New search
TN0332

Technology and work environment in crop production

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TN0332-30165 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TN0332

Academic year 2020/2021

Technology and work environment in crop production (TN0332-30267)

2021-01-18 - 2021-03-23

Academic year 2019/2020

Technology and work environment in crop production (TN0332-30067)

2020-01-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Technology and work environment in crop production (TN0332-30268)

2019-01-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Technology and work environment in crop production (TN0332-30015)

2018-01-15 - 2018-03-20

Syllabus

TN0332 Technology and work environment in crop production, 7.5 Credits

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö

Subjects

Agricultural Science Engineering including Work Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Exam 5.0 0202
Compulsory assignments 2.5 0203

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirements(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Biosystems and Technology

Grading criteria

TN0312 Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö, 7,5 hp

Mål:
Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha kännedom om, och självständigt kunna analysera samt bedöma metoder och aspekter på produktion och lagring av produkter från lantbruket där hänsyn tas till aktuella produktionsförutsättningar. Studenten förväntas även ha kännedom om växtproduktionens arbetsmiljöfrågor och hur risker för skador och ohälsa kan minimeras.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 1. beskriva och bedöma olika metoder och principer för etablering, skötsel, skörd och lagring av produkter såsom spannmål, raps och grovfoder med hänsyn tagen till aktuella produktionsförutsättningar och långsiktig hållbarhet,
 2. redogöra för och bedöma maskinsystem genom att sammanställa teknisk och biologisk kunskap till en ekonomisk kalkyl,
 3. utföra en enklare planering/dimensionering av maskinsystem, bevattnings- och torkanläggning,
 4. beskriva och förklara växtproduktionens arbetsmiljöfrågor, speciellt avseende risker för skador och ohälsa samt hur dessa kan förebyggas genom systematiskt arbetsmiljöarbete


Betyg

Betygsgraderna är följande:

 • Tentamen: U, 3,4, 5;
 • Betyg 3 ger 3 meritpoäng till slutbetyget
 • Betyg 4 ger 4 meritpoäng till slutbetyget
 • Betyg 5 ger 5 meritpoäng till slutbetyget
 • Används rätt ringtryck. U, 3, 4, Betyg 4 ger 0,5 meritpoäng för den som löser typfall 4.
 • Uppgift Gården Maskiner: U, 3, 4 Betyg 4 ger 1 meritpoäng till slutbetyget
 • Kort-föredrag om maskiner - ger 0,5 meritpoäng för varje föredrag. Max 2 per person.

Slutbetyg beräknas så här:

 • 3,0 – 3,5 meritpoäng - Kursbetyg 3
 • 4,0 – 5,0 meritpoäng - Kursbetyg 4
 • 5,5 < meritpoäng - Kursbetyg 5

Betygen avser ordinarie tentamen och omtentamen.
Blir man godkänd efter dessa tentamina så är betyget alltid 3.

Moment

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö

Examinerar kurs mål nr

1+3+4

1+2

1+2

Betyg 5

Uppfyller kraven för betyg 4 samt har >80% av maxpoäng på hela tentamen

Betyg 4

Uppfyller kraven för betyg 3 samt har >70% av maxpoäng på hela tentamen

Studenten gör en individuell analys av en maskininvestering där minst tre viktiga faktorer tas upp och prissätts. Studenten visar god förståelse för bakgrundsfakta samt hur dessa behandlas i kalkylen..

Studenten håller minst ett kort föredrag och berättar om ett maskinsystem eller gör en mer komplicerad uppskattning av axellast.

Betyg 3

>60% av maxpoäng på hela tentamen. Studenten ska även ha deltagit i obligatoriska moment samt godtagbart gjort inlämningsuppgifter och labrapporter.

Studenten visar kunskaper om hur maskinkostnaderna kan beräknas för ett lantbruksföretag, samt lämnar relevanta synpunkter på driften

Ej gjort någon extra uppgift

Uppfyller kraven för godkänd tentamen,

Betyg U

<60% på hela tentamen eller inte deltagit i obligatoriska moment alternativt ej godtagbart utfört inlämningsuppgifter eller labrapporter

Ej inlämnat in

Litterature list

 1. Fältmaskiner i lantbruket – från bearbetning till skörd Författare: Neuman, L och Sörkvist, L. 2020. L&L Förlag. Ulricehamn. ISBN: ISBN 978-91-519-6329-7 1) Formel-tabellsamling i teknologi, kemi och statistik Författare: Hörndahl. T. och Nimmermark , S. (red.) (2015 eller senare). 3:e uppl. Institutionen för biosystem och teknologi, SLU, Alnarp (67 s). 1) Beräkning av maskinkostnader baserat på dragkraftsbehov vid jordbearbetning Författare: Eriksson, D. 2005. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen nr 48(b). Institutionen för mark och miljö, SLU, Uppsala. [Beräkning av maskinkostnader baserat på dragkraftsbehov vid jordbearbetning] (https://pub.epsilon.slu.se/5355/1/eriksson_d_101028.pdf)1) Reducerad bearbetning Författare: Gustafsson, H. och Johansson, C. 2008. Jordbruksinformation 28. Jönköping: Statens Jordbruksverk. (64 s.). [Reducerad bearbetning] (https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo08_28.pdf)1) Jordbruk och skogsbruk Författare: Arbetsmiljöverket. 2021. Arbetsmiljöverket, Stockholm. [Jordbruk och skogsbruk] (https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/jordbruk-och-skogsbruk/)1) Växtproduktionens teknik Författare: Hörndahl, T. (red.) 2022. Alnarp: Kompendiesamling. SLU, Inst för biosystem och teknologi (ca 150 s.). Kommentar: Kompendium som tillhandahålles av kursledningen (via Canvas).

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Agricultural Science Engineering including Work Science
Course code: TN0332 Application code: SLU-30165 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 50%