New search
LK0390

Landscape construction

Som landskapsingenjör kan du arbeta med att ta fram tekniska lösningar för markbyggnad. I den här kursen får du genom föreläsningar, övningar, seminarier, exkursioner och litteratur utveckla dina kunskaper om markbyggnad, höjdsättning samt olika material och konstruktioner i urban utemiljö.

Information from the course leader

Hej!

Den 15e januari är det kursstart för Markprojekteringen. Kursen är huvudsakligen förlagd till campus, där ni kommer att ha tillgång till ritsal 1a under hela kursperioden. Eftersom vi lärt oss att handledning av projektering även fungerar digitalt, så kommer en del av våra handlednings- och frågestunder att vara på distans. Men planera för att huvudsakligen sitta på ritsalen och arbeta, eftersom ni då har tillgång till bästa möjliga utrustning, teknisk support och varandra.

Om du tänker använda din egen dator är det obligatorisk förberedelse att ladda hem AutoCAD från Studieservice och testa att det fungerar på din dator: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/programvara-for-studenter/

It-stöd hjälper dig med tekniska problem, om du har andra problem med detta är det viktigt att du kontaktar kursansvarig snarast.

Skaffa litteratur + material. Material: skisspapper (transparent, A3 eller rulle), stiftpenna blyerts 0,5, skalstock, linjal, tuschpennor Om du tänker sitta hemma behöver du fixa din arbetsplats: I den här kursen kommer du att behöva sitta vid ett bord en stor del av tiden. Du behöver plats med dator samt att rita på papper, A3. Du kommer att behöva en så stor skärm som möjligt eftersom det är omöjligt att använda en telefon eller "platta" och det är ansträngande att sitta länge och rita på en laptop.

Välkommen till kursen,

Emma Butler

Course evaluation

Additional course evaluations for LK0390

Academic year 2022/2023

Landscape construction (LK0390-30035)

2023-01-16 - 2023-03-21

Academic year 2022/2023

Landscape construction (LK0390-30300)

2023-01-16 - 2023-03-21

Academic year 2021/2022

Landscape construction (LK0390-30112)

2022-01-17 - 2022-03-23

Syllabus and other information

Litterature list

OBLIGATORISK LITTERATUR

Vid kursstart så kommer ni ha tillgång till flera pdf-er. Om någon behöver ha tillgång till dessa innan, mejla kursansvarig.

Arkitektens handbok 2023

Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Sven Nyström

Studentlitteratur AB, 2023

Bra bok om allt från parkeringsmått, PBL till skruvar. Äldre utgåvor ok, se till att kapitlet: ”Landskap” finns med.

Läsanvisning:
Allmänt

Begrepp inom fastighetsrätt

Planer enligt PBL

Bygglovhandlingar (Bygglovsbefriade åtgärder)

Ett uppdrags olika moment

Entreprenadformer

BSAB och AMA

Landskap
Hela kapitlet!

Byggnadsplanering

Människan smått

Människans sinnen

Tillgänglighet i planering och byggande

Byggnadsdelar

Grundtyper

Trappor- utomhus

Räcken- utomhus

Material

Trä- dimensioner, klasser impregnerat, alternativa metoder träskydd, virke och sågning, ytor på trä
Sten – stentyper, ytbehandling
Metall – metaller, kompatibilitet, lämpliga för utomhusbruk, balkar, stänger och rör

Installationer etc.
Försörjande system –Byggnaden som skal=ledningar in och ut
Färgsystem- NCS och RAL

Klimatkartor

Register och begrepp

Koder för ritningsnumrering

Sak och begreppsregister

CAD Övningsbok

Anders Westin, SLU Alnarp, 2020.

Kompendium med övningsuppgifter som vi använder i kursen. Konkreta kommandon och anvisningar om hur man ritar i AutoCAD. Texter läses på plats. Finns att köpa i Servicecenter, Ulls hus för ca 180:- efter 10 januari.

Redovisningsteknik för mark- och landskapsprojekt

Klas Eckerberg, 2011

Pdf med utdrag ur kompendium. Tillhandahålls vid kursstart. Bra sammanfattande text om projekteringens olika skeden, ritningar och formalia.

Geoteknik för landskapsarkitekter

Flener, Johansson 2015

Läsinstruktion:

Kap 1, 2 (skumma), 3.4, 5, 6, 7 (skumma 7.1.2), 8, 9

Länkar till hemsidor och pdf-er

Boverkets byggregler: översikt: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/

Boverkets byggregler: Tillgänglighet: https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/

När ska BBR tillämpas: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/om-bbr/nar-bbr-ska-tillampas/

Lantmäteriet. Vad är ett höjdsystem? https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Hojdsystem/

Lantmäteriet. Koordinatsystemet SWEREF 99: https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Tredimensionella-system/SWEREF-99/

Totalentreprenader och rambeskrivningar: https://static.byggtjanst.se/amadocs/anyhus_2-2004_4-8.pdf

Snabbguide AMA: https://byggtjanstcms.byggtjanst.se/globalassets/pdf/projektorens-snabbguide-till-tekniska-beskrivningar.pdf

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Uppsala Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0390 Application code: SLU-30112 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%