SLU news

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg

Published: 22 May 2021
Man står i naturen och håller i blommor, diplom och glas statyett. Foto
Mats Rosenbergs arbetet med landskapsrestaurering har lett till innovationer i naturvårdsteknik vad gäller återskapande av naturmiljöer och transplantation av levande ytskikt. Foto: Marcus Samuelsson

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg för hans livsverk att omvandla ett av människan förstört och sargat landskap till ett biologiskt myllrande område, numera Oset och Rynningevikens naturreservat. Arbetet har lett till innovationer i naturvårdsteknik som också har påverkat naturvårdsarbete både nationellt och internationellt.

Att tilldelas SLU Artdatabankens naturvårdspris känns väldigt glädjande och jag hoppas att vi i Örebro kan vara en inspiration för andra. För många av oss som jobbar praktiskt med naturvård är SLU Artdatabanken själva kunskapsnavet vars information vi försöker förvalta på bästa sätt. Det finns mycket kvar att göra men bara genom att synliggöra dessa frågor har vi kommit en bit på vägen. Och det fantastiska med mångfaldsarbetet är att så många kan vara med och hjälpa till, stora och små markägare, myndigheter, kommuner, företag, föreningar, församlingar och alla med en liten trädgårdstäppa. Alla behövs, säger Mats Rosenberg, pensionerad kommunekolog.

Mats Rosenberg livsverk handlar till stor del om att han omvandlat Örebros baksida med militärt övningsområde, soptippar, förorenad mark och en gammal oljehamn till stadens finrum med rika naturmiljöer och en plats för stadens invånare att möta naturen och hämta kraft ur den. Arbetet som pågått 20 till 25 år har lett till innovationer i naturvårdsteknik vad gäller återskapande av naturmiljöer och transplantation av levande ytskikt. Ett exempel är återanvändning av skogs- och ängsjord från olika exploateringsprojekt för att skapa ny natur i sargade områden och täckning av deponier.

Förutom att arbeta med de tätortsnära områdena kring Örebro har Mats även drivit igenom storskaliga restaureringar i Kvismaren, ett av Sveriges viktigaste fågelområden, samt arbetat med fågelsjön Tysslingen.

– Att årets naturvårdspris går till Mats Rosenberg känns väldigt roligt. Han har med kunskap och engagemang skapat ett mycket intressant område för både häckande fåglar, grodor, blommor, betande djur och människor. Örebro kommun har med Mats hjälp lyckats förvandla skräpområden till värdefull natur, säger Mark Marissink, chef SLU Artdatabanken.

Mats kompetens inom våtmarksrestaureringar har länge varit efterfrågad nationellt och han genom att dela med sig av sina lärdomar har han bidragit till genomförandet av många naturvårdsprojekt runtom i hela Sverige.

Prisutdelningen skedde vid Naturens hus, mitt i mellan Oset och Rynningevikens naturreservat utanför Örebro, i samband med biologiska mångfaldens dag 22 maj.

Facts:

SLU Artdatabankens naturvårdspris delas ut till någon som gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden. Förste pristagare var Nils Dahlbeck, 1997. Efter honom har en rad av Sveriges framträdande naturvårdare mottagit utmärkelsen. 

SLU Artdatabanken vill genom priset främja det fortsatta arbetet med bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper, uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom detta område samt motivera till och främja fortsatt arbete för bevarande av biologisk mångfald.