New search
LK0393

Open space management - quality and control

Den här kursen vänder sig till blivande landskapsingenjörer. Du får lära dig hur man leder och följer upp utemiljöprojekt. Du skaffar dig även kunskaper om vanliga kvalitetskrav man ställer alltifrån planering och upphandling till besiktning och drift.

Anlagda utemiljöer är en viktig del i vår vardag. Risken finns att de förfaller om man inte tänker rätt från början. Den här kursen handlar om hur du som landskapsingenjör yrkesmässigt kan bidra till höga upplevelsevärden och uthålliga ekosystemtjänster. För att lyckas måste man utveckla sina färdigheter när det gäller kvalitetskontroll och uppföljning av planering, upphandling, projektering, bygg och anläggningsarbete, besiktning och drift. Det får du lära dig i den här kursen.

Via föreläsningar, litteraturstudier, övningar och praktiska exempel kommer du att fördjupa du dina insikter om byggprocessen, olika entreprenadformer och de juridiska villkor som gäller vid upphandling av konsulter och entreprenörer vid byggnation av markanläggningar.

Besiktning är en viktig del av den här kursen. Det betyder att du både fördjupar dina kunskaper och praktiska färdigheter i att besiktiga anlagda utemiljöprojekt, eller med andra ord: kontrollera att jobbet har gjorts korrekt.

Information from the course leader

Välkommen till kursen Utemiljö - kvalitet och uppföljning.

I kursen kommer vi ha fokus på besiktning och uppföljning av utemiljöer och då speciellt på miljöer där man vill skapa eller återskapa speciella växtsamhällen och biotoper.

I kursen ingår fyra block:

1. Teori: innehållande besiktningsmetodik och entreprenajuridiska förutsättningar för kvalitets och miljöarbete

2. Uppföljning: studie av ett projekt från handling till färdigt resultat

3. Biotoputformning: Utformning av ett biotoptak

4. Besiktning: genomföra en besiktning av en utemiljö

I denna kurs ingår en studieresa till Malmö för att bl.a. studera biotoptak (för tid se det preliminära schemat). Som student bekostar du resa och uppehälle. Studiebesöken påbörjas på förmiddagen första dagen så räkna med att vara på plats senast kl 8.00. Andra dagen avslutas senast kl 16. Mer exakta tider kommer att publiceras senare.

Studenter med särskilt pedagogiskt stöd ska kontakta kursledaren om ni önskar anpassningar. Skicka ert intyg som finns i Nais med rekommendationer om anpassningar gärna innan kursstart för att ge möjlighet till god planering av eventuella anpassningar.

//Sofia Sandqvist

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0393-40050 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0393

Academic year 2022/2023

Open space management - quality and control (LK0393-40023)

2023-03-22 - 2023-06-04

Academic year 2021/2022

Open space management - quality and control (LK0393-40044)

2022-03-24 - 2022-06-05

Syllabus and other information

Litterature list

Obligatorisk litteratur:

Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn. Tredje utgåvan (2018). Stockholm: Svensk byggtjänst

Olsson, Stefan (2020). Introduktion till entreprenadrätt. Stockholm: Svensk Byggtjänst

Pettersson Skog, Anna (2021). Grönatakhandboken. Andra utgåvan Stockholm: Svensk byggtjänst

Påhlsson, Lars (red.) (1998). Vegetationstyper i Norden. [3. uppl.] København: Nordisk Ministerråd
https://books.google.se/books?id=0Rt4KsafjxsC&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false

Boverket (2014). BFS 2011:5 – ALM.** **https://rinfo.boverket.se/BFS2011-5/pdf/BFS2011-5.pdf

Boverket (2020). BFS 2011:6 – Föreskrifter och allmänna råd BBR. https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_2011-6.pdf

Sveriges stenindustriförbund (UÅ). Stenhandboken. https://www.sten.se/stenhandboken/

Persson, Maja (red.) (2019). Kvalitetsregler för plantskoleväxter. 6:e upplagan, 2019 Höör: LRF Trädgård/Plantskola, https://media3.stangby.nu/2020/08/GRO-Kvalitetsregler_upplaga6.pdf

Skandinaviska takgarantier(uå). Takprojektering: exponerade och gröna tak – Råd och anvisningar inför projektering av exponerade och gröna tak. https://www.takgarantier.se/14546_wp-uploads/2017/06/03_Takprojektering_exponerade_och_grona_tak.pdf

Haaland et.al. (2018). Movium fakta #6, Gröna tak för biologisk mångfald (pdf kommer att finnas på Canvas)

Utemiljö nr4 2015 Tema: Växtbäddar (pdf kommer att finnas på Canvas)

Ekologigruppen (2014), Dag Hammarskjöldsstråket – naturvärdesanalys. https://bygg.uppsala.se/globalassets/uppsala-vaxer/dokument/stadsplanering--utveckling/planerade-omraden/bostadsomraden/ulleraker/underlagsutredningar/naturvardesanalys-daghammarskjoldsstraket-2014-04-23_opt.pdf

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Alnarp Landscape Engineer Programme - Uppsala Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Landscape Architecture Landscape Architecture
Course code: LK0393 Application code: SLU-40050 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%