New search
TU0028

Veterinary propaedeutics

This course is open for students participating in the supplementary education for veterinarians with degrees from countries outside the EU/EEA and Switzerland. The course gives you basic knowledge and skills to enable safe, structured examinations, investigations and treatments in veterinary clinical practice.

The course will also provide grounding lectures on clinical aspects of the most common diseases and disorders in animals and make sure you prepare for clinical rotations. Focused to give you confidence in core day one- skills in veterinary clinical practice, you will participate in practical exams as well as in written ones.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TU0028-10195 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TU0028

Academic year 2023/2024

Veterinary propaedeutics (TU0028-10094)

2023-08-28 - 2023-11-19

Academic year 2021/2022

Veterinary propaedeutics (TU0028-10279)

2021-08-30 - 2021-11-21

Academic year 2020/2021

Veterinary propaedeutics (TU0028-10194)

2020-08-31 - 2020-11-22

Syllabus and other information

Grading criteria

LÄRANDEMÅL

3 (godkänt)

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- utföra olika typer av kliniska undersökningar, på friska djur, av djurslagen häst, hund, katt, nöt, får och gris i syfte att kunna identifiera avvikelser från det normala.

- utför olika typer av kliniska undersökningar, på friska djur, av djurslagen häst, hund, katt, nöt får och gris och kan identifiera avvikelser från det normala

- hantera dessa djurslag i olika undersöknings- och behandlingssituationer

- hanterar dessa djurslag i olika undersöknings- och behandlingssituationer

- utföra grundläggande provtagningar och behandlingar på dessa djurslag

- utför grundläggande provtagningar och behandlingar på dessa djurslag

- utföra gynekologiska och andrologiska undersökningar inklusive juverundersökning samt relevanta provtagningar och åtgärder

- utför gynekologiska och andrologiska undersökningar inklusive juverundersökning samt relevanta provtagningar och åtgärder

- arbeta på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, smittskydd, arbetsskydd och djurvälfärd

- arbetar på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, smittskydd, arbetsskydd och djurvälfärd

- redogöra för allmänna principer kring hur hög biosäkerhet uppnås i djurhållning

- redogör för allmänna principer kring hur hög biosäkerhet uppnås i djurhållning

- skriva enklare intyg

- skriver enklare intyg på ett korrekt sätt

- redogöra översiktligt för de vanligaste och viktigaste sjukdomarna hos hund, katt, nöt, får och gris ur ett kliniskt perspektiv

- redogör översiktligt för de vanligaste och viktigaste sjukdomarna hos hund, katt, nöt, får och gris ur ett kliniskt perspektiv

- redogöra för reproduktionsfysiologi och -endokrinologi hos friska djur samt vid reproduktionsstörningar

- redogör för reproduktionsfysiologi och -endokrinologi hos friska djur samt vid reproduktionsstörningar

- redogöra för förloppet vid en normal förlossning samt diagnostik och åtgärder vid vanliga komplikationer i samband med förlossning hos häst, hund, katt, nöt, får och gris

- redogör för förloppet vid en normal förlossning samt diagnostik och åtgärder vid vanliga komplikationer i samband med förlossning hos häst, hund, katt, nöt, får och gris

- redogöra för fjäderfäproduktionen i Sverige, de vanligaste och viktigaste sjukdomarna på fjäderfä samt hur dessa diagnostiseras och förebyggs

- redogör för fjäderfäproduktionen i Sverige, de vanligaste och viktigaste sjukdomarna på fjäderfä samt hur dessa diagnostiseras och förebyggs

- redogöra för och tillämpa grundläggande operationssalsrutiner

- redogör för och tillämpar grundläggande operationssalsrutiner

- redogöra för grundläggande kirurgiska principer

- redogör för grundläggande kirurgiska principer

-utföra enklare suturering och ligering

- utför enklare suturering och ligering

- redogöra för kliniska aspekter kring sedering, analgesi, olika metoder för avlivning samt vanliga lokalbedövningstekniker för häst, hund, katt, nöt, får och gris, samt grundläggande teori om allmän anestesi av häst, hund, katt och gris

- redogör för kliniska aspekter kring sedering, analgesi, olika metoder för avlivning samt vanliga lokalbedövningstekniker för häst, hund, katt, nöt, får och gris, samt grundläggande teori om allmän anestesi av häst, hund, katt och gris

- redogöra översiktligt för lämpliga metoder för den kliniska diagnostiken och på grundläggande nivå tolka erhållna analysresultat

- redogör översiktligt för lämpliga metoder för den kliniska diagnostiken och tolkar erhållna analysresultat på en grundläggande nivå

- redogöra för hur klinisk-kemiska parametrar förändras vid vanliga fysiologiska och patologiska tillstånd

- redogör för hur klinisk-kemiska parametrar förändras vid vanliga fysiologiska och patologiska tillstånd

- redogöra översiktligt för de viktigaste felkällorna vid klinisk-kemisk diagnostik och förklara mekanismen bakom dessa

- redogör översiktligt för de viktigaste felkällorna vid klinisk-kemisk diagnostik och förklarar mekanismen bakom dessa

- beskriva principer för grundläggande radiologisk bildtolkning med tillämpning på djurslagen häst, hund och katt

- beskriver principer för grundläggande radiologisk bildtolkning med tillämpning på djurslagen häst, hund och katt

OBLIGATORISKA AKTIVITETER

Praktiska övningar

Obligatorisk närvaro vid samtliga moment enligt rapport från närvarokontroll av lärare. Övning missad med giltigt förfall ersätts annan motsvarande uppgift om möjligt eller med skriftligt PM, annars vid nästkommande kurstillfälle.

EXAMINATIONSMOMENT

Praktisk tentamen i klinisk propedeutik

För godkänt krävs att studenten nöjaktigt kan visa upp färdigheter enligt betygskriterierna punkterna 1, 2, 3, 5, 6, 12 och 14, samt muntligt redogöra för dessa.

Allmän kirurgi, flervalsfrågor i dator

För godkänt krävs att studenten har uppnått 80 % av tentans maximala poängsumma

Anestesiologi, OSCE

För godkänt krävs att studenten uppnått 100 % av tentans maximala poängsumma

Fjäderfäsjukdomar, flervalsfrågor i dator

För godkänt krävs att studenten uppnått minst 80 % av tentans maximala poängsumma

Teoretiska kunskaper från föreläsningar, inläsningsquizar i dator

Ett antal web-baserade frågor finns tillgängliga under olika tidsintervall av kursen.

För godkänt krävs 80 % rätt.

Klinisk kemi, salstentamen

För godkänt krävs att studenten uppnått 70 % av tentans maximala poängsumma

Litterature list

Den rekommenderade litteraturen är den som lärarna kommer hänvisa till för självstudier inom utvalda kapitel och som uppslagsverk. Litteraturen används främst för breddning och fördjupning. Vissa avsnitt i internationell litteratur överensstämmer inte med svenska förhållanden, skillnader kommer tas upp under kursen.

Det är inte nödvändigt att köpa alla angivna böcker. De flesta finns som referenslitteratur på Ultunabiblioteket, en del finns även i låneexemplar och en del med licens för digital användning. Kompendier finns i Canvasrummet Mediarum – Veterinärmedicin.

Avvakta en bit in på terminen innan du bestämmer dig för vilka böcker du behöver. Samma litteratur används sedan för kursen Klinisk veterinärmedicin i åk 4 och 5.

Allmän kirurgi

Obligatorisk litteratur: 

 • Equine Surgery; Auer JA & JA Stick (ed). Elsevier Health Sciences, 5th ed. 2019. Campuslicens finns.
 • Small Animal Surgery; Welch Fossum 4th ed, 2013.

Övrig rekommenderad litteratur:

 • Diagnosis and Management of Lameness in the Horse; Ross MW & Dyson SJ, 2nd ed. Saunders, 2011 alternativt
 • Adam’s and Stashak’s Lameness in Horses; Baxter GM, 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
 • Kompendium tillgängligt på Canvas

Anestesiologi

Obligatorisk litteratur: 

 • Veterinary Anaesthesia Principles to Practice; Alexandra H A Dugdale, Georgina Beaumont, Carl Bradbrook, Matthew Gurney. 2nd ed., 2020. Wiley-Blackwell. ISBN 9781119246770

Övrig rekommenderad litteratur:

 • Handbook of Veterinary Anesthesia; W W Muir, JAE Hubbel. 5Th ed., 2013, Elsevier. ISBN 978-0-323-08069-9.
 • Veterinary Anaesthesia; KW Clarke, CM Trim. 11th ed., 2014, Elsevier. ISBN 978-0-7020-2793-2
 • Handbook of Equine Anaesthesia; PM Taylor, KW Clarke. 2nd ed., 2007, Saunders Elsevier. ISBN 978-0-7020-2835-9
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia, 3rd ed., 2016. BSAVA. ISBN 978-1-905319-61-9 

Bilddiagnostik

 • Material från kursen i Klinisk anatomi och klinisk propedeutik:
 • Kompendier i röntgenteknik, smådjur och häst
 • Kursmaterial från Canvas

Fysik och teknik:

 • Lavin´s Radiography for Veterinary Technicians. Brown M, Brown L.
 • Techniques in Veterinary Radiography. Morgan JP (Editor).

Anatomi:

 • An atlas of Interpretative Radiographic Anatomy of the Dog and Cat. Coulson A, Lewis N.
 • Atlas of Radiographic Anatomy of the Horse. Schebitz H, Wilkens H,
 • Atlas of Normal Radiographic Anatomy and Anatomic Variants in the Dog and Cat - E-Book (2nd ed.). Donald E. Thrall, Ian D. Robertson

Diagnostik:

 • BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Thoracic Imaging
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging
 • Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. Ed. Thrall DE. 
 • Clinical Radiology of the Horse. Butler et al.
 • Atlas of Small Animal Ultrasonography. Penninck D, d’Anjou MA. 

Fjäderfä

 • SVAs webbsida: www.sva.se
 • Poultry Diseases; Pattison, McMullin, Bradbury, Alexander, 6th ed. Saunders Elsevier, 2008.

Gris

Obligatorisk litteratur: 

 • Kompendium Gris. Finns tillgängligt i canvasrummet Mediarum – veterinärmedicin

Övrig rekommenderad litteratur: 

 • Veterinary Medicine; Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017, 11th edition, Elsevier ISBN 9780702052460. Finns tillgänglig i elektronisk form via SLU-biblioteket, sök på ISBN.
 • Diseases of Swine; Zimmerman, Jeffrey J.; Karriker, Locke A.; Ramirez, Alejandro; Schwartz, Kent J.; Stevenson, Gregory W.; Jianqiang, Zhang. 2019, 11th edition. ISBN : 1-119-35089-1. Finns tillgänglig i elektronisk form via SLU-biblioteket, sök på ISBN.

Häst

Obligatorisk litteratur: 

 • Besiktning av häst; Sveriges Veterinärförbund
 • Slatter´s Fundamentals of Veterinary Ophtalmology; Maggs, D, Miller, P, Ofri, P. 6th Edition
 • Dermatologikompendium på Canvas
 • PM Klinisk undersökning av häst

Idisslarmedicin 

Obligatorisk litteratur: 

 • Veterinary Medicine; Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017: 11th edition, Elsevier ISBN 9780702052460. Finns tillgänglig i elektronisk form via SLU-biblioteket, sök på ISBN. 

Övrig rekommenderad litteratur: 

 • Kosignaler – En praktisk bok om mjölkföretagande med kon i fokus. Hulsen, J. 2008. ISBN 978-90-810974-3-7.
 • Getter - hälsovård och sjukdomar för veterinärer; Kalle Hammarberg i samarbete med Jordbruksverket och Svenska Djurhälsovården. Elektronisk version nås via kursrum i Canvas.
 • Fårhälsovård och fårsjukdomar och djurskydd i fårbesättningar (kompendium för veterinärer); Kalle Hammarberg i samarbete med fårhälsovården inom Svenska Djurhälsovården, 2014, beställs från goatdoc.swe@outlook.com
 • Nordisk klövatlas; elektronisk version nås via kursrum i Canvas

Juverhälsa och juversjukdomar

 • juverportalen.se 

Klinisk kemi

Obligatorisk litteratur: 

 • Kompendium i Klinisk kemi finns tillgängligt i Canvas. I kompendiet finns även en lista på utökad litteratur för den som är intresserad. 

Oftalmologi

Obligatorisk litteratur: 

 • Slatter´s Fundamentals of Veterinary Ophtalmology; Maggs, D, Miller, P, Ofri, P. 5th Edition

Övrig rekommenderad litteratur: 

 • Veterinær oftalmologi; Bjerkås, E. Norges Veterinærhøgskole, 2010. (nedladdas gratis från: www.oftovet.com)

Reproduktion och obstetrik

Obligatorisk litteratur: 

 • Veterinary Reproduction and Obstetrics; Noakes et al.10th edition, 2019

Övrig rekommenderad litteratur: 

 • Small Animal Internal Medicine, Nelson & Couto, 5th ed 
 • Pathways to pregnancy and parturition; Senger, PL, 3rd edition, 2015
 • Manual of equine reproduction; Brinsko et al., 2011, Finns på SLU biblioteket som e-bok:https://www.sciencedirect.com/book/9780323064828/manual-of-equine-reproduction
 • Compendium on Equine reproduction, Canvas
 • Kompendium i nötkreaturens reproduktion, Canvas
 • Reproduktion, förlossning och juverfunktion hos gris, Canvas
 • Kompendium i kattreproduktion, Canvas 
 • Kompendium i hundreproduktion, Canvas

Smådjur

Obligatorisk litteratur: 

 • Small Animal Internal Medicine; Nelson, Cuoto, 6th ed, 2019, 
 • Small Animal Surgery; Welch Fossum, 5th ed, 2019

Ovanstående titlar är lämpliga för studier i internmedicin och kirurgi på grundnivå.

Övrigt

 • FASS 
 • SVA:s hemsida
 • Epiwebb

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Suppl. education for veterinarians with degrees from countries outside the EU/EEA and Switzerland Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 58545 SEK Cycle: Master’s level (A1N)
Subject: Veterinary Medicine Veterinary Medicine
Course code: TU0028 Application code: SLU-10195 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Clinical Sciences Pace: 100%