New search
TU0030

Animal welfare, legislation and epizootiology

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TU0030-30128 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Syllabus and other information

Syllabus

TU0030 Animal welfare, legislation and epizootiology, 7.0 Credits

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi

Subjects

Veterinary Medicine

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Legislation 1.0 0102
Animal welfare, ethics, laboratory animal science 3.0 0103
Epizootology, food control, pharmaceuticals 3.0 0104

Advanced study in the main field

First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirementsBachelor’s level (G2F)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

- Veterinary Diploma from a country outside EU/EEA and Switzerland

- Decision from the Swedish Board of Agriculture on a supplementary education

Objectives

-

Content

-

Formats and requirements for examination

- If a student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.

If a student has been granted targeted study support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative form of assessment.

If this course is discontinued, SLU will decide on transitional provisions for the examination of students admitted under this syllabus who have not yet been awarded a Pass grade.

For the assessment an independent project (degree project), the examiner may also allow a student to add supplemental information after  the deadline for submission.  For more information, please refer to the Education Planning and Administration Handbook.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course instance which the student has been admitted to and registered on.

If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information, please refer to the Education Planning and Administration Handbook.

Responsible department

Department of Animal Envrionment and Health

Cooperating departments:

Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Replaces: TU0027

Grading criteria

Betyg: Godkänd.

Lärandemål 1

Studenten redogör för de författningar som omgärdar veterinäryrket. Studenten beskriver övergripande nationell och EU-lagstiftning kring djurskydd, foder, livsmedel och läkemedel och redogör för hur författningarna tillämpas.

Lärandemål 2

Studenten använder djurskyddslagstiftningen för att svara på frågor om lagstiftningens innehåll och tillämpning, samt beskriver djurskyddsärendens handläggningsgång. Studenten skriver veterinärmedicinska intyg och utlåtanden på ett i juridiska sammanhang korrekt sätt.

Lärandemål 3

Studenten redogör för hur djurvälfärd objektivt kan bedömas.

Lärandemål 4

Studenten tillämpar lagstiftning rörande djur som används för vetenskapliga ändamål samt redogör för etisk prövning, djurhantering och förekommande sjukdomar

Lärandemål 5 & 6

Studenten redogör för hur epizootier och zoonoser regleras i nationell och EU-lagstiftning samt förklarar hur lagstiftningen tillämpas på berörda sjukdomar. Studenten anger vilka sjukdomar som regleras av epizooti- och zoonoslagstiftningen,

Studenten redogör för principerna för kontroll av smittsamma sjukdomar och beskriver ansvarsfördelning och roller inom det nationella och internationella kontrollarbetet.

Lärandemål 7

Studenten använder lagstiftning som rör livsmedel, livsmedelssäkerhet och livsmedelskontroll för att svara på frågor om lagstiftningens tillämpning.

Lärandemål 8

Studenten tillämpar lagstiftning som rör användning och förskrivning av läkemedel samt utfärdar läkemedelsrecept enligt gällande bestämmelser.

Lärandemål 9 & 10

Studenten redogör för syftet med etisk reflektion och etikens olika grundkomponenter och för en saklig etisk argumentation.

Studenten tillämpar de centrala djuretiska teorierna på djuranvändning och vanligt förekommande situationer inom veterinäryrket.

För att bli godkänd på kursen krävs, deltagande i obligatoriska undervisningsmoment (föreläsningar, övningar mm).

Examinationsformer för de olika lärandemålen:

Lärandemål 1

Skriftlig tentamen.

Lärandemål 2

Skriftig tentamen. och deltagande i övningar*

Lärandemål 3

Skriftlig tentamen.

Lärandemål 4

Skriftig tentamen och deltagande i övning.

Lärandemål 5 & 6

Skriftlig tentamen.

Lärandemål 7

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgift.

Lärandemål 8

Skriftlig tentamen och deltagande i övning..

Lärandemål 9 & 10

Skriftlig eller muntlig tentamen.

* Övningar omfattar diskussioner och övningar i par eller grupp.

Litterature list

I. Epizootologi

Bekanta er med de viktigaste författningarna inom området:

- Svensk lagstiftning:

https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken.4.7409fe2811f8e7990b880001002.html

- EU:s djurhälsoförordning:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law_en

och dess delegerade akter:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law/delegated-and-implementing-acts_en

**II. Livsmedel **

På samma sätt som på epizootidelen förväntas ni själva ladda ner och bekanta er med de viktigaste författningarna inom området:

- Nationell lagstiftning: SFS 2006:804, SFS 2006:813.

- EU-gemensam lagstiftning: 178/2002, 852/2004, 853/2004, 2017/625

Detta gör ni enklast via Livsmedelsverkets hemsida, eller från EUR-lex, om ni enbart är ute efter EU-lagstiftning. Länkar till lagstiftningen ovan finns också upplagda på kursens Canvassida .

Inför tentan:

Som det uttrycks i lärandemålen så förväntas ni efter kursens slut på ett övergripande sätt kunna beskriva uppbyggnaden av och innehållet i både EU- och nationell livsmedelslagstiftning samt redogöra för hur de tillämpas i Sverige. Följande listor på begrepp och organisationer är avsedda som en hjälp vid inläsningen av livsmedelsavsnittet i kursen men ska inte uppfattas som en uteslutande lista över vad som behöver kunnas. För ytterligare vägledning inför tentamen rekommenderas ni att ta utgångspunkt i vad som tas upp under föreläsningarna.

Termer och begrepp i livsmedelslagstiftningen

Följande termer och begrepp ska kunna förstås samt förklaras på en grundläggande nivå. Med undantag av *redlighet *och *konsoliderad författning *finns alla begrepp definierade eller förklarade i EG-förordningarna 178/2002, 852/2004, 2017/625 i de flesta fall under rubriken Definitioner. De flesta begrepp har även tagits upp på en eller flera av föreläsningarna:

 • livsmedel
 • säkra livsmedel 
 • redlighet
 • livsmedelsföretagare
 • utsläppande på marknaden
 • livsmedelskedjan
 • primärproduktion
 • spårbarhet
 • behörig myndighet
 • offentlig livsmedelskontroll
 • kontrollplan
 • dokumentkontroll
 • identitetskontroll
 • fysisk kontroll
 • riskanalys
 • riskbaserad
 • fara
 • HACCP
 • revision
 • inspektion
 • registrering
 • godkännande
 • identifierings- och kontrollmärke
 • konsoliderad författning

Myndigheter och andra organisationer

Ni ska veta vilka myndigheter eller organisationer följande namn eller förkortningar står för, samt i grova drag, deras roll eller uppgifter på livsmedelsområdet:

 • OIE
 • FAO
 • WHO
 • Codex alimentarius commission
 • DG SANCO
 • EFSA

III. Läkemedel

För läkemedelsdelen av kursen behövs följande litteratur (finns på nätet):

Receptförskrifter:
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (ingår i avsnitt N) https://www.lakemedelsverket.se/4ad194/globalassets/dokument/lagar-och-regler/hslf-fs/hslf-fs-2021-75.pdf

Fass Djurläkemedel:
https://www.fass.se/LIF/startpage?userType=1

EU:s förordning (EG) nr 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6

Jordbruksverkets författningar som styr användandet av läkemedel till djur:
Veterinära författningsboken: SJVFS 2019:26 (Saknr L17), SJVFS 2019:32 + 2022:1 (Saknr D9), Allmänna råd 1986:4 (Saknr D42)

https://jordbruksverket.se/djur/personal-inom-djurens-halso--och-sjukvard/lakemedel-for-djur

Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010, om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0037

Kommissionens förordning (EG) nr 1950/2006 om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur samt substanser som medför ytterligare kliniska fördelar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1950-20130216

IV. Djurskydd och djurvälfärd

Obligatorisk läsning

Dessa delar av kursen har ingen obligatorisk litteratur. Vi kommer att använda oss av de gällande författningarna, vilka återfinns via respektive myndighets hemsida:

www.jordbruksverket.se

www.slv.se

Kompletterande kursmaterial kommer att delas ut i samband med föreläsningar och övningar.

Fördjupningslitteratur

- Djurens juridik. Diesen, E. 2016. Wolters Kluwer, ISBN: 978-91-39-01535-2.

- Juridik för inspektörer. Isenstam, T. 2019 (2nd ed). Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-13396-6.

- Animal Abuse and Unlawful Killing. Munroe, R. and Munro, H.M.C. 2008. Saunders Elsevier, ISBN: 978-0-7020-2878-6.

- Understanding Animal Welfare. Keeling, L.J., Rushen, J. and Duncan, I.J.H. In: Appleby, M.C., and others (eds). Animal Welfare. 2011 (2nd ed), ISBN: 978-1-84593659-4 or 2018 (3rd ed), ISBN-13: 9781786390202, CABI Publishing.

- Animal Welfare. Appleby, M.C., and others (eds). 2011 (2nd ed), ISBN: 978-1-84593659-4 or 2018 (3rd ed), ISBN-13: 9781786390202, CABI Publishing.

- The Science of Animal Welfare. Mellor, D.J., Patterson-Kane, E. and Stafford, K.J. 2009. Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-405-13495-8.

- Management and Welfare of Farm Animals. Webster, J. (ed). 2011. Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-4051-8174-7

- Animal Welfare in Veterinary Practice. Yeates, J. 2013. Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-444-33487-6.

Övrigt

Information om djurvälfärds- och djurskyddsarbete i Sverige och Europa, inkl. länkar och litteraturanvisningar, återfinns på Nationellt center för djurvälfärds (SCAW:s) hemsida:

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-for-djurvalfard

**V. Djuretik **

Obligatorisk läsning

- The Routledge Handbook of Animal Ethics. Fischer, B.** 2020 .** Routhledge, ISBN: 9781138095069. Sid. 1-17 (kopia som pdf i Canvas)

- Miljöetik: Från problem till lösning. Torpman, O. 2017. Studentlitteratur, ISBN: 9789144107738. Kapitel 2-4 + 7 om etikens grundelement och normativa etiska teorier (kopia som pdf i Canvas)

Fördjupningslitteratur

- Ethics in Animal Use. Sandøe, P. and Christiansen, S.B. 2008. Blackwell publishing, ISBN 140515120X.

- The Good, the Right and the Fair – an introduction to ethics. Gjerris M., Juul Nielsen M. E. and Sandoe P. 2013. College Publications, ISBN-13: 9781848901025.

Se även Stanford Encyclopedia of Ethics, SEP, på sökorden:

VI. Djurförsökskunskap

Obligatorisk läsning

Handbook of Clinical Signs in Rodents & Rabbits (finns på Canvas)

Fördjupningslitteratur

SJVFS 2019:9, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur; Saknr L 150

https://jvdoc.sharepoint.com/sites/sjvfs/Shared%20Documents/2019_9/2019-009.pdf?ga=1

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Suppl. education for veterinarians with degrees from countries outside the EU/EEA and Switzerland Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 22770 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Veterinary Medicine
Course code: TU0030 Application code: SLU-30128 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Envrionment and Health Pace: 100%