SLU news

Alger utsöndrar ämnen som kan försämra kustfiskens hälsa

Published: 13 October 2019

Ny forskning visar att hälsan hos skrubbskäddan i Östersjön påverkas av toxiska substanser. Men samtidigt syns inte förhöjda halter av de klassiska miljögifterna i området som man kunde förvänta sig. Så vad är det för ämnen som påverkar fisken? Alger kan producera både nyttiga ämnen som vitamin B1 (tiamin) och toxiska substanser (bromfenoler och nodularin). Forskarna har nu hittat ett samband mellan fiskens hälsa och exponering för dessa ämnen.

Det har länge rapporterats om att fisken längs Östersjökusten inte mår bra. Avmagring, nedsatt immunförsvar och fortplantningsstörningar har observerats hos flera olika fiskarter, bland annat lax. Man har misstänkt att miljögifter är orsaken till fiskens dåliga hälsa. Men ämnen som bildas naturligt av alger i havet kan också påverka fiskhälsan negativt.

Elin Dahlgren, miljöanalysspecialist på SLU Aqua, har tillsammans med forskare vid Stockholms universitet analyserat skrubbskäddor från Hanöbukten för att se om de ämnen som bildas naturligt av Östersjöns primärproducenter också förekommer i fisken. Ur ett fiskhälsoperspektiv är det viktigt att titta på algsubstanser som en större grupp eftersom höga halter av bromfenoler och låga halter av tiamin kan samverka och påverka cellernas energimetabolism .

–Fiskarna i vår studie är fångade i augusti då halten av algtoxiner generellt är låg. Men trots de låga halterna av algtoxiner kunde vi se en koppling mellan exponering och hälsoeffekter på fisken, säger Elin Dahlgren.

Bromfenol och tiamin kopplat till fiskens energiomsättning

Forskarna kunde se ett samband där halter av bromfenoler och tiamin samvarierade med fiskens nivåer av leverenzym och blodbildning, något som indikerar att fisken är utsatt för stress som möjligen är kopplad till hormonstörande effekter. Fiskar med högre nivåer av bromfenoler uppvisade även påverkad halt av glukos i blodet, vilket tyder på att fiskens energimetabolism är påverkad.

–De här toxiska algprodukterna är alltså direkt kopplade till de undersökningsvariabler som ingick i vår hälsoundersökning av fisken, säger Elin Dahlgren.

Samarbete och framtida studier

För att lösa gåtan med vad som påverkar fisken behövs djupare studier och nya övervakningsprogram.

-Jag hoppas våra resultat belyser vikten av att fortsätta följa halterna av dessa ämnen i Östersjön, berättar Elin. I höst fortsätter vi våra studier av kopplingar mellan algsubstanser och fiskhälsa, men nu med fokus på lax och förhållandet till diet och uppehållsplats.

Resultaten från analyserna har sammanställts i Aqua reports 2019:13. Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och det lokala Vattenvårdsförbundet i Västra Hanöbukten.

Facts:

  • Bromfenoler tillverkas och används i bromerade flamskyddsmedel men bildas även naturligt av alger och cyanobakterier

Contact

Page editor: teresa.soler@slu.se