New search
TD0008

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction

Kursen är också möjlig att läsa på distans.• Äter man sig frisk, eller sjuk? Hur konsumerar vi mat i dagens samhälle?

• Vad skall vi äta för att må bra?

• Om det finns äkta mat – finns det då också oäkta mat?

• Hur produceras mat idag i jordbruket, och vad gör livsmedelsindustrin?

• Hur är det med matsvinnet - är det konsumenterna som slänger mest?

• Hur skall man tänka beträffande påverkan på klimatet?

• Hur ser framtiden ut för matproduktion i stadsmiljö och på landsbygd, och hur påverkas landskapet?Kursen kommer att behandla och diskutera matproduktion och konsumtion ur flera olika vetenskapliga perspektiv och sätta samman dessa till en helhet.Kursen ger en översikt över matkultur och matproduktion idag, och behandlar hur mat produceras, samt hur olika sätt att producera, hantera och processa påverkar matens kvalitet och näringsinnehåll. Hur konsumenters matval påverkar hälsan behandlas, liksom matens påverkan på människors relationer och mentala hälsa, samt betydelsen av säkra livsmedel. Ekonomiska aspekter belyses genom värdekedjan av mat och relationer mellan olika aktörer. Kursen ger även en orientering i möjliga framtida utvecklingsmöjligheter av matproduktion i urban miljö och på landsbygd och dess påverkan på landskapets utformning.

Information from the course leader

2020-08-21
Information
Hej och välkommen till kursen Maten i dagens och morgondagens samhälle Här finns samlat information som du har nytta av på kursen: Registrering på kursen efter antagningsbeskedet: När du har antagits till en kurs måste du först tacka ja till din plats för att behålla den. Därefter måste du också registrera dig på kursen, och då får du också tillgång till Canvas (se nedan). Här hittar du information om hur detta går till: https://student.slu.se/regler-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/att-tanka-pa/ Kursens uppläggning: Kursen går under höstterminen 2020. Kurstillfällen ges på distans tisdagar kl. 17.00-20.00, omfattande föreläsning plus seminarium via Zoom. Kurslitteratur till respektive tillfälle diskuteras på seminariet, och skall därmed vara läst innan tillfället (se separat kurslitteraturlista). Uppgifter (quiz) ges till varje tillfälle, baserat på kurslitteraturen, och skall lämnas in via Canvas. En skriftlig hemtentamen avslutar kursen. Zoom Vi kommer att använda oss av Zoom, som är ett mötesverktyg för e-möten med möjlighet att kommunicera via video, audio och chatt. För din del innebär det oftast att du bara ansluter via en länk. Här hittar du mer information om Zoom (se ”Börja använda Zoom”, samt de olika guiderna som finns nederst på sidan): https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/pedagogiskt-och-digitalt-stod/System/zoom/ Canvas Canvas är en lärplattform som vi kommer att använda oss av på kursen. Här kommer du att hitta den mesta informationen om kursen, och endast en mindre del kommer att finnas på kurshemsidan. På Canvas kommer du också kunna lägga upp svaren på de uppgifter som du gör under kursens gång. Här hittar du mer information om Canvas: https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/canvas-larplattform/ Här finns länkar som hjälper dig som ny student på SLU: Ny student på SLU? https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/ Passerkort (endast om du väljer att delta på de moment som ges på Alnarp; valbart): https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/passerkort/ Studentkonto – kom igång https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/ Registrera dig på kurs: Du som är antagen till en fristående kurs kan oftast registrera dig online på Studentwebben/Ladok student. Du kan tidigast registrera dig online en vecka innan kursstart. För att du ska kunna registrera dig online behöver du ha aktiverat ditt studentkonto, se punkt 5 i checklistan, via ovanstående länk.

2020-08-07
Kurslitteratur
Kurslitteraturen kommer att bestå av artiklar, websidor och bokkapitel, som finns tillgängliga via internet och SLU:s biblioteks websidor. Inget kursbok kommer att användas. Kurslitteraturlista kommer att finnas på lärplattformen Canvas.

2020-08-07
Hej och välkommen till kursen!
Kursen startar tisdag 1/9 kl. 17.00. Kursen kommer att ha föreläsningar/seminarier på tisdagar kl. 17.00 -20.00, via videokonferensverktyget Zoom. Varje tillfälle inleds med en föreläsning, och därpå blir det gruppdiskussioner och seminarium. Det kommer att vara några moment på plats i Alnarp, i Open Food Lab, men detta året kommer momenten på plats att vara valbara och möjliga att ersätta med moment på distans. Om man så önskar, kommer kursen alltså kunna läsas helt på distans. Till varje tillfälle på tisdagar skall kurslitteratur var inläst i förväg, och kommer att diskuteras på seminariet. Efter varje tillfälle finns det uppgifter (quiz) i anslutning till kurslitteraturen som besvaras via lärplattformen Canvas. Förutom detta, ingår även att göra ett individuellt projektarbete. Vi ses! Vänliga hälsningar, Marie Olsson, kursledare

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TD0008-10185 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TD0008

Academic year 2023/2024

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction (TD0008-10258)

2023-08-28 - 2024-01-14

Academic year 2022/2023

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction (TD0008-10258)

2022-08-29 - 2023-01-15

Academic year 2021/2022

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction (TD0008-10326)

2021-08-30 - 2022-01-16

Academic year 2019/2020

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction (TD0008-10281)

2019-09-02 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction (TD0008-10288)

2018-09-03 - 2019-01-20

Syllabus and other information

Grading criteria

Betygskriterier för kurs

Maten i dagens och morgondagens samhälle – en introduktion

För godkänt betyg på kursen skall studenten:


Efter genomgången kurs ska studenten ha en grundläggande förståelse för mat ur ett hållbarhetsperspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt, från individnivå till global nivå, liksom från småskaligt till storskaligt.

Studenten skall på ett översiktligt sätt kunna redogöra för och diskutera:


• De basala principerna för matproduktion, både ur ett urbant och ur ett landsbygdsperspektiv.


• Vilka matval som idag rekommenderas som mest hälsosamma, och hur matens nyttighet påverkas av hur man odlar och processar mat.


• Matens påverkan på ens relationella och mentala hälsa


• Vilka aktörer som finns i livsmedelskedjan och vilka deras relationer är till varandra.


• Hur maten påverkar samhället och landskapet.


• Vilka faktorer som påverkar konsumentens val av produkter och vilka effekter av dessa val som kan ses i landskapet.


• Vilka utvecklingsvägar finns på livsmedelsområdet givet de trender som påverkar hela livsmedelssystemet.


• Hur matens säkerhet och framtida tillgång till mat kan tryggas.

Betyg: Godkänd / Underkänd

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av skriftlig examination, deltagande i seminarier samt deltagande i övriga obligatoriska moment, vilket inkluderar ett individuellt projektarbete samt deltagande i laboration /alternativ på distans istället för laboration. För godkänd kurs fordras godkänt resultat på skriftlig examination, godkänt deltagande i seminarier, godkänt projektarbete samt aktivt deltagande i övriga obligatoriska moment.

Litterature list

  1. Kurslitteratur Kommentar: Kurslitteraturen kommer att bestå av artiklar, websidor och bokkapitel, som finns tillgängliga via internet och SLU:s biblioteks websidor. Inget kursbok kommer att användas. Kurslitteraturlista kommer att finnas på lärplattformen Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Horticultural Science Food Science Horticultural science Food science
Course code: TD0008 Application code: SLU-10185 Location: Alnarp Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Breeding Pace: 50%