New search
SH0149

Business management and business leadership in forest sector

The course evaluation is now closed

SH0149-30002 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for SH0149

Academic year 2019/2020

Business management and business leadership in forest sector (SH0149-30036) 2020-01-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Business management and business leadership in forest sector (SH0149-30073) 2019-01-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Business management and business leadership in forest sector (SH0149-30074) 2018-01-15 - 2018-03-20

Academic year 2016/2017

Business management and business leadership in forest sector (SH0149-30172) 2017-01-16 - 2017-03-21

SH0149 Business management and business leadership in forest sector, 15.0 Credits

Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning

Syllabus approved

2015-11-11

Subjects

Forest Management

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Business knowledge 8.50 1002
Management 6.50 1003

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

xxx

Objectives

The student shall after completed course be able to:

- Account for basic theories for markets’ functions and the society aims and measures, with relevance for the forest sector;

- Describe the differences between juridical forms of business establishments, and apply some common laws concerning purchases and contracts;

- Perform and account for rate of return on investment of a smaller forest estate;

- Account for development and performance of businesses for an integrated increase in value in an enterprise;

- Account for organisation structures in the forest sector, labour laws and work environment issues;

- Account for planning, execute and evaluate project activities;

- Explain Swedish forest policy with respect to policy processes, actors, content, targets and means;

- Account for the forest situation globally and the forest functions, and also explain the forest sector international actors, processes and challenges.

Content

The course ties together the subjects business management and business leadership. The aim is the student´s increased understanding for influencing factors on the forest sector and forest companies, for its management and development.

Business management implies here the perspective of national economy, juridical forms of business, return of investments, trade with forest products and enterprise services, and the role of the employee for the development of the businesses.

Business management provides an introduction to the forest sector’s organisation structures, project management, methods of leadership, work environment and forest policy. Finally is covered the issue of the forests and the forest industries situation and challenges in the global perspective.

Formats and requirements for examination

Oral and written presentations of exercises. Passed examination as well as approved participation in compulsory moments in the course.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

xxx

Responsible department

School for Forest Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier: Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning

Kursen är uppdelad i två moduler, affärskunskap och verksamhetsledning, som vardera innefattar 4 moment. Nedan redovisas betygskriterier för respektive moment.

SLU tillämpar en 4-gradig betygsskala, dvs 5, 4, 3 och U, där 5 är högsta betyg. U är underkänd och motsvarar ej klarade minimikrav för tentamen eller ej genomförda obligatoriska uppgifter.

Betyg för hela kursen är en viktad sammanställning (i tid) av de resultat som erhållits från respektive moment.

Modul Verksamhetsledning, 6,5 hp

Betygs-

Nivå

Moment 1: Global utblick (9 dagar): 3 dagar föredragningar (nedan betygskriterier) samt 6 dagar internationell resa (godkänd med närvaro och reserapport) – OBS! Resan kommer ersättas med annan aktivitet. Resa inställd pga Corona-pandemin.

3

Förklara skogssektorns situation globalt och dess funktioner. Uppvisa kunskaper i internationella aktörers roller och sektorns globala utmaningar.

4

Att uppvisa en god insikt i skogssektorns situation globalt, dess funktioner och utvecklingstrender. Uppvisa kunskaper i internationella aktörers roller, internationella processer och sektorns globala utmaningar.

5

Att uppvisa mycket goda insikter i skogssektorns globala situation, dess funktioner och utvecklingstrender. Uppvisa goda kunskaper i internationella aktörers agerande, internationella processer och sektorns globala utmaningar.

Betygs-

nivå

Moment 2: Skogsengelska (3 dagar)

3

Redovisa bra kunskaper i engelsk skogsterminologi, att korrekt kunna återge information från engelska skogstexter. Att genomföra skoglig presentation på engelska med diskussion.

4

Uppvisa goda kunskaper i engelsk skogsterminologi, att korrekt kunna återge information från engelska skogstexter. Att genomföra en god skoglig presentation på engelska, med utvecklad diskussion.

5

Uppvisa mycket goda kunskaper i engelsk skogsterminologi. Att korrekt återge information från avancerade engelska skogstexter. Att genomföra en mycket god skoglig presentation på engelska, med fördjupad diskussion.

Betygs-

nivå

Moment 3: Skogspolitik (3 dagar)

3

Redovisa goda kunskaper avseende Svensk skogspolitik, dess processer, aktörer, innehåll, mål och medel.

4

Redovisa fördjupade kunskaper avseende Svensk skogspolitik, dess processer, aktörer, innehåll, mål och medel. Förklara de skogliga sektorsmålen och beskriva de nationella miljömålens relation till skogssektorn.

5

Redovisa fördjupade kunskaper avseende Svensk skogspolitik, dess processer, aktörer, innehåll, mål och medel. Förklara övriga myndigheters och internationell inverkan på svensk skogspolitik.

Betygs-

nivå

Moment 4: Ledarskap och arbetsrätt (6 dagar)

Inom momentet ingår två bedömningsområden, varav en tentamen. Tentamen kommer ske inom främst arbetsrätt. Examinationen utgår från betygsnivåerna 3-5. Därutöver ett antal övningar inom ledarskap, styrning, ledning och arbetsrätt. Förutom tentamen kommer ett arbete göras inom projektplanering, som bedöms med Godkänd eller Underkänd.

3

Ledarskap och Arbetsrätt: Den studerande kan redogöra för grundläggande arbetsrättslig lagstiftning och därtill anknutet regelverk. Samt godkändkravet enligt ovan inom Projektplanering.

4

Ledarskap och Arbetsrätt: Den studerande kan med klarhet och tydlighet redogöra för grundläggande arbetsrättslig lagstiftning och därtill anknutet regelverk. Samt godkändkravet enligt ovan inom Projektplanering.

5

Ledarskap och Arbetsrätt: Den studerande kan med övertygande klarhet och betydande tydlighet redogöra för grundläggande arbetsrättslig lagstiftning och därtill anknutet regelverk. Samt godkändkravet enligt ovan inom Projektplanering.

Modul Affärskunskap, 8,5 hp

Endast en betygsnivå

Moment 1: Avkastningsvärdering (4 dagar)

Godkänd

En väl genomförd och godkänd uppgift avseende en avkastningsvärdering på skogsfastighet

Betygsnivå

Moment 2: Affärsmannaskap (8 dagar)

3

Redogöra för grundläggande principer i köp och säljprocesser, kommunikationens roll i affärsprocessen och planera och genomföra affärsverksamhet.

4

Utöver betyg 3 kunna uppvisa en god insikt i affärsmannaskapets roll för integrationen av affärsprocesser för värdeskapande i företaget och redogöra för personliga egenskaper och att utveckla/vårda affärsrelationer.

5

Utöver betyg 4 kunna uppvisa mycket goda kunskaper upphandling/försäljningsrelationer, liksom i kommunikation/affärsetik samt de operativa momenten I affärsförhandlingar.

Betygsnivå

Moment 3: Samhällsekonomi (9 dagar)

3

Uppvisa grundläggande kunskaper om samhällsekonomi avseende marknader och priser, tillväxt konjunktur och stabilisering

4

Som nivå 3 men visar god kunskap och förståelse

5

Som nivå 4 men visar mycket god kunskap och förståelse

Betygsnivå

Moment 4: Avtalsrätt och Juridik (4 dagar)

3

Uppvisa grundläggande kunskaper om avtalsrätt och företagsformer i Sverige

4

Som nivå 3 men visar god kunskap och förståelse

5

Som nivå 4 men visar mycket god kunskap och förståelse

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Forest Management - Bachelor´s Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Forest Management
Course code: SH0149 Application code: SLU-30002 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: School for Forest Management Pace: 100%