New search
TN0256

Planning of rural buildings

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-03-16 and 2021-04-06

Additional course evaluations for TN0256

Academic year 2019/2020

Planning of rural buildings (TN0256-30266), Alnarp 2020-01-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Planning of rural buildings (TN0256-30266), Alnarp 2019-01-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Planning of rural buildings (TN0256-30266), Alnarp 2018-01-15 - 2018-03-20

Academic year 2016/2017

Planning of rural buildings (TN0256-30266), Alnarp 2017-01-16 - 2017-03-21

Academic year 2015/2016

Planning of rural buildings (TN0256-30266), Alnarp 2016-01-18 - 2016-03-21

Academic year 2014/2015

Planning of rural buildings (TN0256-30266), Alnarp 2015-01-19 - 2015-03-29

Academic year 2013/2014

Planning of rural buildings (TN0256-30266), Alnarp 2014-01-20 - 2014-03-30

Academic year 2012/2013

Planning of rural buildings (TN0256-30266), Alnarp 2013-01-21 - 2013-03-31

Academic year 2010/2011

Planning of rural buildings (TN0256-30266), Alnarp 2011-01-17 - 2011-03-25

Academic year 2009/2010

Planning of rural buildings (TN0256-30266), Alnarp 2010-01-18 - 2010-03-24

Academic year 2008/2009

Planning of rural buildings (TN0256-30266), Alnarp 2009-01-12 - 2009-03-13

TN0256 Planning of rural buildings, 15.0 Credits

Byggnadsplanering

Syllabus approved

2015-09-01

Subjects

Agricultural science Technology

Education cycle

First cycle

Advanced study in the main field

First cycle, at least 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G2F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Courses corresponding to 120 credits, of which 50 credits within the subject Technology or alternatively 60 credits within the subject Agricultural Science.

Objectives

The objective of the course is to provide students with the ability to plan and design buildings for agricultural enterprises, countryside recreation enterprises or other business operations in the countryside.

On completion of the course, students will be able to:
- Describe and explain the historical development of rural buildings
- Assess how the location of buildings affects the rural environment and how the architectural and cultural tradition of buildings can be utilised and improved
- Analyse planning conditions as a consequence of the type and design of the production enterprise
- Calculate and analyse the space and location requirements of some different rural enterprises
- Demonstrate an ability to plan, from an overall building science perspective, buildings and establishments with respect to functional and constructive requirements
- Prepare and assess documentation for planning permission and other official permits
- Prepare and analyse cost calculations and carry out building economics assessments
- Provide examples of, and motivate, idea flows in society concerning building work and adapt building projects to these.

Content

The course is based on lectures and reading of the literature, which provide the knowledge required to plan buildings and to prepare drawings and specifications. Students will also have the opportunity to carry out exercises and study trips, and shall actively participate in seminars. A major project work will be carried out and presented orally and in writing.

Formats and requirements for examination

Reporting of project work and practical assignments. Requirements for examination:
Pass grade in reporting of project and practical assignments, plus active participation in compulsory components
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

As regards restricting the number of examination events, see the combined regulations for education at SLU.

Responsible department

Department of Biosystems and Technology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier för TN0256 Byggnadsplanering, 15 hp

Kurs mål
Syftet med kursen är att den studerande ska kunna planera och utforma byggnader för lantbruksnäringen, upplevelsenäringen eller annan företagsverksamhet på landsbygden.
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 1. beskriva och förklara den historiska utvecklingen av landsbygdens byggnader
 2. bedöma hur byggnaders inplacering påverkar landsbygdsmiljön samt hur byggnadernas arkitektur- och kulturtradition kan tillvaratas och utvecklas,
 3. analysera planeringsförutsättningar som konsekvens av produktionens art och utformning,
 4. beräkna och analysera utrymmes- och platsbehov för några olika landsbygdsnäringar,
 5. visa förmåga att utifrån ett byggnadsvetenskapligt helhetsperspektiv kunna planera byggnader och anläggningar med hänsyn till funktionella och konstruktiva krav,
 6. utforma och bedöma handlingar för bygglov och andra myndighetstillstånd,
 7. upprätta och analysera kostnadskalkyler samt göra byggnadsekonomiska överväganden,
 8. ge exempel på och argumentera kring idéströmningar i samhället rörande byggverksamhet och kunna anpassa byggprojekten till dem.

Uppgift som ska examineras lärande mål betyg 5 betyg 4 betyg 3/Godkänd Underkänd
Uppgift 1 Arkitekturhistoria 1 Bra beskriv­ning och för­klaring av den historiska ut­vecklingen av landsbygdens byggnader. Godtagbar beskrivning och förklaring av den histor­iska utveck­lingen av lands­bygdens byggnader. Bristfällig beskrivning och förklaring
Uppgift 2 Platsbehovsberäkning 4 Godkända beräkningar Ej godkända beräkningar

Uppgift 3 Lagstiftning

6 Ha kunskaper om vilken lagstiftning som gäller då handlingar skall bedömas samt vilka myndigheter som ger tillstånd. Ej tillräckliga kunskaper om lagstiftning som gäller då handlingar skall bedömas och vilka myndigheter som ger tillstånd
Uppgift 4 Areaberäkning 4 Kan använda terminologin när det gäller mätregler och area- och volymberäkning för byggnader ej tillräckliga kunskaper om mätregler och area- och volymberäkning
Uppgift 5 Förprövning och bygglov 6

Ha kunskap om översikts- och detalj­planer samt områdesbestämmelser.

Ha kunskap om hur en förprövning går till samt vilka hand­lingar som krävs
Bristande kunskaper om kommunala planinstru­ment och hur en förpröv­ning går till samt vilka handlingar som ingår
Uppgift 6 Kostnadsberäkning 7 Har känne­dom om en vanlig meto­d för kost­nads­beräkning av bygg­projekt Har bristfällig känne­dom om en vanlig meto­d för kost­nads­beräkning av bygg­projekt
Uppgift 7 AMA, upphandling och avtal 6

Har godtagbar kunskap om entreprenad­upphandling och tillämp­ningen av de Allmänna Bestämmel­serna.

Har bristande kunskap om entreprenad­upphandling och de Allmänna Bestämmel­serna

Uppgift 8 Byggskedet, tider och besiktning 6 Har kunskap om tider och tidsplanering inom bygg­sektorn samt kan göra en enkel tidplan Har bristande kunskap om hur byggprojekt tid planeras
Seminarium 1 Estetik 2 Exempel på estetiskt tilltalande byggnad med bra argumentation Ingen bild inlämnad
Seminarium 2 Hållbart byggande 8 Exempel som har god relevans och är väl analyserade samt väl presenterade såväl muntligt som skriftligt Enklare exempel med godtagbar argumentation samt bra skriftlig och muntlig presentation Exempel med bristande motivering
Projekt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mycket väl utformade handlingar och beskriv­ningar med mycket god struktur Väl utformade handlingar och beskriv­ningar Godtagbara handlingar och beskriv­ningar Bristfälliga handlingar och beskriv­ningar

Krav för kursbetyg

Betyg 5

Betyg 5 på projektet, betyget 4 på två uppgifter samt minst godkänd eller betyget 3 på övriga. Dessutom ska seminarieuppgifter och projekt vara inlämnat senast angiven tid i schemat samt övriga uppgifter senast den 31 mars.

Betyg 4

Minst betyget 4 på projektet, betyget 4 på minst en uppgift samt minst godkänd eller betyget 3 på övriga. Dessutom ska seminarieuppgifter och projekt vara inlämnat senast angiven tid i schemat samt övriga uppgifter senast den 31 mars.

Betyg 3

Minst betyget 3 på projektet samt godkänd eller minst betyget 3 på uppgifterna.

Underkänt

Underkänt på projekt och/eller en eller flera uppgifter.

1) Arkitektens handbok
Author: Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M. & Nyström, S
Comments: Det ges ut en utgåva varje år. Det behöver inte vara den senaste.
2) Design Recommendations of Beef Cattle Housing. Report of the CIGR Section II
Author: CIGR
Comments: länk läggs på CANVAS
4) Mekanisk utfodring i mjölk- och svinproduktion
Author: Johansson, M. & Hörndahl, T.
5) Byggprocessen
Author: Nordstrand, U.
6) Planeringshandledning för svinstallar
Author: Olsson, O:& Ascard,K.
7) Att upphandla byggprojekt.
Author: Söderberg, J.
8) CAD Övningsbok
Author: Westin, A.
Comments: Finns att köpa i receptionen på Alnarp
10) Övrig litteratur
Comments: Kostallplan 2010. länk finns på CANVAS Nötstallplan 2017. länk finns på CANVAS Fårstallplan 2011. länk finns på CANVAS Valbar litteratur för andra djurslag eller verksamheter kan tillkomma motsvarande ca 300 sidor i samråd med kursledaren Författningstext i gällande lydelser tillkommer.
11) Referenslitteratur
Comments: finns på CANVAS

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Countryside Management - Bachelor´s Programme Agricultural and Rural Management Programme Agricultural and Rural Management Programme Agricultural and Rural Management Programme Agricultural and Rural Management Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: First cycle
Subject: Agricultural science Technology
Course code: TN0256 Application code: SLU-30266 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 100%