SLU news

Fler sill- och torskyngel vid Ringhals kärnkraftverk

Published: 11 April 2017

SLU Aqua genomför årligen en biologisk kontroll utanför kärnkraftverket Ringhals, för att övervaka kraftverkets påverkan på fauna och flora. Detta sker dels genom kontroll av fisk som följer med in i kylvattnet, men även vad som påverkas i det begränsade området där uppvärmt vatten leds tillbaka ut i havet. På senare år har vi även börjat leta efter invasiva främmande arter då varmvatten ses som en tänkbar etableringsplats.

Kontrollen i kylvattenkanalerna utförs med hjälp av olika fiskyngelhåvar och under 2016 håvades rekordmängder av sillyngel upp i kylvattenkanalerna och man kunde även se att förekomsten av rötsimpa, skrubba och torsklarver ökar under den senaste tioårsperioden

Provfiske med ryssjor utförs dels vid kylvattenutsläppet men även på referensplatser och där avslöjade årets undersökning att skärsnultror och strandkrabbor fortsätter att öka och att de trivs bäst i uppvärmt kylvatten. Ålen ökar i det opåverkade referensområdet sommartid och skrubban ökar under våren både på referens och vid kylvattnet.

En ny sorts krabba – blåskrabba - som betecknas som en invasiv främmande art påträffades under aprilfisket i kylvattenutsläppet.

Under årets dykundersökningar efter främmande arter kunde man däremot inte hitta krabban, bara konstatera en tätare förekomst av japanska jätteostron kring kylvattnet. Enskilda exemplar av japanska jätteostron hittades även på det avsides belägna referensområdet vid Vendelsö.

En mer omfattande kontroll efter främmande arter genomfördes under 2016, där tunnlar på industriområdet kontrollerades, samt svallschakt, men inga nya arter påträffades där.

Läs rapporten i sin helhet:

Fagerholm, B., Jansson, M. & Sundqvist, F. (2017). Biologisk recipientkontroll
vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2016. Aqua reports 2017:5. Sveriges
lantbruksuniversitet, Väröbacka. 46 s.


Contact

Page editor: anna.lingman@slu.se