New search
LK0340

Garden History

Välkomna till årets kurs i trädgårdshistoria!

Kompletterande information ang kurskompendiet: Det tryckta kompendiet kan beställas 1 vecka innan kursstart via en länk på Canvas.

Hälsningar

Inger och Elvira

Garden History

Kursen behandlar trädgårdshistoria med fokus på Europa och Sverige i en idémässig och samhällelig kontext. I kursen studeras trädgårdshistoria med uppmärksamheten riktad mot sambanden mellan material, funktion och estetik, liksom relationerna mellan inom- och utomhusmiljöer. Här berörs även de olika yrkesrollerna i förhållande till en trädgårds eller parks uppbyggnad, bruk och vård, liksom hur trädgårdshistorisk kunskap kan användas som utgångspunkt i trädgårdsgestaltning.
Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och en individuell skriftlig övningsuppgift ger träning i beskrivning och analys av en enskild trädgårdsanläggning i en idémässig och samhällelig kontext. Kursen är ett led i programmens generiska progression för akademiskt skrivande.
Seminarier, exkursioner och övningsuppgift är obligatoriska.

The course evaluation is now closed

LK0340-40031 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0340

Academic year 2019/2020

Garden History (LK0340-40103) 2020-03-25 - 2020-04-30

LK0340 Garden History, 7.5 Credits

Trädgårdshistoria

Syllabus approved

2018-11-21

Subjects

Landscape Architecture Horticultural science

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

The equivalent to field-specific entry requirements A14 (the exception Social Studies 1a2) that include:
- Mathematics 2a or Mathematics 2b or mathematics 2c
- Science Studies 2
- Social Studies 1b or Social Studies 1a1

Objectives

The course intends to give the student basic knowledge in European garden history as a tool for the future professional roles. The aim is to give the student an understanding of the form and contents of the garden as an expression of human needs and values. An additional aim is to develop skills in academic writing as a way to present and communicate and as a part in the progression on the programmes.
After completion of the course, the student should be able to:
- Account for the outlines of European garden history concerning era, function, spatial design, plant composition and use of materials.
- Apply the knowledge of s the outlines of garden history in the analysis of a given location in an academic written practical assignment.
- Understand how knowledge of garden history is relevant and can be used in the future professional roles.

Content

The course deals with garden history focusing on Europe and Sweden in a conceptual and social context. During the course, garden history is studied with the attention directed to the relationships between material, function and aesthetics, as well as the relations between indoor and outdoor environments. Here, the different professional roles in relation to the structure of a garden or park are also concerned, use and care as well as how garden history knowledge can be used as a starting point in garden design.

Literature studies, lectures, seminars, field trips and an individual written practical assignment provides training in describing and analysing an individual park in a conceptual and societal context. The course is a part of the generic progression for academic writing on the programmes.

Seminars, field trips and practical assignment are mandatory.

Formats and requirements for examination

Attendance and participation in exercises, seminars and field trips.
Passed written practical assignment including oral presentation and passed written examination.


  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Seminars, field trips and practical assignment are compulsory.

Responsible department

Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Replaces: LK0214, LK0200, LK0275

Betygskriterier LK0340 vt 2021

Krav för godkänd kurs/Obligatoriska moment

° Muntlig presentation av workshop i kart- och bildanalys

° Inlämning av kart- och bildanalys

° Aktiv medverkan i två kunskapsseminarier

° Inlämning av 4 skisser från Spaningar med skissblock

° Inlämning och godkänt Faktablad

° Muntlig presentation av Faktablad

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Alnarp Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor´s Programme Syllabus for Horticultural Management – Garden Design (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 37491 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Landscape Architecture Horticultural science
Course code: LK0340 Application code: SLU-40031 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Landscape Architecture, Planning and Management Pace: 100%