betyg 3 på samtliga betygsmål. För att få slutbetyg 4 krävs, utöver kraven för G på kursen, betyg 4 på samtliga betygsmål. För slutbetyg 5 krävs, utöver kraven för G på kursen, betyg 5 på samtliga betygsmål.

Sena inlämningar medför att man går miste om möjligheten att få betyg 4-5.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- formulera en väl avgränsad frågeställning anpassad till studier av platser (Mål 1)
- redovisa teoretisk utgångspunkt i relation till frågeställning (Mål 2)
- presentera sina intryck av de platser som studerats (Mål 3)

Betyg

Mål 1

Mål 2

Mål 3

5

Formulering av en väl avgränsad frågeställning väl kopplat till ett tydligt syfte.

Väl formulerad reflektion över resultatet i relation till frågeställningen. Föra en diskussion om resultatet utifrån ett landskapsarkitektoniskt perspektiv.

En god strukturerad rapport med en mycket väl formulerad text med bra stödjande illustrationer/bilder. Tydlig koppling mellan frågeställning, resultat samt reflektion.

4

En presenterad reflektion över resultatet i relation till frågeställningen. Föra en diskussion om resultatet.

En strukturerad rapport med en väl formulerad text med stödjande illustrationer/bilder.

3/G

Formulering av en avgränsad frågeställning inom landskapsarkitektur. Inlämning ska ske inom angiven tidsram för kursen.

Användning av befintliga, relevanta källor. Källhänvisning av använda texter och bilder.

Korrekt formulerad text med illustrationer/bilder. Koppling mellan frågeställning, resultat samt reflektion är presenterad.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 24994 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0312 Application code: SLU-30138 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 15%