New search
MX0137

Environmental impact assessment, environmental communication and nature interpretation - methods and skills development

Syftet med kursen är att du i din framtida yrkesroll ska vara välbekant med metoder för miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning och i någon mån kunna arbeta med enklare arbetsuppgifter inom dessa områden.

Information from the course leader

Hej och välkomna till kurs om miljöbedömning, miljökommunikation och naturvägledning!

Den här kursen är praktiskt inriktad och kommer bland annat att omfatta att ni genomför och upprättar en miljökonsekvensbeskrivning, samt deltar i och själva genomför naturvägledningsguidningar.

Kursstart och inläsning

Kursstart är 3 dec kl 9-11, i sal P på SLU Campus Ultuna.

Kursen kommer att starta med miljökonsekvensdelen. Vid kursstarten kommer instruktioner ges för seminariet som sker den 7 december. Notera att inför seminariet behöver inläsning ske av viss litteratur, vilket förslagsvis kan göras direkt efter kursstart, så planera gärna in det. För den som vill börja läsa redan nu så finns litteraturen för seminariet listat nederst i kurslitteraturlistan (nr 12-16). Fulla instruktioner för seminariet finns på kursens sida på Canvas.

(av)Registrering kurs

Registrera gärna att du vill ha din plats via studentwebben SLU - https://student.slu.se/

Närvaro kommer att tas vid tas vid kursstart. En student som uteblir från kursstart förlorar sin plats på kursen, om hen inte i förväg har meddelat mig giltiga skäl för att utebli från kursstarten. De studenter som antagits med särskilda villkor måste senast 2 nov uppvisa att de nu har behörighet.

För att kunna registrerad dig behöver du ha ett studentkonto på SLU. Om du inte tidigare studerat vid SLU så kan du läsa om det här https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/ (Flik: kvittera ut ditt studentkonto)

Zoom eller campus, inte hybrid

Schema med lokal och zoomlänkar finns på Canvas. Momenten kommer vara antingen på SLU campus eller via zoom. Det kommer alltså inte gå att delta online på moment som är schemalagda till campus. För att tillgodogöra sig kursen så rekommenderar jag starkt att delta på alla moment. Föreläsningspresentationer kommer att läggas upp på Canvas, men föreläsningar och övningar med mera kommer som regel inte att spelas in.

Ser fram emot att ses!

Mari Kågström, kursledare

Course evaluation

The course evaluation is now closed

MX0137-20134 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MX0137

Academic year 2023/2024

Environmental impact assessment, environmental communication and nature interpretation - methods and skills development (MX0137-20178)

2023-12-01 - 2024-01-14

Academic year 2022/2023

Environmental impact assessment, environmental communication and nature interpretation - methods and skills development (MX0137-20069)

2022-12-02 - 2023-01-15

Academic year 2020/2021

Environmental impact assessment, environmental communication and nature interpretation - methods and skills development (MX0137-20136)

2020-12-03 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Environmental impact assessment, environmental communication and nature interpretation - methods and skills development (MX0137-20071)

2019-12-04 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Environmental impact assessment, environmental communication and nature interpretation - methods and skills development (MX0137-20113)

2018-12-03 - 2019-01-20

Syllabus and other information

Grading criteria

MX0137 2021/2022

Syftet med kursen är att studenterna i sina framtida yrkesroller ska vara välbekanta med metoder för miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning och i någon mån kunna arbeta med enklare arbetsuppgifter inom dessa områden.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. redogöra för arbetsproceduren vid upprättande av miljökonsekvensbedömningar och fördelar och nackdelar med olika tillvägagångssätt
 2. redogöra för olika metoder för naturvägledning och kommunikationsplanering
 3. redogöra för olika metoder för dialog och konflikthantering
 4. redogöra för vilka samhälleliga förutsättningar som krävs och vilka individuella förhållningssätt som underlättar arbetet med dialog och konflikthantering

Lärandemål 1 examineras genom seminarium inklusive kort skriftlig individuell inlämning samt genomförande och muntlig presentation av en miljöbedömning/MKB för ett specifikt fall. Även lärandemål 2-3 berörs i viss mån.

Lärandemål 2-4 examineras främst genom skrivande av en hemtentamen i essäform, samt planering, genomförande och diskussion kring naturvägledesguidningar.

För att få godkänt på kursen krävs godkänt i alla obligatoriska moment enligt schema samt godkänd essä. Det är essän som styr eventuella överbetyg på kursen (betyg 4-5), se tabell nedan.

Lärandemål

3

4

5

1. redogöra för arbetsproceduren vid upprättande av miljökonsekvensbedömningar och fördelar och nackdelar med olika tillvägagångssätt.

Studenten redogör för arbetsproceduren vid upprättande av miljökonsekvensbedömningar och fördelar och nackdelar med olika tillvägagångssätt genom att genomföra och presentera arbetsproceduren för ett specifikt fall, och genom att diskutera olika tillvägagångssätt.

2. redogöra för olika metoder för naturvägledning och kommunikationsplanering

3. redogöra för olika metoder för dialog och konflikthantering

4. redogöra för vilka samhälleliga förutsättningar som krävs och vilka individuella förhållningssätt som underlättar arbetet med dialog och konflikthantering.

Studenten redogör för val av samrådsmetod för ett specifikt miljöbedömningsfall i anslutning till lärandemål 1.

Studenten redogör för olika metoder för naturvägledning genom att planera, genomföra, diskutera och ge feedback kring naturvägledningsguidningar.

genom att planera och genomföra en egen guidning. Samt ger relevant feedback som hjälper den guidande studenten att förstå och lära av sin guideerfarenhet vid en annan students guidning. Studenten deltar aktivt i diskussion om guideteknik i samband med diskussion om egen och andras guidningar.

Studenten:

1) beskriver metoder som förekommer i litteraturen för att planera naturvägledning

2) beskriver, utifrån anteckningar och bilder som studenten för vid studiebesök på Biotopia och Linnéstigen, vilka metoder som används i dessa naturvägledningsresurser

3) beskriver, med hjälp av relevanta begrepp, sin egen planeringsprocess som ledde fram till den muntliga guidningen.

Dessutom jämför studenten, utifrån resonemang i kurslitteraturen, för- och nackdelar med olika planerings- och genomförande metoder som förekommer i naturvägledning.

Dessutom reflekterar studenten, utifrån begrepp och teorier i kurslitteraturen, över sin egen planeringsprocess och genomförande av egen guidning.

Litterature list

 1. Interpretation – kommunikation som gör skillnad Författare: Ham S (2013) CNV:s översättning 2018 Kommentar: Kap 1-5 t o m s 82 Se separat PDF på Canvas.
 2. EU kommissionens checklista avgränsning av miljöbedömning [EU kommissionens checklista avgränsning av miljöbedömning] (https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf)1) Litteratur till seminarium 7 dec post nr 12-16 Kommentar: Inför seminariet 7 dec ska litteratur nr 12-16 läsas. Fulla instruktioner finns på Canvas.
 3. Kommuns undersökning inför beslut om betydande miljöpåverkan [Kommuns undersökning inför beslut om betydande miljöpåverkan] (<Kommuns undersökning inför beslut om betydande miljöpåverkan https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/undersokning-om-betydande-miljopaverkan.pdf>)1) Länsstyrelses beslut om betydande miljöpåverkan [Länsstyrelses beslut om betydande miljöpåverkan] (https://nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/Bilaga%207_L%C3%A4nsstyrelsens%20beslut%20om%20betydande%20milj%C3%B6p%C3%A5verkan.pdf)1) Naturvårdsverkets yttrande till Trafikverket inför deras beslut [Naturvårdsverkets yttrande till Trafikverket inför deras beslut] (https://www.naturvardsverket.se/contentassets/bc4aee56a3fb4c049a3da13fc19091a3/yttrande-kungorande-och-granskning-vagplan-tvarforbindelse-sodertorn.pdf)1) Domstolsutlåtanden mm [Domstolsutlåtanden mm] (https://www.domstol.se/nyheter/2021/07/domstolen-avvisar-cementas-ansokan-om-takttillstand-vid-slite-pa-gotland/)1) Dialog Uppsala kommun [Dialog Uppsala kommun] (https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/gottsunda/aktuellt/sammanstallning-fran-dialog-3-december/)1) Praktisk interpretation – för guider i natur- och kulturarv Författare: Interpret Europe (2015) CNV:s översättning 2018 [Praktisk interpretation – för guider i natur- och kulturarv] (https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/handledningar-och-stod/praktisk-interpretation---for-guider-i-natur--och-kulturarv/)1) Naturvägledning som demokratiskt forum. I boken Skapa sammanhang Författare: Caselunghe. E. & Hansen, H. (2012) [Naturvägledning som demokratiskt forum. I boken Skapa sammanhang] (https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/om-naturvagledning/skapa-sammanhang/)1) Att förstå naturvägledning som ett socialt samspel mellan vägledare och vägledd. Författare: Hallgren, L Kommentar: Se separat PDF på Canvas.
 4. A New Commitment for the Visitor. I temanummer av Legacy: Interpreting Controversial Issues Författare: Knapp. D. & Forist, B. (2014) Kommentar: Se separat PDF på Canvas.
 5. Naturvägledning i Norden - en bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa. København: Nordiska Ministerrådet Författare: Sandberg, E. red (2019) [Naturvägledning i Norden - en bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa. København: Nordiska Ministerrådet] (http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1362567/FULLTEXT03.pdf) Kommentar: Kapitel 1 (sid 24-36), Kap 2 (sid 64-82); Kap 3 sid 142-167; Kap 4 sid 202-217 och 222-242 )
 6. Miljöbedömningar enligt miljöbalken Författare: Ryegård, A. & Åkerskog, A. (2020). Studentlitteratur. Kommentar: Samma som i kurs MX0136. Vissa exemplar finns på SLU-biblioteket.
 7. Miljöbalken, främst 6 kap [Miljöbalken, främst 6 kap] (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808)1) Naturvårdsverkets övergripande vägledning om miljöbedömning [Naturvårdsverkets övergripande vägledning om miljöbedömning] (https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/)

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Environmental Science Environmental science
Course code: MX0137 Application code: SLU-20134 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%