New search
TD0008

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction

Information from the course leader

2020-08-21
Information
Hej och välkommen till kursen Maten i dagens och morgondagens samhälle Här finns samlat information som du har nytta av på kursen: Registrering på kursen efter antagningsbeskedet: När du har antagits till en kurs måste du först tacka ja till din plats för att behålla den. Därefter måste du också registrera dig på kursen, och då får du också tillgång till Canvas (se nedan). Här hittar du information om hur detta går till: https://student.slu.se/regler-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/att-tanka-pa/ Kursens uppläggning: Kursen går under höstterminen 2020. Kurstillfällen ges på distans tisdagar kl. 17.00-20.00, omfattande föreläsning plus seminarium via Zoom. Kurslitteratur till respektive tillfälle diskuteras på seminariet, och skall därmed vara läst innan tillfället (se separat kurslitteraturlista). Uppgifter (quiz) ges till varje tillfälle, baserat på kurslitteraturen, och skall lämnas in via Canvas. En skriftlig hemtentamen avslutar kursen. Zoom Vi kommer att använda oss av Zoom, som är ett mötesverktyg för e-möten med möjlighet att kommunicera via video, audio och chatt. För din del innebär det oftast att du bara ansluter via en länk. Här hittar du mer information om Zoom (se ”Börja använda Zoom”, samt de olika guiderna som finns nederst på sidan): https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/pedagogiskt-och-digitalt-stod/System/zoom/ Canvas Canvas är en lärplattform som vi kommer att använda oss av på kursen. Här kommer du att hitta den mesta informationen om kursen, och endast en mindre del kommer att finnas på kurshemsidan. På Canvas kommer du också kunna lägga upp svaren på de uppgifter som du gör under kursens gång. Här hittar du mer information om Canvas: https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/canvas-larplattform/ Här finns länkar som hjälper dig som ny student på SLU: Ny student på SLU? https://student.slu.se/studier/nystudent/checklista/ Passerkort (endast om du väljer att delta på de moment som ges på Alnarp; valbart): https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/passerkort/ Studentkonto – kom igång https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/ Registrera dig på kurs: Du som är antagen till en fristående kurs kan oftast registrera dig online på Studentwebben/Ladok student. Du kan tidigast registrera dig online en vecka innan kursstart. För att du ska kunna registrera dig online behöver du ha aktiverat ditt studentkonto, se punkt 5 i checklistan, via ovanstående länk.

2020-08-07
Kurslitteratur
Kurslitteraturen kommer att bestå av artiklar, websidor och bokkapitel, som finns tillgängliga via internet och SLU:s biblioteks websidor. Inget kursbok kommer att användas. Kurslitteraturlista kommer att finnas på lärplattformen Canvas.

2020-08-07
Hej och välkommen till kursen!
Kursen startar tisdag 1/9 kl. 17.00. Kursen kommer att ha föreläsningar/seminarier på tisdagar kl. 17.00 -20.00, via videokonferensverktyget Zoom. Varje tillfälle inleds med en föreläsning, och därpå blir det gruppdiskussioner och seminarium. Det kommer att vara några moment på plats i Alnarp, i Open Food Lab, men detta året kommer momenten på plats att vara valbara och möjliga att ersätta med moment på distans. Om man så önskar, kommer kursen alltså kunna läsas helt på distans. Till varje tillfälle på tisdagar skall kurslitteratur var inläst i förväg, och kommer att diskuteras på seminariet. Efter varje tillfälle finns det uppgifter (quiz) i anslutning till kurslitteraturen som besvaras via lärplattformen Canvas. Förutom detta, ingår även att göra ett individuellt projektarbete. Vi ses! Vänliga hälsningar, Marie Olsson, kursledare

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TD0008-10185 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TD0008

Academic year 2023/2024

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction (TD0008-10258)

2023-08-28 - 2024-01-14

Academic year 2022/2023

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction (TD0008-10258)

2022-08-29 - 2023-01-15

Academic year 2021/2022

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction (TD0008-10326)

2021-08-30 - 2022-01-16

Academic year 2019/2020

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction (TD0008-10281)

2019-09-02 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction (TD0008-10288)

2018-09-03 - 2019-01-20

Syllabus and other information

Syllabus

TD0008 Food in today’s and tomorrow’s society - an introduction, 15.0 Credits

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion

Subjects

Horticultural Science Food Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 15.0 0201

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirementsBachelor’s level (G1N)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

General entry requirements for higher education.

Objectives

The aim of the course is to provide knowledge of food culture and food production in society of today and tomorrow from different scientific perspectives. The course gives an overview that encompasses different aspects about food; from molecular and genetic aspects to the role of the agricultural landscape and consumer behaviour.

On completion of the course the student should be able to understand food from a sustainability perspective: social, ecological and economic. This is treated from individual level to global level, as well as from small-scale to large-scale. The student should be able to account for and discuss:

• The basic principles of food production, both from an urban and from a rural perspective,

• Which food choices that are recommended today as most healthy and how the wholesomeness of the food is influenced by how one cultivates and processes food,

• The influence of the food on one’s relational and mental health,

• Which actors that are in the food chain and which their relations are to one another,

• How the food influences the society and the landscape,

• Which factors that influence the consumer’s choice of products and which effects of these choices that can be seen in the landscape,

• Which paths of development are on the food sector given the trends that influence the whole food system,

• How the safety of the food and future access to food can be secured.

Content

The course will provide a general knowledge in several different scientific disciplines and join these to a holistic perspective. This through lectures, laboratory sessions, field trips, seminars, assignments in groups and individually.The course gives an overview of food culture and food production today, and covers how food is produced as well as how different ways to produce, handle and process influence the quality and nutritional content of the food. How consumers’ food choice influences the health is treated, as well as the influence of the food on people’s relations and mental health, and the importance of safe foods. Economic aspects are highlighted through the value chain of food and relations between different actors. The course also gives an orientation in possible future development opportunities of food production in urban environment and on rural area and its influence on the design of the landscape.

Formats and requirements for examination

The examination consists of written examination, participation in seminars as well as participation in other compulsory components. To pass the course, passed results of written examination, approved participation in seminars as well as active participation in other compulsory components are required.
- If a student has failed an examination, the examiner has the right to issue supplementary assignments. This applies if it is possible and there are grounds to do so.
- The examiner can provide an adapted assessment to students entitled to study support for students with disabilities following a decision by the university. Examiners may also issue an adapted examination or provide an alternative way for the students to take the exam.
- If this syllabus is withdrawn, SLU may introduce transitional provisions for examining students admitted based on this syllabus and who have not yet passed the course.
- For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline for submission. Read more in the Education Planning and Administration Handbook.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information


- The right to participate in teaching and/or supervision only applies for the course instance the student was admitted to and registered on.

- If there are special reasons, students are entitled to participate in components with compulsory attendance when the course is given again. Read more in the Education Planning and Administration Handbook.

Additional information

The course is given as half-time studies and on afternoons.

Responsible department

Department of Plant Breeding

Cooperating departments:

Department of People and Society Department of Biosystems and Technology Department of Landscape Architecture, Planning and Management Department of Plant Protection Biology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Grading criteria

Betygskriterier för kurs

Maten i dagens och morgondagens samhälle – en introduktion

För godkänt betyg på kursen skall studenten:


Efter genomgången kurs ska studenten ha en grundläggande förståelse för mat ur ett hållbarhetsperspektiv: socialt, ekologiskt och ekonomiskt, från individnivå till global nivå, liksom från småskaligt till storskaligt.

Studenten skall på ett översiktligt sätt kunna redogöra för och diskutera:


• De basala principerna för matproduktion, både ur ett urbant och ur ett landsbygdsperspektiv.


• Vilka matval som idag rekommenderas som mest hälsosamma, och hur matens nyttighet påverkas av hur man odlar och processar mat.


• Matens påverkan på ens relationella och mentala hälsa


• Vilka aktörer som finns i livsmedelskedjan och vilka deras relationer är till varandra.


• Hur maten påverkar samhället och landskapet.


• Vilka faktorer som påverkar konsumentens val av produkter och vilka effekter av dessa val som kan ses i landskapet.


• Vilka utvecklingsvägar finns på livsmedelsområdet givet de trender som påverkar hela livsmedelssystemet.


• Hur matens säkerhet och framtida tillgång till mat kan tryggas.

Betyg: Godkänd / Underkänd

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av skriftlig examination, deltagande i seminarier samt deltagande i övriga obligatoriska moment, vilket inkluderar ett individuellt projektarbete samt deltagande i laboration /alternativ på distans istället för laboration. För godkänd kurs fordras godkänt resultat på skriftlig examination, godkänt deltagande i seminarier, godkänt projektarbete samt aktivt deltagande i övriga obligatoriska moment.

Litterature list

  1. Kurslitteratur Kommentar: Kurslitteraturen kommer att bestå av artiklar, websidor och bokkapitel, som finns tillgängliga via internet och SLU:s biblioteks websidor. Inget kursbok kommer att användas. Kurslitteraturlista kommer att finnas på lärplattformen Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Horticultural Science Food Science
Course code: TD0008 Application code: SLU-10185 Location: Alnarp Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Breeding Pace: 50%