New search
SH0151

Silviculture 2

The course evaluation is now closed

SH0151-20002 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for SH0151

Academic year 2019/2020

Silviculture 2 (SH0151-20030) 2019-11-01 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Silviculture 2 (SH0151-20053) 2018-11-06 - 2019-01-20

Academic year 2017/2018

Silviculture 2 (SH0151-20057) 2017-10-31 - 2018-01-14

Academic year 2016/2017

Silviculture 2 (SH0151-20117) 2016-11-01 - 2017-01-15

SH0151 Silviculture 2, 15.0 Credits

Skogsskötsel 2

Syllabus approved

2015-11-11

Subjects

Forest Management

Education cycle

First cycle

Modules

Title Credits Code
Module 1 4.50 1002
Module 2 4.50 1003
Module 3 6.00 1004

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

xxx

Objectives

xxx

Content

xxx

Formats and requirements for examination

xxx
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

School for Forest Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Replaces: SG0018

Betygskriterier för kursen ligger även på Canvas.

Lärområden och betygskriterier inom kursen Skogsskötsel 2, 15 hp inom Skogsmästarprogrammet

Kursen innehåller 7 lärområden. Lärområde 1-5 innehåller kriterier för betygen 3, 4 och 5, medan Lärområde 6-7 endast innehåller kriterier för betyg 3. Dessutom finns ett ytterligare krav för godkänd kurs formulerat.

Lärområde 1

Kriterier för betyg 3:

• Studenten kan redogöra för hur skogsträdsförädling samt framställning, lagring och distribution av skogsodlingsmaterial utförs i praktiken.

Kriterier för betyg 4:

• Studenten kan ge en ingående redogörelse för strategier och metoder för skogsträdsförädling samt hur detta genomförs i praktiken. Studenten kan demonstrera ingående kunskaper om framställning, lagring och distribution av skogsodlingsmaterial.

Kriterier för betyg 5:

• I tillägg till kriterierna för betyget 4 skall studenten visa mycket god förmåga till kritisk granskning. Dessutom visar studenten kännedom om forskning inom kunskapsområdet.

Lärområde 2

Kriterier för betyg 3:

• Studenten kan redogöra för åtgärder som syftar till att ta tillvara och utveckla skogens produktionspotential utifrån skilda förutsättningar.

• Dessutom kan studenten beskriva hur olika strategier i skogsskötseln påverkar beståndets egenskaper fram till slutskörd.

• Studenten kan planera, organisera och kostnadsberäkna skogsvårdsåtgärder.

Kriterier för betyg 4:

• Studenten kan ingående analysera och beskriva produktionsförutsättningar, samt kan även föreslå flera alternativa åtgärder för att vidmakthålla och förstärka beståndets värdeutveckling.

Kriterier för betyg 5:

• I tillägg till kriterierna för betyget 4 skall studenten visa mycket god förmåga till kritisk granskning samt kunna argumentera och försvara sina ställningstaganden.

• Dessutom visar studenten fördjupad kunskap om forskning och utvecklingsarbete inom kunskapsområdet.

Lärområde 3

Kriterier för betyg 3:

• Studenten kan göra en rimlig avvägning mellan produktions- och naturvårdsaspekter samt kunna föreslå åtgärder för att vidmakthålla och förstärka naturvärden. Dessutom kan studenten beräkna de ekonomiska konsekvenserna av detta.

Kriterier för betyg 4:

• Studenten kan göra en ingående och rimlig avvägning mellan produktions- och naturvårdsaspekter samt kunna föreslå åtgärder för att vidmakthålla och förstärka dessa naturvärden.

• Studenten demonstrerar även ingående teoretiska kunskaper i bevarandebiologi.

Kriterier för betyg 5:

• I tillägg till kriterierna för betyget 4 skall studenten visa mycket god förmåga till kritisk granskning samt kunna argumentera för och försvara sina ställningstaganden.

• Dessutom visar studenten god orientering om forskningsläget inom kunskapsområdet.

Lärområde 4

Kriterier för betyg 3:

• Studenten kan redogöra för de viktigaste åtgärderna för att påverka skogsbeståndets virkesproduktion och värdetillväxt. Studenten känner till vilken potential åtgärderna kan ha samt vilka egenskaper som respektive åtgärd kan påverka.

• Studenten kan analysera egenskaperna i ett skogsbestånd och därefter föreslå lämpliga åtgärder baserade på markens och beståndets beskaffenhet och historik i kombination med brukarens långsiktiga mål.

• Studenten är medveten om åtgärdernas miljökonsekvenser samt konsekvenser för skogens hälsa.

• Studenten har kunskap om de lagar som kan ha påverkan på åtgärdernas genomförande.

• Studenten känner till tekniken för åtgärdernas genomförande. Studenten skall även kunna planera, genomföra och utvärdera åtgärderna.

Kriterier för betyg 4:

• Studenten kan förutom kriterierna för betyg 3 ingående resonera om de bakomliggande mekanismer som direkt och indirekt påverkar volymtillväxt, virkeskvalitet, samt beståndets hälsa vid respektive åtgärd.

Kriterier för betyg 5:

• Förutom kriterierna för betyg 4 har studenten orienterat sig vad gäller de senaste forskningsresultaten inom området, samt besitter mycket god kännedom om kunskapsområdets teori och tillämpningar och kan kritiskt granska och värdera ny information.

Lärområde 5

Kriterier för betyg 3

• Studenten känner till och kan redogöra för de viktigaste skaderiskerna i växande skogsbestånd. Studenten kan göra rimliga bedömningar avseende skaderisker.

• Studenten skall känna till hur man kan förebygga eller minska effekterna av riskfaktorer.

• Studenten skall kunna planera, genomföra och utvärdera skogsskyddsåtgärder.

Kriterier för betyg 4:

• Studenten kan förutom kriterierna för betyg 3 ingående resonera kring de bakomliggande mekanismer och samband som styr uppkomsten av biotiska och abiotiska skador.

Kriterier för betyg 5:

• Förutom kriterierna för betyg 4 har studenten orienterat sig i viktiga delar av de senaste forskningsresultaten inom området, samt har mycket god kännedom om kunskapsområdets teori.

Lärområde 6

Kriterier för betyg 3 Studenten har förmåga att:

• hantera de vanligaste sökverktygen för information och har förmågan att kritiskt värdera informationskällor.

• omsätta insamlad information och författa en rapport enligt ett enhetligt och strukturerat format och med ett korrekt språk.

• orientera sig vad gäller internationell publicering av forskningsresultat.

• samarbeta i mindre grupp.

Lärområde 7

Kriterier för betyg 3 Studenten har förmåga att:

• fördjupa sig inom ett avgränsat problemområde relaterat till skogsskötsel.

• på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt muntligt presentera och diskutera resultaten i den skrivna rapporten, samt tillgodogöra sig andra gruppers presentationer under seminarieliknande former.

• samarbeta i mindre grupp.

Övrigt kurskrav för godkänd kurs

Kravet på minst 70% registrerat deltagande i obligatoriska moment (gulmarkerade i schemat) uppfylls. För de planerade seminariedagarna gäller 100% registrerat deltagande.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Forest Management - Bachelor´s Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: First cycle
Subject: Forest Management
Course code: SH0151 Application code: SLU-20002 Location: Skinnskatteberg Distance course: No Language: Swedish Responsible department: School for Forest Management Pace: 100%