CV page

Elin Widén Nilsson

Elin Widén Nilsson

Presentation

I'm an Environmental Assessment Specialist at the Department of Aquatic Sciences and Assessment.

My main task is modelling of source apportionment of nitrogen and phosphorus.

Please see the Swedish version of this page for more information.

Selected publications

Hansson, K., Ejhed, H., Widén-Nilsson, E., Johnsson, H., Tengdelius Brunell, J., Gustavsson, H., Hytteborn, J., Åkerblom, S. 2019. Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2017 – Sveriges underlag till HELCOM:s sjunde Pollution Load Compilation. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2019:20 

Widén-Nilsson, E., Djodjic, F., Englund, D., Hellgren, S., Liljeberg, M., Olshammar, M., Olsson, H., Orback, C., Tengdelius-Brunell, J. 2016. Kartdata till PLC6 – Underlagsrapport till Pollution Load Compilation 6 rörande markanvändning, vattenförekomstområden, regionsindelning, jordbruksmarkens jordart, lutning och fosforhalt samt medelvärdesberäkningar. SMED Rapport Nr 186 2016.

Ejhed, H., Widén-Nilsson, E., Tengdelius Brunell, J., Hytteborn, J. 2016. Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014 – Sveriges underlag till HELCOM:s sjätte Pollution Load Compilation. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:12

Ejhed, H.; Orback, C.; Johnsson, H.; Blombäck, K.; Widén-Nilsson, E; Mietala, J.; Rosenqvist, L.; Olshammar, M.; Svanström, S. & Brunell, J. T. 2015. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för uppföljning av miljökvalitetsmålet. SMED Rapport 154

Widén-Nilsson, E., Markensten, H., Orback, C., Djodjic, F., 2013. Jordartsinformation nödvändigt för modellering av kväve och fosfor. Exempel med FyrisNP-modellen i Stigfjordens och Kungsbackafjordens avrinningsområden, Rapport 37 från projekt Hav möter Land, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2013:79

Widén-Nilsson, E., Westerberg, I., 2013. Osäkerhetsanalys av kvävenettobelastning (PLC5). SMED Rapport 112 2013

Widén-Nilsson, E., 2007. Global-Scale Modelling of the Land-Surface Water Balance: Development and Analysis of WASMOD-M. Doctoral thesis. Acta Universitatis Upsaliensis, Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 377. 76 pp.


Contact

Environmental Assessment Specialist at the Department of Aquatic Sciences and Assessment; Division of Geochemistry and Hydrology
Telephone: +4618673037
Postal address:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Visiting address: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala